Alla planerade byggprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 343 st.

Nybyggnad av tunnel mellan Malmö-Köpenhamn
Utredningsarbeten pågår. Avvaktar inlämnad EU-ansökan. Flera förslag på utförande finns, hel tunnel eller sänkt tunnel med avbrott för brodel från konstgjorda öar.
Nytt bostads och kontorsområde i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 6500 bostäder och ca 10000 arbetsplatser som kommer att pågå under en 20-års period. Markområde: 100 hektar. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av avloppstunnel till Sjölunda Avloppsreningsverk i Malmö
Avser nybyggnad av 10,5 km avloppstunnel under centrala Malmö, ca 8 km tunnel och 2,5 km microtunnel. Byggs från Källby avloppsreningsverk till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Arbetena kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 2000 bostäder i blandad bebyggelse som omfattar ca 1600 bostäder i flerbostadshus, ca 300 radhus och parhus samt villabebyggelse. Byggnaderna får 2 till 5 våningar och en indragen våning. Objektets läge: västra delen av Elinelund från Kalkbrottsgatan i väster till koloniområdet i öster, samt från Yttre Ringvägen i söder till kalkbrottet i norr.
Nybyggnad av nytt bostadsområde i Kirseberg, Malmö
Jernhusen har ansökt om detaljplan för området med målsättningen att det ska byggas ca 900 bostäder, en grundskola med idrottshall, förskola, mobilitetshus med plats för etappens bilplatsbehov, lokaler för centrumfunktioner samt en park. Grundskolan föreslås i en placering som är optimerad utifrån stråk och kopplingar i närområdet samt nära tillgång till olika idrottsfunktioner.
Nytt bostads och kontorsområde i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 55000 m2 bostäder samt 35000 m2 kontor. Byggnationerna kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet ligger vilande. Detaljplanearbetet inte påbörjat. Avser nybyggnad av ett bostadsområde med 600 bostäder vid Hemgården och Fortuna. Området är på 600 hektar och delas upp i två öar av bebyggelse. Hemgården är de södra delan och där är tanken att få en tätare bebyggelse som omfattar radhus/parhus, villor och flerbostadshus, ca 400 lgh. Fortuna är den norra delen och där är tanken att bygga ca 200 villor där vissa kan bli styckebyggda hus.
Nybyggnad av bostäder, kontor, handel, mm i Malmö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadsområdet Almgården med fler bostäder av olika typ, detaljhandel, kontor och service i form av förskola och äldrevård. Nya byggnader placeras mot Agnesfridsvägen och huvudentréerna läggs ut mot gatan. Radhus planeras i södra och sydvästra delen av planområdet längs med befintliga gångstråk.
Installation av ERTMS längs järnväg vid Öresundsbron
Styrområde Peberholm, Malmö, Lund och Kävlinge. Anläggningsuppgraderingar signalteknik.
Nybyggnad av kontorshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av en triangelformad kontorsbyggnad på 17000. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer.
Nybyggnad av konstmuseum i Malmö
Planer finns för ett nytt konstmuseum i Malmö.
Nybyggnad av bostäder på Holma, Malmö
Avser förtätning av område. Avser nybyggnad av 400 bostäder under en flerårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norra Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 300-350 lägenheter i 5-6 våningsplan.
Nybyggnad av bostäder, förskola, vårdlokaler m.m. i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, förskola, butiker, vårdcentrum m.m. Yta: ca 23000 m2. På tomten finns idag en befintlig skolfastighet som ska rivas som ingår under projektnummer 217279.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet kommer att etappindelas
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 300 bostäder samt 7000 m2 verksamhetslokaler
Förtätning av bostäder, studentboende m.m. i Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, studentbostäder, förskola och äldreboende på Kv Bryggeriet. Kan röra sig om ca 300-400 bostäder.
Nybyggnad av travanläggning mm i Malmö
Avser nybyggnad av travanläggning med banor och tillhörande faciliteter, som bl.a. körhall, stallar för 200 boxar, travskola, publikanläggning, sportbar, komplementsbyggnad, maskinhall, parkering m.m. Yta: publika byggnader: 8500 m2 + övriga kringbyggnader.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Malmö
Avser nybyggnad av det sista kvarteret i Masthusen i Malmö - Kvarter 14. Omfattar ca 240 lägenheter och publika lokaler. En del av kvarteret är tänkt att bli ett pilotprojekt för klimatneutralt byggande enligt LFM30.
Nybyggnad av batterifabrik i Malmö
Planer finns för nybyggnad av batterifabrik i norra hamnen. 18 000 kvadratmeter utgörs av produktionsanläggning inklusive yta för produktion, matsalar och kontor med mera, cirka 38 000 kvadratmeter för lagerbyggnad för färdiga produkter från fabriken, material och containerfunktior. Objektets läge: Malmö hamn.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Avser nybyggnad av 318 lägenheter motsvarande 21500 kvm BTA och kombinerar bostads- och hyresrätter. Ett kontorsprojekt finns på projektid: 2173677.
Nyb av hotell, forskn/utbildning, förebyggande hälsa m.m, i Malmö
Planer finns för nybyggnad av hotell, anläggning för forskn/utbildning, förekommande hälsa m.m. i Malmö. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Malmö
Planer finns för nybyggnad av 200 lägenheter och ca 4000 m2 lokaler i sammanbyggda huskroppar. Ej fastställt vilken typ av lokaler som kommer att ingå. Projektets omfattning kommer eventuellt att ändras.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola, skola samt idrottshall.
Ny bebyggelse med bostäder och lokaler för handel och service i Limhamn, Malmö
Projektet avser att gestalta bostadsbebyggelse (12–15 000 kvm BTA) samt centrumverksamheter (500–600 kvm BTA) i Limhamn, Malmö. Idag står tre högre silor intill det framtida Fendertorget, som kommer att bli en central offentlig plats i området. Tre lägre silor är placerade längs Övägen, som förbinder Limhamn med Ön. Tanken är att delvis eller helt riva silorna och så långt som möjligt återbruka dem.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 7 våningsplan med en yta på 12000 m2. Miljöcertifierat projekt : LEED Platinum.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 241 lägenheter och 2 lokaler. Hyresrätter.
Utbyggnad av spår vid Malmö godsbangård
Nytt utdragsspår, spår 58, i norra delen av Malmö godsbangård. Järnvägsbro över Sege å och inre Ringvägen.
Nybyggnad av universitetsbyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av universitetsbyggnad. Yta: 15000 m2 LOA. Utvalda arkitektteam för parallella uppdrag: CF Möller/Förstberg Ling/Think softer (SE och DK). Tham&Videgård/Kragh Berglund/Reppen Vilson (SE och DK). White/Assemble (SE och UK)
Nybyggnad av simanläggning på Heleneholm i Malmö
Projektet avser nybyggnad av simanläggning vid Heleneholm i Malmö. Tanken är en anläggning för skolsim och föreningsverksamhet Följande funktioner skall bland annat finnas med i simanläggningen: 1 st 50-metersbassäng. 1 st 25-metersbassäng. 3 mindre bassänger för undervisning, vattengymnastik, babysim m.m. Bassängerna utförs som stålbassänger. I projektet ingår personalutrymmen och teknik och entréplan medan bassängerna förläggs på plan 1. Uppskattad kostnad: 400 mkr.
Utbyggnad av Malmö Central
Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård, nya spår och plattformar Malmö C Övre samt dubbelspår Östervärns station-Malmö C.
Nybyggnad av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet avser nybyggnad av grundskola, förskola samt särskola. I projektet ingår även ny idrottshall. Yta: ca 10000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Jungmannen 4 m.fl. med bostäder med inslag av centrumverksamheter i bottenvåningarna. Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra våningar med en indragen femte våning längs Skeppsbyggaregatan, och tio våningar i en högre volym mot Västra Varvsgatan. Den sammanlagda bruttoarean är ca 17 000 m2, motsvarande ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder i 4-12 plan. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 200 bostäder i Holmastan, norra Holma.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus på Johanneslust, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av främst flerbostadshus samt ett ett mindre antal radhus på den gamla Gullvikstomten i Johanneslust. Avser 132 lägenheter. Hyresrätter. Projektet kommer eventuellt att etappindelas.
Ny- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Nybyggnation av Sjölunda ARV innefattar en total ny- om- och utbyggnad av det befintliga Sjölunda ARV för att hantera högre kapacitet, ökade reningskrav och för att möjliggöra framtida expansion.
Nyb av tränings- och tävlingsanläggning på badhus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av tränings- och tävlingsanläggning vid badhus.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning vid Tullstorp. Tomtyta: ca 70000 m2.
Nybyggnad av bostäder, tillbyggnad av skola samt påbyggnad av äldreboende i Malmö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området. Idag är fastigheterna bebyggda med samlingslokal, skola, förskola och äldrebostäder. Planförslaget kan möjliggöra för nya bostäder och större förskole- och grundskoleverksamhet, i kombination med att befintliga funktioner kvarstår. Planförslaget kan innebära att marken prövas för ca 80 nya bostäder, ytterligare förskole- och grundskolelokaler samt påbyggnad på befintliga äldrebostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp mfl
Planer finns för nybyggnad av ytterligare ca 100-150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp mfl
Planer finns för nybyggnad av ytterligare ca 100-150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sorgenfri i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 256 hyresrättslägenheter samt butiker i nedre planet. Avser sammanbyggd huskropp i 5-7 plan. Total yta: ca 14000 m2. Miljöbyggnad silver. I projektet ingår även saneringsarbeten samt rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av multisportbyggnad i Malmö
Avser nybyggnation av multisportbyggnad inklusive gymnasieskola, kontor, hotell/elevhem, kontor, fotbollsplan, träningslokaler m.m. Byggnaden bedöms preliminärt ha en sammanlagd BTA om ca 30 000 kvm fördelat på maximalt 8 våningar.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Nyhamnen, Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kontor samt handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Västra Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse med flerbostadshus och radhus, ca 100-110 lägenheter.
Om- och nybyggnad av bostäder och kontor i Malmö
Planer finns för ca 150 nya bostäder, med avsikten att en del bebyggs med hyresrätter och en del med bostadsrätter. Det är även möjligt att utreda andra funktioner såsom kontor, hotell och handel i detta centrala läge i staden.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande kontor och parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie Malmö
Planer finns för nybyggnad av 120 lägenheter. Solceller på taket.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Nyhamnen, Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kontor samt handelslokaler. Objektets läge: Vintergatan/Carlsgatan vid Nyhamnen i Malmö.
Nybyggnad av bostäder på Holma, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad flerbostadshus med ca 90-tal lägenheter samt 15-20 radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder, förskola m.m i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, förskola, mobilitetshus (P-hus) i ett område vid Perstorps station i Malmö.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter i 1 huskropp i 4- 6 våningsplan, yta ca 9000 m2. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med yta ca 8000 m2. I projektet ingår även garage under mark. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av kommersiella lokaler i 1 huskroppar med 9000 m2.
Nybyggnad av bostäder och ev kommersiella lokaler intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder och eventuellt kommersiella lokaler. Yta ca 9600 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på Johanneslust, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus på den gamla Gullvikstomten i Johanneslust. Avser 103 lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns att uppföra cirka 150 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter.
Införande av ERTMS i Hyllie, Malmö och Arlöv
Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg och Arlöv.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Malmö
Projektet avser nybyggnad av sammanbyggda huskroppar med 78 lägenheter i 4-5 plan.
Nybyggnad av bostäder vid Rosengårds centrum i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder på en fd bensinmackstomt nära Rosengårds centrum. Ca 80-tal lägenheter samt förskola i nedre plan. Tanken är att bygga insatslösa bostadsrätter.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av 101 lägenheter samt ombyggnad av 40 lägenheter samt butikslokaler på hela bottenvåningen i 1 huskropp i 5-8 plan. Avser även cykelplatser, bilparkering i källaren samt en grön innergård. Rivning av bef byggnad, parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 50-60 -tal lägenheter. Bostadsrätter. Yta: 5800 m2.
Nybyggnad av vårdbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av ett fysiskt centrum för bröstcancervården på Fritz Bauers gata, på sjukhusområdet i Malmö. NSM (Nya sjukhusområdet Malmö) finns på projekt ID 1155702.
Nybyggnad av bostäder i Norra Sorgenfri, Malmö
Planer finns för nybyggnation av bostäder om ca 8000-10000 m2 i Norra Sorgenfri, Malmö.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 75-80 lägenheter.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus på Gottorps Hage, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 90 lägenheter samt parkeringshus
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus med en yta på ca 10000 kvm. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 69 lägenheter. Lägenhetsstorlek: 1-4 RoK. Objektet är beläget på kvarteret/fastigheten Majsfältet 2 som utgör en del i ett kvarter i detaljplaneområdet Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 2) och ligger öster om Kalkbrottet, Limhamn.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 100-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Norra Sorgenfri, Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 100-tal lägenheter .
Nybyggnad av flerbostadshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 100-tal lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 80-tal lägenheter. Bostadsrätter. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av lager- och industribyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor, lager och processindustri för livsmedelshantering. Avser 1 huskropp med en yta på 10000 m2 i 1-3 plan. Byggnaden planeras att uppföras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 70-80-tal lägenheter. Yta: 7800 m2.
Nybyggnad av bostäder i Sorgenfri i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 135 lägenheter. Objektets läge: Östra Farmvägen/Celsiusgatan.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med bostäder. Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Bostadsrätter
Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler m.m i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder med verksamhetslokaler i bottenplan, samlingslokal m.m. Tanken är att att projektet skollCO2-certifieras.
Ny bebyggelse vid Beijerskajen, Malmö
Planer finns för ny bebyggelse som omfattar bostäder, kontor och ev. centrumverksamheter, samt eventuellt parkering under mark.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 50-tal mindre lägenheter samt ett parkeringshus. Tanken är att att projektet skollCO2-certifieras.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 70-tal lägenheter. Yta: 7000 m2.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, ca 60-70 lägenheter. Yta: ca 6500 m2.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö
Projektet avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Bellevuegården, Malmö
Ikano Bostad planerar att bygga de första bostadsrätterna i Bellevuegården. Totalt handlar det om 14 radhus och cirka 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av helikopterbasering Syd, Polisen
Upphandlingen avser upphandling av ett hyresavtal som tecknas med vinnande anbudssökande. Hyresavtalet ska tillgodose Polismyndighetens behov av hyresvärd samt byggherre för nybyggnation av helikopterbasering för Polisflyget i Syd. Den nya anläggningen ersätter en befintlig anläggning på Malmö Airport. Anläggningen som hyresavtalet avser kommer att inrymma lokaler för Polisflyget och planeras omfatta ca 1 000 kvm med sedvanliga personalutrymmen, mötesrum, förråd, omklädningsrum samt 1 000 kvm hangar för helikoptrar. Markområdet ska uppgå till ca 18 000 – 27 000 kvm för att rymma parkeringsplatser och uppställningsplatser för helikoptrar.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter. Yta: 6300 m2.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter. Yta: 6100 m2.
Nybyggnad av radhus i Husie, Östra Malmö
Projektet omfattar nybyggnad av 47 st klimatneutrala radhuslägenheter i 7 längor i 1 1/2 - 2 plan. Bostadsrätter. Avser den sista delen av Knut Gyllins historiska handelsträdgård. Solcellsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sorgenfri, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus ned 108 lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge. Nobellvägen/Industrigatan.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 6000 m2 kontor i den södra delen av Vintrie Park.
Nybyggnad av äldreboende i Malmö
Avser nybyggnad av äldreboende med 40-50-tal lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).