Alla planerade byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ny stadsdel i Norrtälje
Utveckling av stadsdel
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk till 50 000 pe. Uppdraget omfattas av projektering gällande process, maskin, bygg, mark, VVS och el/styr avseende om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk. Tälje 3:289, Tälje 2:48, Tälje 3:32115
Om, till och nybyggnationer av anstalt i Norrtälje
Nybyggnation av anstalten i Norrtälje Utökningen av kriminalvårdsanstalten avser möjliggöra för tre nya boendehus och ett sysselsättningshus innanför den befintliga muren men på mark som tidigare inte är bebyggd. Innanför muren kommer befintliga bostadshus att rivas och ersättas med ytterligare fyra nya boendehus och ett sysselsättningshus. Sammantaget innebär det att 96 nya bostadsrum skapas och totalt kommer det inom anstalten finnas cirka 296 bostadsrum. Utanför murarna, i anslutning mot Knutbyvägen, ges möjlighet till två nya byggnader. Den första etappen beräknas preliminärt vara genomförd 2027, förutsatt att inga större hinder inträffar. Den andra etappen beräknas kunna vara klar 2031.
Nybyggnad av bostäder och hantverksby på Rö
Ca 300 villor samt en serviceby för hantverkare.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa, etapp 2
Förbättring av standarden. Delsträcka 4: Rimbo.
Nybyggnad av bostäder, hotell, konferens och kulturhus i Norrtälje
Inriktningen för markanvisningen avseende kvarter 9AB är: Hotell med konferens och med möjlighet till kultur/kulturevenemang Övriga lämpliga funktioner som kan kombineras med ovan, till exempel kontorslokaler Lokaler i bottenplan (centrumverksamhet – butiker, handel, restaurang med mera) Bostäder med fri upplåtelseform Minst 16 000 BTA ovan mark.
Nybyggnad av bostäder, kontor och parkeringshus i Norrtälje
Gäller fastigheten Jupiter 1. Bostäder, parkeringshus kontor och verksamhetshus.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bebygga delar av Hårnacka 1:1, skifte 2 med bostäder i form av friliggande bostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Omfattar cirka 2,4 hektar mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Befintlig kontorsbyggnad avses rivas och cirka 500 kvm BTA kontor tillskapas. Antalet lägenheter som ska prövas är cirka 100 stycken. En ny gata runt det nya kvarteret föreslås. Parkering föreslås under mark.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Kvarter 13B med inriktningen bostäder med bostadsrätt. Bostäder kan byggas i 4–5 våningar ovan gatuplanet, på cirka 10 000 – 13 000 kvm ljus BTA.
Utveckling av centrum i Rimbo
Tävlingsförslaget ska ge en lösning på hela tomten för att utveckla en ny livlig stadskärna med ett transportnav för tåg- och busstrafik. Trafiknavet, som föreslås i Galten, kan behandlas som ett landmärke för den nya stadskärnan och ska kunna anslutas till Roslagsbanans förlängning. Bebyggelsen behöver omfatta ett helhetsperspektiv för att kunna skapa en visuell och fysisk koppling till områden både inom och utanför platsen, göra det lättare att förstå stadsstrukturen, undvika de barriärer som järnvägen kan skapa och ansluta till grönstrukturen. och det omgivande jordbrukslandskapet. Det nya förslaget måste förstå Rimbos stolta historia och identitet och komplettera och komplettera det för att forma vad som kommer att bli Rimbos framtid. Det rekommenderas att presentera förslaget i olika faser, så det kan ta hänsyn till det som finns i området och ha en realistisk plan för återanvändning eller återvinning av det som kan behöva rivas. Rimbo måste hitta sin väg både som en attraktiv stad att bo i, men också som ett servicenav för omgivande landsbygd och för pendlare. Det inkluderar att skapa en promenadvänlig och livlig stad med gröna, inbjudande och levande mötesplatser och en blandning av användningsområden. inklusive handel, kultur, sport, kontor, tjänster och industri med låg miljöpåverkan. Förutom att ha högt fokus på hållbarhet ska den nya utvecklingen hitta lösningar som är barnvänliga och inkluderande oavsett ålder, funktionsvariationer eller socioekonomisk bakgrund. Förslaget ska presentera lösningar för hur dagvatten och dagvatten ska tas om hand. områden som föreslås för det bör vara multifunktionella, synliga och integrerade i stadsdesignen. 25 hektar
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrtälje
En detaljplan ska upprättas för att pröva möjligheten att uppföra cirka 85 lägenheter i flerbostadshus (BoKlok), cirka 20 stycken radhus i 2 plan, samt ett vårdboende i 2-3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
”Utblickarna” på kvarter 8 har 101 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret planeras med upplåtelseformen hyresrätt. Kvarteret är det sydligaste kvarteret uppe på höjden i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planens syfte är att pröva möjligheten att ersätta befintliga stadsvillor på fastigheterna Sparven 1-5 med flerbostadshus. Planförslaget innebär cirka 85 lägenheter fördelat på tre flerbostadshus i tre till fem våningar som underbyggs med parkeringsgarage. Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet i entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
”Campusspejarna” på kvarter 6 har 114 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret planeras med upplåtelseformen hyresrätt. Kvarteret ligger mitt i området i direkt anslutning till Noden där bland annat parkering för de boende i området finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Flerbostadshus med stort inslag av verksamhetslokaler i bottenvåningen inklusive att möjliggöra för en stadsdelsnära livsmedelsbutik, parkering i källargarage, hotell med destinationskoncept och en publik byggnad på hamnpiren för en flexibel användning. Kvarteren Terminalen, Ankaret, Hamnpiren och Färjan, del av fastigheten Tälje 5:1 med flera
Nytt verksamhetsområde i Norrtälje
Utvecklingen av hamnen avser främst att möjliggöra för fler uppställningsytor, ytor för omlastning av det gods som kommer med fartygen. Var dessa bäst placeras inom området ska utredas i planarbetet. Det finns även önskemål om att tillskapa ett verksamhetsområde norr om hamnverksamheten. Inom verksamhetsområdet ska det finnas möjlighet för industri att etablera sig.
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamhet mm i Norrtälje
Möjliggöra bostäder, centrumverksamhet i utvalda lägen, ett nytt torg (Diamanttorget) och en ny park (Diamantparken) samt att utveckla befintlig park (Rodenparken), inom kvarteren Vaktmästaren, Härden, Diamanten och Nordkap inom Övre Bryggårdsgärdet.
Nybyggnad av hotell Norrtälje
Destinationshotell med ca 135 st rum
Nybyggnad av småhus och hotellanläggning i Norrtälje
Cirka 35 småhus samt hotellanläggning med olika byggnadsvolymer på del av fastigheten Nänninge 5:8. Planområdet består av tre bebyggelseområden i Norrnäset, Nenninge gård och Södergjerdet. Vid Norrnäset har sökande i planansökan avsikt att uppföra 18 fristående hus på tomter om cirka 2000 kvm. Vid Nenninge gård avser sökande utveckla flera byggnader för att användas som hotell, konferens, event och restaurang med tillhörande stugboende, aktiviteter och destinationer. Vid Södergjerdet anger planansökan 16 fristående småhus på tomter om 2000 kvm.
Nybyggnad av servicebyggnad, restaurang och café i Norrtälje
I tävlingen ingår också: Kommunen ser också ett intresse och möjlighet till ett arrende eller liknande rättighet för kvarter 9C beläget på piren i syfte att uppföra och driva kompletterande verksamhet av publikt slag om detta kan bidra och fungera i ett helhetskoncept tillsammans med verksamhet i kvarter 9ab samt erbjuda service till kommunens stadsbad invid piren. Anbudslämnare kan i dialog med kommunen erbjudas detta om detta kan stärka attraktionen kring hamnen, kvarteren.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn etapp 2
1 etappen ca 50 lägenheter. Planer för 105 bostadsrättslägenheter, lokaler i entréplan, ett underjordiskt garage (antal våningar okänt) samt en gemensam takterrass med växthus/pergola för odling och samvaro mellan grannar i kvarteret.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn etapp 1
1 etappen ca 50 lägenheter. Planer för 105 bostadsrättslägenheter, lokaler i entréplan, ett underjordiskt garage (antal våningar okänt) samt en gemensam takterrass med växthus/pergola för odling och samvaro mellan grannar i kvarteret.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av handel, parkeringsplatser samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
”Brynet” på kvarter 1 har 50-60 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger längst norrut på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet.
Nybyggnad av bilhall i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av helikopterbas i Östra Sverige
Avser planerad ny helikopterbas i östra Sverige. SAR-bas OST är sedan 2006/07 placerad på Mellingeholms flygplats i Norrtälje. Hyresavtalet för SAR-basen löper ut vid halvårsskiftet 2028. Placering av SAR-bas OST begränsas till ett område från Norrtälje i nordost till Nynäshamn i sydost.
Nybyggnad av bostäder i Svanberga
Småhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Möjliggöra för en ny kommunal förskola i Bergshamra intill den redan befintliga förskolan – Länna förskola
Nybyggnad av färjelägen vid Blidöleden
Två nya färjelägen, Larshamn på Yxlan samt Norrsund på Blidö.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Norrtälje
Mark för nybyggnad av industri, handel och kontor
Nybyggnad av bilhall mm i Frötuna, Norrtälje
Möjliggöra verksamhet för fordonsförsäljning, verkstad samt bränsleförsäljning.
Ombyggnad av äldreboende i Norrtälje
Utveckla småindustrifastigheter till bostäder i form av äldreboende.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Planer för nybyggnad av 12 parhus. Gottröra-håsta 2:22,2:24,2:25,2:15,2:26,2:23,2:27.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 20 stycken enbostadshus (radhus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 2
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 25 tvåbostadshus och komplementbyggnad Ingefäran 15,2,16,17,14,Kardemumman 13,Kardemumman 11,Kardemumman 12,Kardemumman 14,Kardemumman 2,Kardemumman 9,Kardemumman 10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 1
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
22 bostäder, fördelade i 11 parhus Dillen 1 och 2
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
26 bostäder, fördelade i 13 parhus Dillen 1 och 2
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1148 genom Nysättra
Ca 1,3 km lång, hastighetssäkrande portar (sk chikaner), passage i plan över väg 1148 vid Vikingastigen.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrtälje
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 stycken lägenheter för Östhamra 1:73 och 1:74.
Nybyggnad av väg, busshållplats mm i Norrtälje
Västertorp-Rånäsvägenca 400m.
Utbyggnad av parkering i Norrtälje
Utvidga befintlig parkering för Eckerö Linjen med cirka 150–250 platser för att lösa parkeringsproblemen.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Avser nybyggnad av garage och lagerbyggnad samt personalbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser försäljning av byggrätt för nybyggnad av flerbostadshus. Ett befintligt hus står på tomten idag som man även kan bygga om till flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad av väg i Norrtälje
Förstudie av ombyggnation av Vätövägen.
Exploateringsområde för industriområde i Norrtälje etapp 1
Mark för nybyggnad av industri, handel och kontor
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken lagerbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad Rimbo-vallby 5:3,Rånäs 12:1.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus samt matbutik och förskola.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st fritidshus.
Ombyggnad av korsning längs väg 283 i Grisslehamn
Ombyggnation av trevägskorsning till liten cirkulationsplats, förtydliga och förbättra befintligt övergångsställe, flytta övergångsställe, anlägga nytt övergångsställe och gångbana i korsningen väg 283/Skatuddsvägen.
Utbyggnad av flygplats, Norrtälje
Flygklubben vill bygga en bredare och längre start- och landningsbana från 18x800m till 23x1199m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasadarbete på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser renovering av putsfasad samt tilläggsisolering.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad för svetsning bockning och tillverkning av armeringkonstruktioner.
Ramavtal avseende styr- och reglerarbeten
Avser ramavtal för styr- och reglerarbeten.
Byte av tak på flerbostadshus i Norrtälje
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Fasadarbete på flerbostadshus i Hallstavik
Avser fasadarbeten på flerbostadshus. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med BRF Violen (2059359).
Fasadarbete på flerbostadshus i Hallstavik
Avser fasadarbeten på flerbostadshus. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med BRF Blåklinten (2080004).
Målning fasad på flerbostadshus i Norrtälje
Avser ommålning av fasad på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).