Alla planerade byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av högskola i centrala Kristianstad .
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för ny stadsdel med ca 700 bostäder. Igångsättning tidigast 2025.
Nybyggnad av biogasanläggning i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av produktionsanläggning för biogas.
Nybyggnad av bostadsområde i Åhus, Kristianstad
Utveckling av ett bostadsområde med 400 bostäder i det vackra naturområdet intill golfbanan i Åhus. Kristianstad kommun har nu godkänt den första etappen av projektet, som omfattar 150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt.
Nybyggnad av förskola och skola i Österslöv/Fjälkestad, Kristianstad
Avser nybyggnad av f-6 skola för ca 330 elever, den nya skolan byggs samman med befintlig förskola och i den del som sammanbinder verksamheterna planeras gemensamma funktioner som administration, personalrum och bibliotek samt gemensamt kök och matsal. Avser även nybyggnad av sporthall, om- och tillbyggnad av förskola med 2 nya avdelningar samt ombyggnad av utemiljö och parkeringar.
Nybyggnad av flerbostadshus, Tollarp.
Avser nybyggnad av 4 stycken lägenheter. Nybyggnad av handel: 1618717
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 270-300 lägenheter, en samlingslokal, ett par lokaler, ett parkeringshus samt en ny större park ("Engelska parken"). Etapp 3 avser 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, vård och centrumfunktioner, i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder, vård och centrumfunktioner i ett centralt läge i Norra Åsum.
Nybyggnad av bostäder i Näsby södra, Kristianstads kommun
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 850 bostäder i blandad bebyggelse i området Näsby södra i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i form av bostadsrätter i Östermalms Park i Kristianstad.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser om- nybyggnad av två skolor som blir en skola, dvs ett högstadium samt en särskola.
Nybyggnad av verksamheter och förskola i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och specificerad djurhållning. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola p.g.a. dess strategiska läge omgivet av bostäder och natur.
Ny bostadsbebyggelse i Åhus, Kristianstads kommun
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med områdeskomplement inom fastigheten Kollekulla 14 m.fl i Åhus, Kristianstads kommun .
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av 60-80 bostäder.
Nybyggnad av parkeringshus, Kristianstad
Planer finns för nytt parkeringshus i sommarlustområdet.
Nybyggnad av bostäder, vård- och centrumändamål i Norra Åsum, Kristianstad
Syftet är främst att etablera bostäder inom fastigheterna samtidigt som det är en central plats i Norra Åsum varpå detaljplanen även medger vård och centrumändamål .
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Åhus
Planer finns för nybyggnad av bostäder m.m i Åhus. Byggstart kan ske 2023-2024. Nederplan kommer det vara en "handellda" - coop. Ovanför kommer det finnas lägenheter.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i varierad utformning. Planområdet omfattar ca 8200 m². Inom ramen för detta möjliggör detaljplanen för flerbostadshus och sammanbyggda markbostäder. Vidare syftar även detaljplanen att säkerställa en ny cykelväg utmed planens södra gräns och för att säkerställa trafiken till och från området kommer även en ny väganslutning att krävas i söder.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med två avdelningar
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till nytt områdeskontor på Gamlegården i Kristianstad, etapp 2
Avser ombyggnad av fd fritidsgård till nytt områdeskontor för ABKs personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus upp till 4 våningar.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av gymnasieskola samt ombyggnad av bef. byggnad. Skolan kommer avse naturbruksgymnasium.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496).
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 1
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 2
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 3
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 4
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Nybyggnad av villor, parhus i Önnestad
plan för nybyggnad av villor, parhus.
Nybyggnad av parhus i Färlöv
Projektet avser nybyggnad av parhus i Färlöv, 6 st hus – 12 bostäder sammantaget .
Upprustning av bangårdsbelysning i Kristianstad, Växjö och Ystad
Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad.
Nybyggnad av pumpstation på Hedentorp, Kristianstad
Igångsättning tidigast 2025. Framtida projekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för att riva samt bygga nytt flerbostadshus i Kristianstad.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för ny förskola i Önnestad, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt 4 st friliggande enbostadshus. Planområdet omfattar ca 7100 kvm.
Ny skyddsvall i Kristianstad
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen, ca 1400m.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Eventuellt kan det blir villatomter för enskilda husägare, eller att området säls till husleverantör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus, tak, fasad och fönsterrenovering samt uppsättning av skylt .
Nybyggnad av extern slammottagning på centrala reningsverket i Kristianstad
Avser nybyggnad av komplett produktionsanläggning för mottagning av externt slam på centrala reningsverket i Kristianstad.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Ny gång- och cykelväg mellan Kristianstad/Vä-Ovesholm
Samfinansieras med Kristianstads kommun.
Ledningsarbeten i området Sommarlust, Kristianstad
Avser flytt av befintliga ledningar, nyförläggning av spillvattenledning samt inkoppling till befintlig pumpstation.
Ombyggnad av busshållplatser längs E22 mellan Kristianstad-Malmö
Förhöja standarden på 7 hållplatser längs E22 mellan Kristianstad-Malmö. Uppgradering av hållplatser vid tpl Vilan, Vä E22, Fogdarp, Rolsberga, Hurva, Lund Norra och Råby. Utökning av pendlarparkeringar med totalt 30 platser ingår.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad - lagerhall.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av en återvinningscentral.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer i tidigt skede. Planer finns för ombyggnation av återvinningscentral.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Avser ombyggnation av ett tiotal korsningar från bostadsområdet Egna Hem över cykelväg, om båda sidorna längs med Prästallén. Markbeläggningen i korsningarna mot anslutande gator ska rivas och bytas mot markstenbeläggningar och gång- och cykelvägens yta ska höjas. Nybyggnad av 2 st nya timglashållplatser, vissa mindre va-arbeten ingår. De befintliga planteringsytorna under träden om båda sidorna längs med Prästallén ska renoveras.
Underhåll av fastighet i Kristianstad
Avser takbyte och solcellsinstallation samt samordning av ny ventilationsanläggning.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Anläggande av våtmarksområde i Nosaby, Kristianstads kommun
Avser anläggande av ett våtmarksområde på den tidigare s k Citygolfbanan i Nosaby. Projektet syftar även till att skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald och att förbättra möjligheten till friluftsliv och rekreation i området. LOVA-stöd från Länsstyrelsen Skåne beviljat för delar av projektet.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av pallager.
Utbyte luftbehandlingsanläggning på centralsjukhuset i Kristianstad
Avser demontering av 4 st befintliga till-och frånluftssystem i By D på Plan 13 med tillhörande återvinning och ska ersätts med nya till- och frånluftsaggregat med vätskekopplad energiåtervinningssystem.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Rivning av kontor i Kristianstad
Rivning av kontors/affärslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för fönsterrenovering, år 2025.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).