Alla planerade byggprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftpark utanför Ystad
Skåne Havsvindpark planeras cirka 22 kilometer söder om Skåne och kan producera tillräckligt med förnybar el för att täcka hälften av Skånes nuvarande elbehov. Vindkraftparken sträcker sig från Beddingestrand till Sandhammaren. Area 532 km2. Kapacitet upp till 1 500 MW.
Ny tunnel mellan Skåne och Bornholm
35-40 km lång. Mellan Sandhammaren i Skåne och Vang på Bornholm.
Nybyggnad av bostäder, förskola, parkeringshus mm i Ystad
Projektet kommer eventuellt delas upp i 4 etapper. Planen med projektet avser att hamnstaden kommer bli en blandstad där bostäder är prioriterade, och småskaligt, varierat, skyddat och stadsmässigt är värdeord för den nya strukturen. Utbyggnaden ger 232 000 kvm BTA och 1500 lägenheter med en bebyggelse i 3 till 6 våningar. Inom området planeras förskolor, parkeringshus, restauranger, barer, butiker och kontor.
Nybyggnad till bostäder och verksamhetslokaler i Ystad
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 340 st hyresrätter samt ca 150 seniorbostäder. Projektet kommer att etappindelas. Hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av vindpark utanför skånska kusten, Ystad
Planer finns för en vindpark utanför den skånska kusten, knappt 30 km söder om Ystad. Antal vindkraftverk: 68-129. Förväntad årsproduktion: 7 500 GWh .
VA-utbyggnad i Ystad
Projektet avser att anlägga tryckspillvattenledningar, självfallsledningar, pumpstationer samt vattenledningar mellan Löderups strandbad och Ystad RV.
Nytt bostadsområde i Köpingebro, etapp 1
Planer finns för cirka 200-300 bostäder. Byggstart tidigast under 2025.
Nybyggnad av bostäder i Trädgårdsstaden, Ystad
Planer finns för nybyggnation av ca 135 hyresrätter i Trädgårdsstade, Ystad .
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad till bostäder i Ystad
Planer finns för nybyggnad av ca 60-tal bostäder.
Nybyggnad av F-6 skola inkl idrottshall i Ystad
Omfattar nybyggnad av nybyggnation av F-6 skola inkl en idrottshall. Oklart hur stort det kommer bli.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, fd Stenhuggeritomten.
Nybyggnad av polishus i Ystad
Det nya polishuset planeras omfatta kontorsytor, träningsytor, skjutbana, arrestavdelning samt en fristående garagebyggnad.
Ombyggnad av akutmottagning i Ystad
Planer finns för om- och tillbyggnation av akutmottagningarna på lasarettet i Ystad. Tanken är att samla akutmottagningarna för både vuxenakuten samt barnakut och barn- och ungdomsavdelningen.
Nybyggnad av förskola i Ystad
Planer finns förnybyggnation av förskola för ca 140 stycken barn .
Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hammar-Skillinge
Simrishamns kommun och Ystads kommun är medfinansiärer. Ca 22 km lång sträcka. Del av Sydkustleden. Kommer att följa väg 1022 och väg 1500. En bro, ca 10 m med anslutande spång, ca 50 m ingår. Stödmurar, räcken och grodbarriärer.
Ombyggnad av gata och va i Ystad
Projektet avser ombyggnad av Stora Östergatan (gågata) i Ystad, där man avser att byta ut befintlig Va-anläggning där de hundra år gamla vatten- och avloppsledningarna är i dåligt skick och behöver ersättas med nya. Ett nytt ledningssystem kommer att läggas i gatan, där dagvatten och spillvatten separeras och endast spillvattnet går till reningsverket. Även en ny vattenledning med dricksvatten kommer att läggas i gatan. I samband med detta kommer man att se över gatans utseende ovan mark. I projektet ingår även ny stenläggning, sittplatser samt planteringsarbeten.
Utbyggnad av äldreboende i Ystad
Planer finns för utbyggnation av Vigavägen äldreboende med 45 platser.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Ystad
Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta en tillbyggnad för handelsändamål, och medge att det tillkommer ytterligare en butik inom fastigheten Almelund 1. Exploateringsgraden ökas från 4 500 m2 till 5 500 m2, och att bestämmelsen om att marken inte får bebyggas tas bort för delen mellan byggnaden och fastighetsgränsen i söder
Nybyggnad av bostäder i Ystad
Utbyggnaden ligger längst söderut i Nybrostrands nya bostadsområde, i en grön och lummig del som gränsar till golfbanan. I den första etappen byggs 17 bostäder av totalt 43 radhus och 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Ystad
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Tillbyggnad av hotell i Ystad
Avser påbyggnad med en våning av hotellet med ca 8 rum.
Nybyggnad av industriradhus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av industriradhus i Ystad.
Om- och tillbyggnad av Gamla rådhuset, Stortorget Ystad
Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget för en planerad tillbyggnad av Gamla rådhuset, Del av Gamla Staden 2:3. Projekt för kulturmiljöunderlaget samt konsekvensanalys finns på obj.nr: 1610672.
Exploateringsarbeten inom stadsdelen Västra Sjöstaden i Ystads kommun
Avser anläggande av gator, VA, och fjärrvärme i nya stadsdelen Västra Sjöstaden i Ystad. Området är beläget med Dag Hammarskjölds väg i väster, Edvinshemsvägen i Söder och Drottning Margarethas väg i norr.
Sanering och erosionsförebyggande åtgärder vid en gammal deponi i Ystad
Avser sanering och erosionsförebyggande åtgärder för att säkra den gamla deponin mot ytterligare erosion. Objektet är beläget Sydöst om reningsverket Sjöhög i Ystad, mellan Västerleden och havet.
Uppdämning av Skönadalsdammen vid Svarte
Utrivning av dämme i Svarteån vid Skönadal.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Planer finns för målning av tvättstugor och källargångar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).