Alla planerade byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel på ön Kungshatt
Ekerö kommun ska starta översiktsplan 2015. Ekonomiska föreningen Lilla Nygatan 21 har fått prospekteringsrätt. Ide finns för en ny stadsdel på ön, ca 10000- 20000 st lägenheter. Husen kan bli 10-14 våningar. 200 000 kvm arbetsplatser. 150 hektar mark finns för bebyggelse.
Nybyggnad av bro och spårväg från Sätra till Kungshatt
Ny bro, 350 meter och 39 meter hög. Ny spårväg.
Nybyggnad av flerbostadshus, handel, skolor m.m i Ekerö
Planer finns att området ska bli tätare med bl.a bostäder (ca 600-800 st), skola, handel, parker, lättare industrier m.m.
Nybyggnad av lägenheter och butiker i Ekerö centrum
Ca 400 st lägenheter i blandad upplåtelseform inklusive handel i botten.
Nybyggnad av bostäder, handelshus, småindustri, kontor m.m i Ekerö
Planer finns att utveckla Svanhagen Centrum med handel, kontor, småindustri, bostäder. PÅ sikt kan det tillkomma ca 200-300 bostäder.
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola. 900 elever. Nybyggnad av skolbyggnader, idrottshall, komplementbyggnader, murar, parkeringsplatser och bullerplank samt rivning av befintlig byggnad på fastigheten Träkvista 3:99.
Nybyggnad av skola på Stockby, Färingsö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny F-6-skola för ca 720 elever och fullstor idrottshall i Stenhamra, inklusive tillhörande utemiljöer och ytor för angöring och parkering. Skolan ska ersätta den befintliga Stenhamraskolan.
Nybyggnad av bostäder i Ekerö kommun
Planer finns på nybyggnad av enfamiljshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av vård- & omsorgsboende samt trygghetsboende och parkering på Ekerö
Bygglov för nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder (63 lgh) på fastigheten närlunda 41:3 samt anläggande av parkeringsyta på fastigheten närlunda 41:5.
Nybyggnad av bostäder och parkytor i Stenhamra, Ekerö kommun
Planer för att utveckla Stenhamra centrum med fler bostäder, utökad service och förbättrade torg- och parkytor. Stockby 1:298, Stockby 2:129, Stockby 2:6, Stockby 2:64, Stockby 2:170, Stockby 3:19 Stockby 3:35, Stockby 3:36, Stockby 4:68, Stockby S:5
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Ekerö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av villor på Ekerö
Detaljplanearbete som ska ge 20 nya villatomter vid korsningen mellan Mörbyvägen och Vårdagsvägen. Detaljplan för Mörby 1:65 och del av Mörby 1:62 (södra Mörby)
Ny huvudvattenledning på Drottningholm
Planer finns på att bygga en cirka 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk över Lovön till Drottningholmssundet. Ett antal utbyggnationer planeras varav en sträcka är mellan Lovö vattenreningsverk på Ekerö och Trekanten/Tellusborgsvägen i Stockholms söderort. En del planeras förläggas på Drottningholmssundets botten med anslutningar till en landförlagd ledning på Lovö strax söder om Drottningholm och på Kärsön strax söder om väg 261 vid Drottningholmsbron. Den sjöförlagda ledningen kommer vara cirka 1 500 meter lång.
Nybyggnad av bostäder butiker mm i Träkvista, Ekerö
Avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskolor i Stenhamra, Ekerö kommun
Planer för två nya förskolor med tillhörande utemiljöer i centrala Stenhamra. Detaljplan för Stockby 2:63 och Stockby 3:69 med flera (Stenhamra centrum, del 1).
Utbyggnad av kommunalt VA i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av kommunalt VA.
Nybyggnad av bostäder i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder på sikt.
Nybyggnation av bostäder i Hästhagen, Svartsjö
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till att bygga bostäder vid Hästhagen i Svartsjö.
Nybyggnad av skola i Ekerö
Nybyggnad av skola
Nybyggnad av förskola i Ekerö
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder, handelshus mm i Ekerö
Planer finns att förtäta befintligt område med nya bostäder.
Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet. Söderberga 1:36 med flera
Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en ändring av detaljplanen för att ge möjlighet till att stycka av tomter och förtäta bostadsområdet. Planer för nya bostäder, småhus, parhus, radhus och enstaka lägre flerfamiljshus.
Ny väg på Södra Färingsö, Ekerö
En ny väg för fordons- och busstrafik.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av församlingshus i Ekerö
Planer finns på nybyggnad av församlingshus.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Ekerö
Nybyggnad av allaktivitetshus.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Stenhamra
Ca 14 st parhus och 15-20 st lägenheter. Stockby 2:24, 4:68 mfl
Nybyggnad av skola i Troxhammar
Syftet är att undersöka möjligheterna att utöka Rebeckahemmets verksamhet med fler boendeplatser och en till skolbyggnad. I samband med detta utreder vi även möjligheterna för Rebeckahemmet och de omkringliggande privata fastighetsägarna som delar enskild VA-lösning att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Nybyggnad av handelsområde, Ekerö
Nybyggnad av Lidl butik.
Nybyggnad av förskola i Stenhamra
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Ombyggnad av fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Renovering av förskola på Ekerö
Brunna förskola (BRA ca 580 kvm, byggår 1992) är byggd i ett plan med driftutrymme på vindsplanet. Förskolan har en kapacitet på ca 58 barn fördelade på 3 avdelningar. Upphandlingen innefattar också en option gällande renovering av Gröna lunds förskola (projekt 2406634).
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Ny gångtunnel på Ekerö
Område kring Ekerövägen vid Drottningholm för gångtunnel under Ekerövägen.
Anläggande av bussnod i Tappström, Ekerö
En välfungerande bussbytespunkt i centrala Ekerö är en förutsättning för utveckling både i centrumområdet och kommunen som helhet. En separat process har startats för att reda ut förutsättningar för en mer passande och långsiktigt hållbar anläggning för kollektivtrafiken i centrala Ekerö.
Ny omlastningsstation vid Skå återvinningscentral, Ekerö
Ny omlastningsstation för matavfall.
Renovering av förskola på Ekerö
Gröna lunds förskola (BRA ca 580 kvm, byggår 1989) är byggd i ett plan med driftutrymme på vindsplanet. Förskolan har en kapacitet på ca 58 barn fördelade på 3 avdelningar. Projektet är en option från projekt 2406616 (Brunna förskola).
Om och tillbyggnad av ståthållarbostad på Ekerö
Om- och tillbyggnad av ståthållarbostaden på fastigheten Drottningholm 1:1.
Nybyggnad av båthall i Färentuna
Nybyggnad av kallhall för båtförvaring på fastigheten ilända 1:6.
Tillbyggnad av vårdboende i Troxhammar
Syftet är att undersöka möjligheterna att utöka Rebeckahemmets verksamhet med fler boendeplatser och en till skolbyggnad. I samband med detta utreder vi även möjligheterna för Rebeckahemmet och de omkringliggande privata fastighetsägarna som delar enskild VA-lösning att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Exploatering för villaområde i Söderberga
Exploatering för villaområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Planer finns på installation av fjärrvärme.
Omläggning av tak på parhus i Svartsjö, Ekerö
Avser omläggning av tegeltak på flerbostadshus.
Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö
En bussgata planeras i syfte att möjliggöra ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg.
Utökning av arbetsplatsområde och avfallsanläggning i Skå, Färingsö
Undersöker möjligheten till en utökning av befintligt arbetsplatsområde och avfallsanläggning.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.
Fasadarbete på flerbostadshus i Ekerö
Avser fasadarbeten på flerbostadshus.
Tjärning av tak på Munsö kyrka och klockstapel
Strykning med svartpigmenterad trätjära.
Tjärning av tak på Adelsö kyrka
Strykning med svartpigmenterad trätjära.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).