Alla planerade byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Furulund
Planer finns för nybyggnad av ca 1700 bostäder i blandad bebyggelse samt verksamhetslokaler. Projektet kommer att etappindelas och arbetena kommer att pågå under en flerårsperiod.
Ny stadsdel i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av en ny stadsdel i Kävlinge. Man avser att omvandla området till en modern stadsmiljö med ca ytterligare 800 lägenheter, skola, förskola och service. Tanken är att bygga samman Kävlinge och Furulund. Arbetena kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Minnesdal, Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av ca 600 bostäder under en flerårsperiod i kommunens stora utvecklingsområde Minnesdal. Ambitionen är att skapa en trädgårdsstad med olika upplåtelseformer och rekreationsområden.
Ny stadsdel i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av en ny stadsdel i Kävlinge. Man avser att omvandla området till en modern stadsmiljö med bostäder ca 800 lägenheter. skola, förskola och service. Tanken är att bygga samman Kävlinge och Furulund. Arbetena kommer att etappindelas och pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 700 bostäder .
Nybyggnad av bostäder, centrumfunktioner mm i Kävlinge
Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner. Totalt tillskapas byggrätter för upptill cirka 350 – 400 bostäder.
Nybyggnad av outlet i Löddeköpinge.
Projektet avser nybyggnad av butiker och restauranger med en yta på 18270 m2. Byggherre: Rioja Estates Ltd, Tunbride Wells genom Malmö Designer Village AB.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av en ny stadsdel i Kävlinge. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ytterligare 300 bostäder.
Ombyggnad av Malmöpendeln/Lommabanan sträckan Kävlinge-Arlöv, etapp 2
Utbyggnad för persontrafik, nya stationer i Flädie och Alnarp, ny planskild korsning söder Flädie inklusive omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Anpassning av plankorsningar och ställverk.
Nybyggnad av F-6 skola i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever som omfattar 1 huskropp i 2 plan med en yta på 6000 m2 samt 1 huskropp inrymmande idrottshall, yta: 1840 m2. I projektet ingår även anläggande av markytor såsom utemiljö för skolverksamhet och parkeringsplatser. Miljöbyggnad silver samt med kravet på guld avseende energi. Objektets läge: Karl Johans väg/Annexvägen i Kävlinge.
Nybyggnad av outlet i Löddeköpinge.
Projektet avser fortsatt nybyggnad av butiker och restauranger med en yta på ca 8000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av enplansvillor, radhus och kedjehus om totalt 56 bostäder. Bostadsrätter samt äganderätter.
Nytt bostadsområde m.m. i Kävligne
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder i den västligaste delen av Kävlinge tätort. Området består i dagsläget av jordbruksmark. Bostadsform: friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus i en eller två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av två flerbostadshus 4 och 6 våningar samt ombyggnad av gamla fabriksbyggnaden.
Renovering och eventuellt påbyggnad av lägenheter på flerbostadshus i Kävlinge
Planer för för renovering av flerbostadshus med 32 lägenheter och eventuellt påbyggnad av ca 15 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av ca 60-70 -tal bostäder i form av radhus/småhus.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av bostäder med ca 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 50-60 lägenheter .
Nyb av huvudbyggnad temaparken vikingatider i Löddeköpinge
Avser ny huvudbyggnad. Inhängning av park 2,5 km. Detaljplan finns.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 45 lägenheter. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge, Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planers ca 200 bostäder i fem etapper.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge, Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planers ca 200 bostäder i fem etapper.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge, Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planers ca 200 bostäder i fem etapper.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge, Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 40-50 lägenheter. Totalt planers ca 200 bostäder i fem etapper.
Totalombyggnad station i Kävlinge
BBK Totalombyggnad av 130 kV Stv.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus med centrumverksamhet i Kävlinge
Projektet avser uppförande av flerfamiljshus med bostäder och centrumfunktioner i bottenplan. Aktören ska i samverkan med Kävlinge kommun upprätta en detaljplan för området. Objektets läge: Västergatan 1 & Mårtensgatan 33 i Kävlinge tätort.
Förtätning av bostadsområde i Dösjebro, Kävlinge
Detaljplanen avser komplettering av befintlig bebyggelse med nya bostäder i form av radhus och flerbostadshus. Den befintliga byggnaden Tallgården, som fram till nyligen använts som äldreboende föreslås att omvandlas till lägenheter.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt ombyggnad av vindsvåning i intilliggande huskropp till 8 lägenheter. Objektet är beläget i centrala Kävlinge.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge Kävlinge
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Avser nybyggnad av ca 30-tal lägenheter i 1 och 1,5 plan.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Avser nybyggnad av F-9 skola med en yta på 2000 m2. Objektets läge: Kävlinge stationsstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Totalt planeras ca 200 bostäder i fem etapper.
Markområde för verksamhetslokaler i Kävlinge
Planer finns för nytt verksamhetsområde som omfattar industrilokaler, kontor och handel.
Ny överföringsledning mellan Fäladsvägen - Östra Högsvägen i Löddeköpinge/Kävlinge
Avser fortsatt utbyggnad av överföringsledning mellan Fäladsvägen och Östra Högsvägen.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Kävlinge
Planer finns för anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde. Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner och totalt tillskapas byggrätter för upptill cirka 350 – 400 bostäder som ingår under projektnummer 2129870.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av förskola för 200 barn.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Planförslaget innebär att cirka 13 radhus i två våningar med gemensam parkeringsyta och innergård föreslås på fastigheten Spannet 1 och en del av Stora Harrie 28:4. Bostäderna är fördelade i tre grupper med 4–5 radhus i varje grupp. Planområdet är beläget norr om Harrievägen i Rinnebäcksområdet i de östra delarna av Kävlinge.
Nybyggnad av småhus i Hofterup
Avser nybyggnad av 16 st småhus i 1 plan, yta: 98 resp 108 m2/hus .
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge
Planer finns för nybyggnad av ett bostadsområde för minst 10 tomter.
Exploateringsarbeten för bostäder och verksamhetslokaler i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för för nytt markområde som omfattar bostäder och verkamhetslokaler.
Va-exploatering i Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
Va-exploatering i Löddeköpinge Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder, 75-100 villor.
Va-exploatering på Västra Gryet Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
Ombyggnad till kulturhus i Kävlinge
Eventuella planer finns för ombyggnad av Lallerstedska huset till kulturhus. Fastigheten inrymmer i dagsläget kulturskola och café.
VA exploatering i Kävlinge
Planer finns för Va-exploatering vid Östra Rinnebäck.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för byte av fönster i flerbostadshus med 36 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Rinnebäck, Kävlinge
Planer finns för försäljning av mark till husleverantör eller annan exploatör för 10 villatomter.
VA exploatering i Kävlinge
Avser exploatering för bostäder.
Nybyggnad av samlingslokal i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av samlingslokal i Folkets park.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Digitalisering inom fastigheter i Kävlinge
Upptaget i investeringsbudget 2024.
Digitalisering inom fastigheter i Kävlinge
Upptaget i investeringsbudget 2024.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Verksamhetsanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Verksamhetsanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av skatepark i Kävlinge
Upptaget i investeringsbudget 2024.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för hissrenovering som omfattar främst uppgradering.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgäder vid förskola i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024. Avser åtgärder för ny avdelning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av lås och säkerhet i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).