Alla planerade byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel på ön Kungshatt
Ekerö kommun ska starta översiktsplan 2015. Ekonomiska föreningen Lilla Nygatan 21 har fått prospekteringsrätt. Ide finns för en ny stadsdel på ön, ca 10000- 20000 st lägenheter. Husen kan bli 10-14 våningar. 200 000 kvm arbetsplatser. 150 hektar mark finns för bebyggelse.
Nybyggnad av bro och spårväg från Sätra till Kungshatt
Ny bro, 350 meter och 39 meter hög. Ny spårväg.
Nybyggnad av flerbostadshus, handel, skolor m.m i Ekerö
Planer finns att området ska bli tätare med bl.a bostäder (ca 600-800 st), skola, handel, parker, lättare industrier m.m.
Nybyggnad av lägenheter och butiker i Ekerö centrum
Ca 400 st lägenheter i blandad upplåtelseform inklusive handel i botten.
Nybyggnad av bostäder, handelshus, småindustri, kontor m.m i Ekerö
Planer finns att utveckla Svanhagen Centrum med handel, kontor, småindustri, bostäder. PÅ sikt kan det tillkomma ca 200-300 bostäder.
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola. 900 elever
Nybyggnad av ventilationstorn på Lovön
8 stycken till- och frånluftstorn på Lovön i massivt tegel ovan luftutbytesschakt. Fundament av betong. Serviceväg runt tornen. Tornen har en oktagonal form med en diameter på ca 10 meter, höjden varierar mellan 7 och 12 meter.
Nybyggnad av bostäder i Ekerö kommun
Planer finns på nybyggnad av enfamiljshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av handelshus, flerbostadshus, infartsparkering m.m. i Ekerö
Planer finns att utveckla området med centrumändamål, strandnära kommersiell service, infartsparker och bostäder.
Nybyggnad av bostäder och parkytor i Stenhamra, Ekerö kommun
Planer för att utveckla Stenhamra centrum med fler bostäder, utökad service och förbättrade torg- och parkytor.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Ekerö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Ekerö kommun
Ny detaljplan för att tillåta utbyggnad av kommunalt dricks- och spillvattennät och utreda förutsättningarna för nybyggnad av fler bostäder.
Nybyggnad av villor och parhus i Ekerö
Ca 50 st villor och parhus
Ny huvudvattenledning på Drottningholm
Planer finns på att bygga en cirka 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk över Lovön till Drottningholmssundet. Ett antal utbyggnationer planeras varav en sträcka är mellan Lovö vattenreningsverk på Ekerö och Trekanten/Tellusborgsvägen i Stockholms söderort. En del planeras förläggas på Drottningholmssundets botten med anslutningar till en landförlagd ledning på Lovö strax söder om Drottningholm och på Kärsön strax söder om väg 261 vid Drottningholmsbron. Den sjöförlagda ledningen kommer vara cirka 1 500 meter lång.
Nybyggnad av bostäder butiker mm i Träkvista, Ekerö
Avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av villor på Ekerö
Detaljplanearbete som ska ge 20 nya villatomter vid korsningen mellan Mörbyvägen och Vårdagsvägen. Detaljplan för Mörby 1:65 och del av Mörby 1:62 (södra Mörby)
Nybyggnad av idrottshall på Ekerö
Nybyggnad av sporthall (sportskyttecenter) samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskolor i Stenhamra, Ekerö kommun
Planer för två nya förskolor med tillhörande utemiljöer i centrala Stenhamra. Detaljplan för Stockby 2:63 och Stockby 3:69 med flera (Stenhamra centrum, del 1).
Nybyggnation av bostäder i Hästhagen, Svartsjö
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till att bygga bostäder vid Hästhagen i Svartsjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder på sikt.
Nybyggnad av bostäder i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder.
Utbyggnad av kommunalt VA i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av kommunalt VA.
Nybyggnad av skola i Ekerö
Nybyggnad av skola
Nybyggnad av förskola i Ekerö
Nybyggnad av förskola.
Nytt bostadsområde, Ekerö
Avser nytt bostadsområde.
Nybyggnad av skola på Stockby, Färingsö
Denna detaljplans syfte är att planlägga för en ny skola dit Stenhamraskolans verksamhet kan flytta.
Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en ändring av detaljplanen för att ge möjlighet till att stycka av tomter och förtäta bostadsområdet. Planer för nya bostäder, småhus, parhus, radhus och enstaka lägre flerfamiljshus.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Ekerö
Nybyggnad av allaktivitetshus.
Nybyggnad av församlingshus i Ekerö
Planer finns på nybyggnad av församlingshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Drottningholm, Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, två komplementbyggnader samt parkeringsplats på fastigheten drottningholm 1:48,.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Stenhamra
Ca 14 st parhus och 15-20 st lägenheter. Stockby 2:24, 4:68 mfl
Nybyggnad av förskola i Stenhamra
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Troxhammar
Syftet är att undersöka möjligheterna att utöka Rebeckahemmets verksamhet med fler boendeplatser och en till skolbyggnad. I samband med detta utreder vi även möjligheterna för Rebeckahemmet och de omkringliggande privata fastighetsägarna som delar enskild VA-lösning att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Nybyggnad av handelsområde, Ekerö
Nybyggnad av Lidl butik.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Ombyggnad av fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Ny gångtunnel på Ekerö
Område kring Ekerövägen vid Drottningholm för gångtunnel under Ekerövägen.
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Anläggande av bussnod i Tappström, Ekerö
En välfungerande bussbytespunkt i centrala Ekerö är en förutsättning för utveckling både i centrumområdet och kommunen som helhet. En separat process har startats för att reda ut förutsättningar för en mer passande och långsiktigt hållbar anläggning för kollektivtrafiken i centrala Ekerö.
Ny omlastningsstation vid Skå återvinningscentral, Ekerö
Ny omlastningsstation för matavfall.
Nybyggnad av pumpstation i Ekerö
Markundersökning föreslår placering av ny station strax norr om befintlig station. Då marken är sank förespråkas en sänkbrunn, med överbyggnad.
Om och tillbyggnad av ståthållarbostad på Ekerö
Om- och tillbyggnad av ståthållarbostaden på fastigheten Drottningholm 1:1.
Nybyggnad av båthall i Färentuna
Nybyggnad av kallhall för båtförvaring på fastigheten ilända 1:6.
Tillbyggnad av vårdboende i Troxhammar
Syftet är att undersöka möjligheterna att utöka Rebeckahemmets verksamhet med fler boendeplatser och en till skolbyggnad. I samband med detta utreder vi även möjligheterna för Rebeckahemmet och de omkringliggande privata fastighetsägarna som delar enskild VA-lösning att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Exploatering för villaområde i Söderberga
Exploatering för villaområde.
Nybyggnad av gc-banor i Ekerö
Avser nybyggnad av GC-bana bredvid Jungfrusundsvägen.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Svartsjö, Ekerö
Avser omläggning av tegeltak på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Planer finns på installation av fjärrvärme.
Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö
En bussgata planeras i syfte att möjliggöra ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.
Installation av solceller på tak på flerbostadshus i Svartsjö, Ekerö
Avser installation av solceller på tak på flerbostadshus.
Utökning av arbetsplatsområde och avfallsanläggning i Skå, Färingsö
Undersöker möjligheten till en utökning av befintligt arbetsplatsområde och avfallsanläggning.
Tjärning av tak på Munsö kyrka och klockstapel
Strykning med svartpigmenterad trätjära.
Tjärning av tak på Adelsö kyrka
Strykning med svartpigmenterad trätjära.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).