Alla planerade byggprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 158 st.

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för höghus med bostäder och eventuellt centrumverksamhet. Ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra.
Nybyggnad av småhus och flerbostadshus i Kvicksund, Eskilstuna
Kvicksund är en kommungränsöverskridande tätort. Den norra delen är belägen i Västerås kommun. Södra delen ingår i Eskilstuna kommun. Kommunerna har tillsammans tagit fram en utvecklingsplan för Kvicksund.
Nybyggnad av parkeringshus & kontor i Eskilstuna
Planer för parkeringshus och kontor.
Nybyggnad av bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål på platsen.
Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Avser nybyggnad av äldreboende. Till vardera lägenheten finns även gemensamt kök och sällskapsutrymmen. I huskroppen planeras även ett garage under mark för parkering. I huskroppen finns även gym, spa, storkök och restaurang.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en ny grundskola (f-9) med idrottshall. Grundskolan ska ha plats för totalt 1200 elever. Mesta 5:22 och 5:25.
Kongress - och kulturhus med hotell i Eskilstuna
Nybygganad av ett centralt beläget kongress- och kulturhus med tillhörande hotell.
Ny- och ombyggnad av kontorsbyggnad i Eskilstuna, Fortifikationsverket
Projektet omfattar verksamhetsanpassning med ny- och ombyggnation av befintlig kontorsbyggnad, Tullgatan 8. Byggnaden som omfattar ca 7 000 kvm ska genomgå totalrenovering då dess tekniska livslängd passerat. Renoveringen innefattar byte av installationer, ytskikt, fasader, fönster, dörrar, tak samt inre rumsbildningar mm. Utöver ombyggnation av befintlig kontorsbyggnad innefattar projektet nybyggnation av arkivlokaler, försörjningsbyggnad, vaktlokaler, och rivning av befintlig garagebyggnad. I samband med rivning omfattar projektet hantering av miljöfarligt avfall. Vapnet 2, den större angränsande personalparkeringen ska anpassas för verksamheten. Projektet omfattar även utvändiga markarbeten och nytt perimeterskydd, (grindar och stängsel) runt området. Hela området är ett skyddsobjekt.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. I etapp 1 B så ingår det byggnation av 16 våningar. Utformning kommer att framgå i detaljplanen. Utformning av torget och rivning av del i befintlig byggnad och ledningsflytt ingår även i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
I västra utkanten av Hällbybrunn planeras för nya bostäder i form av villor, rad-, parhus och mindre flerbostadshus.
Nya bostäder och verksamheter i Eskilstuna
Nya bostäder och verksamheter. Planläggningen ska också se till att Rosenforsparken och närliggande naturmiljö skyddas.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. Källbacksvägen 105 lägenheter med underliggande garage. Option från etapp 1-3 (2080215).
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång. En ny cirkulationsplats vid Viptorp som ska fungera som ny infart till Skrinnarvägen ingår. Gång- och cykelväg.
Nybyggnad av service, handel, parkering och parkeringshus i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är skapande av en mer levande miljö kring stationen med utökade möjligheter till service, handel, parkering och parkeringshus. Marielund 1:3 och del av Åkers-Järsta 1:7
Nya bostäder i Eskilstuna
I Ekeby planeras det för cirka 80 nya bostäder. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus samt par- och radhus.
Om-, till-, och nybyggnation av förskola och skola i Eskilstuna
Entreprenad avseende Kv Hildero 1:6, Tegelvikens skola samt förskola. Kvicksund växer och skola/förskola behöver rustas upp och tillskapa nya platser och funktioner. Detta kommer ske genom nybyggnation av förskola med 6 avdelningar. Om- och tillbyggnation av skola F-9 samt nybyggnation av idrottshall samt utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av vårdboende, 80-100 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 1 hus 11-14) samt Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 2 hus 21-25) samt Nybyggnad av 7 flerbostadshus samt 8 radhus. (Del 3 hus 41-44) samt nybyggnad av flerbostadshus och radhus (Del 4).
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. Källbacksvägen 105 lägenheter med underliggande garage. Option från etapp 6-7 (2167541).
Utveckling av stadskärna i Torshälla
Utveckling av mark runt Östra torget.
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för nya bostäder i stadsdelen Odlaren i form av friliggande enbostadshus. Planeras för cirka 30 nya bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad (logistikbyggnad).
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. I etapp 1A planeras höghus 16 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Det nya kvarteret Vikingen får en blandning av bostäder med allt från smarta ettor på ca 35 kvm till stadsradhus om 90-100 kvm. Lokaler för exempelvis handel planeras i gatuplan längs Stenmansgatan mot befintlig handelsområde. Ett parkeringsgarage planeras också i området. Kommer att utföras i etapper.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Efter ombyggnaden/tillbyggnaden kommer skola ha plats för ca 420 elever i årskurs F-6. Även ombyggnation av utemiljön ska ingå i projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av bostadsbebyggelse som möjliggör för handel och kontor i bottenvåningen inom fastigheten Speditören 1 och att pröva ny användning för den f.d. macktomten i anslutning till rondellen.
Utbyggnad av terminal i Eskilstuna
Planförslaget innebär förlängning av befintliga spår utmed för att skapa möjlighet att angöra tåg som är 750 meter långa. Dessutom anläggs nya samt att det genomförs förbättringsåtgärder för att skapa bättre flöden inom terminalen.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Mesta, Berga och Borsökna I västra delen av Borsökna planeras det för bostäder i form av radhus, parhus och villor.
Nybyggnad av skola i Balsta
Nybyggnad av skola för ca 1500 elever.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för byggnation av 45 nya kedje- och radhus.
Nytt bostadsområde i Eskilstuna
Planer att på området bebygga med en blandning av bostäder, service, verksamheter och samhällsfastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 71 lägenheter, tekniska utrymmen samt parkeringsplatser i markplan. Objektet är beläget i kvarteret Golfaren 1 & 2, Eskilstuna, mellan Hammarbyvägen och Edvardslundsgatan i Torshälla.
Utveckling av hamnområde i Eskilstuna
Utveckling av hamnområdet med bl.a. en ny gång- och cykelbro, utökning av hamnen, båtplatser, ny utrustning och ytor för olika aktiviteter i Krusgårdsparken, badmöjligheter, ställplatser för husbilar med mera
Nybyggnad av bostäder m.m. i Eskilstuna
I ett centralt läge nära Eskilstunas resecentrum planeras nu bl.a. för bostäder.
ROT-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
ROT-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder- och centrumändamål på fastigheterna Valnöten 6 och 14.
Nybyggnad av centrumbyggnad i Eskilstuna
Ny byggnad för centrumändamål, byggnaden är tänkt att uppföras i glas.
Utveckling av industriområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för industri, lager och logistik.
Utveckling av handelsområde i Eskilstuna
Här planeras att öka byggrätten och användningsområdet för fastigheten Grossisten 1. Fastigheten används redan för handel men lämpligheten för fler centrumfunktioner ses över.
Utveckling av industriområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att prova platsens lämplighet för industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
För Hökaren 14 vill sökande uppföra två punkthus.
Nybyggnad av bostäder i Skogstorp
Här planeras för nya bostäder intill Rosenforsvägen i Skogstorp.
Tillbyggnad av kyrka i Eskilstuna
Avser tillbyggnad av en administrationsdel samt renovering av invändiga ytskikt.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Planer för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Utveckling av resecentrum/stationsområde i Eskilstuna
Eskilstuna kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram underlag och analyser för Järnvägssystemet som resecentrum. Två alternativ till resecentrums lokalisering har tagits fram och kompletterande utredningar och analyser behövs. Parallellt med resecentrums analyser pågår åvs-arbeten av Trafikverket där det ingår i uppdraget att ta fram underlag för kommunens räkning relaterat till Trafikverkets projekt.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
I ett centralt läge nära Eskilstunas resecentrum planeras nu bl.a. för skolverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av boende för 55+. Kfast har i ambition att bygga på en befintlig del av kvarteret för att möjliggöra för flera lägenheter. Detaljplaneprocessen är i slutfasen därför har Kfast en ambition om en byggstart under hösten 2023.
Nybyggnad av bostäder i Mälby
Här planeras för nya bostäder i form av småskalig bebyggelse.
Ombyggnad av väg 53 genom centrala Eskilstuna, delåtgärd 2
Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Omfattar 3 korsningar vid Sveavägen-Intagsgatan.
Tillbyggnad av radhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av 22 st radhus ovanpå affärshus.
Ombyggnad av E20 mellan trafikplats Marielund-trafikplats Årby
Flerfältsväg, kapacitetsåtgärder. Trimningsåtgärder för två trafikplatser.
Upprustning av järnväg mellan Eskilstuna-Flen
Förstärkning kapacitet, robusthet och säkerhet.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, fönsterbyte, FTX Aggregat med återvinning, enerigieffektiviseringar, takbyte inkl solceller. En huvuddel med 122 Lgh, uppdelad på 5 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264426, 2264429 samt 2264431.
Ombyggnad av torg i Torshälla
Östra torget ska utvecklas. Målet är en attraktiv och levande mötesplats till vardag och för fest, över året och dygnet för både barn och vuxna
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. Förskola upp till 12 avdelningar & utemiljö. Option från etapp 4-5 (2167548).
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av flerbostadshus med garage samt rivning av befintlig garagebyggnad.
Nya bostäder och vård-omsorgsboende i Eskilstuna
Här planeras för bostäder i form av par-, rad-, kedjehus och friliggande villor samt vård- och omsorgsboende. Detaljplanen ska också ge förutsättningar för ett LSS-boende inom fastigheten Mesta 6:40 utmed Borsöknavägen.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
I Snopptorp planeras bostäder. För Hökaren 14 vill sökande uppföra två punkthus.
Utbyggnad av industri i Eskilstuna
Utbyggnad av industri genom bland annat fastighetsreglering, där del av Torshälla 5:8 införlivas i befintlig industrifastighet Torshälla 5:43.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
Nytt vård- och omsorgsboende i Ekeby
Nybyggnad av finsorteringsanläggning, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB planerar en upphandling av en finsorteringsanläggning och önskar därför få viss information ifrån möjliga entreprenörer och leverantörer, en så kallad Request for information (RFI).
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 7, 4 hus med 4- 6 våningar.
Nytt verksamhetsområde Gunnarskäl i Eskilstuna
Planer för en utveckling av det nya verksamhetsområdet i Gunnarskäl norr om kombiterminalen. En möjlighet för fler verksamheter att etablera sig och för befintliga företag att utöka sina verksamheter.
Nybyggnad av räddningsstation i Eskilstuna
Planer för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Nybyggnad av bostäder i Nyfors, Eskilstuna
Planer för nya bostäder och eventuellt butikslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Planer för nybyggnad av trygghetsboende. För Haken 1 vill sökande ändra befintlig byggrätt från 1 våning till 6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Avser nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Torshälla
I den gamla anrika industribyggnaden Gjutaren planeras för bostäder och nya verksamheter.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter för Region Sörmland, Västmanland, Örebro mfl
Avser ramavtal för upphandlingskonsulter åt 5 regioner. Option på ytterligare 2 år.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 12 radhus och 2 parhus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av Nygatan i Eskilstuna
Ombyggnad av gatan till gångfartsområde.
Ombyggnad av fastighet i Eskilstuna
Fastigheten ägs av Volvo CE och ligger intill deras museum och de kommer själva nyttja lokalen efter ombyggnationen.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus, parhus och fristående enbostadshus. Fastigheten Hässeltorp 2:1 ägs av en privat fastighetsägare.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 12 1 hus med 17 våningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).