Alla planerade byggprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 188 st.

Nybyggnad av akutsjukhus i Östra Ramlösa, Helsingborg
Avser nytt sjukhus i den nya stadsdelen Östra Ramlösa, Helsingborg. Ambitionen är att bygga ett fullvärdigt akutsjukhus på en yta som är 70 procent större än nuvarande sjukhusområde. Fastigheten är på cirka 170.000 kvadratmeter och verksamhetsbehovet är cirka 200.000 kvadratmeter.
Utbyggnad av dubbelspår mellan Maria-Helsingborg C
Utbyggnad av dubbelspår i tunnel från Romares väg till Helsingborg C. Rivning av befintligt enkelspår samt bron vid Drottninggatan. 4,5 km lång sträcka.
Nybyggnad av bostäder, centrumbebyggelse, skola m.m. i östra ramlösa, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ny stadsdel som omfattar bostadsbebyggelse, , centrumverksamhet, skola, förskola och idrottshall, park och naturstråk för Långeberga 1:1 m.fl. Planområdet är beläget cirka fem kilometer öster om Helsingborgs centrum, stadens östra ytterkant, öster om väg 111. Planområdet gränsar i väster till Österleden, i norr till Fältarpsvägen, i öster omfattar och avgränsas planområdet av Lussebäcken och i söder gränsar planområdet till jordbruksmark. Planområdet omfattar ca 84 hektar. (Totalt i hela området kan det röra sig om nybyggnad av ca 3000 bostäder under en flerårsperiod.)
Ny anläggning för infångning av koldioxid i Helsingborg
Avser nybyggnad av Carbon Capture and Storage, CCS- anläggning vid Filbornaverket i Helsingborg. CCS innebär att koldioxid avskiljs från rökgaser för att sedan lagras i jordskorpan på stort djup. Delar av koldioxiden kan också tas om hand och säljas vidare, bland annat till produktion av flytande drivmedel.
Nybyggnad av badhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av badhus vid Oceanbadet. Objektets läge: vid Oceanhamnen
Nybyggnad av bostäder i Berga, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 350-450 bostäder i Bergaområdet i Helsingborg.
Om- och tillbyggnad av stadsbibliotek i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Stadsbiblioteket i Helsingborg. Yta: ca 5000 m2 ombyggnad samt utökning av ytterligare 3000 m2. Planer finns även för parkeringshus under biblioteket.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av tre bostadskvarter som omfattar ca 260 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter i flerbostadshus med 3-8 våningar i ett kvarter med garage i källarplan.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 200 bostäder i blandad bebyggelse vid Ödåkras västra delar.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Objektets läge: vid Spårvagnshallarna i Helsingborg. (Totalt planeras ca 700 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av lagerbyggnader i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av industribyggnader samt mindre del kontor. Omfattar 3 huskroppar. Yta: 13996 m2, 7735 m2 resp. 64 m2.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Objektets läge: vid spårvagnshallarna i Helsingborg. (Totalt planeras ca 700 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av radhus i Påarp, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 110 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 100-tal lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamheter i Adolfsberg, Helsingborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med ca 100 lägenheter och centrumverksamheter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av bostäder m.m på Råå i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med butikslokal i nedre planet samt nybyggnad av en radhuslänga med 14 lägenheter i 2 plan. I projektet ingår även ett orangeri.
Ny, till- och ombyggnad av bostäder och verksamhetsområde i Helsingborg
Detta är en upphandling av konsult för utredning inför kommande projekt. Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontor samt att utveckla befintliga verksamhetsområden inom Helsingborgs hamn i sydvästra delen av centrala Helsingborg.
Nybyggnad av logistiklokaler i Långeberga, Helsingborg
Avser nybyggnad av logistiklokaler med tillhörande kontor om totalt 19000 m2 och kommer att uppföras enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av vårdboende i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av nån form av vårdboende med ca 80-tal lägenheter.
Nybyggnad av produktionslokal, kontor m.m i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal, kontor samt lager i en huskropp, yta ca 10000 m2.
Utveckling av ny stadsdel i Gåsebäck, Helsingborg
Gåsebäck är ett industriområde i södra Helsingborg. Området ingår i stadsutvecklingsprojektet H+ och visionen är att omvandla Gåsebäck till en stadsdel med blandade funktioner, däribland bostäder.
Nybyggnad av logistik och lager i Helsingborg
Planer finns för nybyggnation av logistik och lager. Norra Ekeberga är med sitt geografiska läge ett högintressant område att utveckla vidare för framtidens gröna hållbara och cirkulära logistiklösningar.
Nybyggnad av kontor-, padelhall-, och butiker i Helsingborg
Planer för nybyggnad av en huskropp inrymmande kontor, padelhall samt lokaler för centrumverksamhet. Yta: 6000-8000 m2.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborg
Byggrätt. Planer finns för nybyggnad av kontorshus i 15 plan med källarplan och parkeringsplatser. Miljöcertifiering guld.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 80-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av hyresrätter med ca 80 lägenheter i 1 huskropp, max 7 våningsplan. Eventuellt 2 mindre lokaler.
Nybyggnad av seniorbostäder i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i seniorboende i 2-3 våningar med inglasad vinterträdgård.
Nybyggnad av bostäder i Högasten, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 53 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m. i Helsingborg
Avser nybyggnad av lägre höghus, 2 huskroppar med 9 resp 5 våningar ovanpå en sockelvåning i 2 plan. Totalt 56 lägenheter samt butiker och garage med 121 platser.
Ombyggnad av magasin till ev bostäder alternativt centrumverksamhet i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Magasin 405 till ev. bostäder, centumverksamheter m.m.
Nybyggnad av radhus i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av radhus, ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Helsingborg
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende säbo, 66 lgh.
Nybyggnad av mobiliteshus i Helsingborg
Nybyggnad av mobilitetshus med ca 320 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser att pröva möjligheten till förtätning inom fastigheten Oden 1 genom att komplettera befintlig bostadsbebyggelse med ytterligare flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och handelshus i Helsingborg
Avser förtätning av Ättekulla centrum med ny bebyggelse för bostäder, centrum- och handelsändamål.
Ny plattform samt gångbro vid Gantofta Station
Ny sidoplattform vid spår 2 med tillhörande gångbro över 2 järnvägsspår. Slopning av obevakad plankorsning vid Rågård (Tågarp).
Nybyggnad av bostäder i Östra Ramlösa, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Geologisk lagring av CO2 i Helsingborg
Öresundskraft Kraft och Värme AB har för avsikt att köpa kapacitet vid ett geologiskt lager av CO2. I leveransomfattningen ingår lagringskapacitet för Öresundskrafts CO2-volymer. Sökanden ska kunna ta emot Öresundskrafts infångade och flytande CO2 med lastbil eller tåg vid en mottagningsplats som är öppen dygnet runt, 7 dagar i veckan. CCS- anläggningen finns på projekt ID 2269251.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 34 lägenheter samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1483315. Avser fortsatt nybyggnad av 42 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Uppdraget omfattar drygt 4000 kvm nybyggnad för Infektionsenheten på Helsingborgs sjukhus.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 29 st radhuslägenheter i 2 plan.
Ombyggnad del av huvudbyggnad vid Helsingborgs lasarett. Etapp 2
Avser ombyggnad och anpassning av Regionservice med ca 500 kvm dedikerad rangeringsyta, utvidga bårhusets kylrum, säkerställa att hygienkrav uppnås mm. Uppdraget innefattar två delprojekt Regionservice plan 09, total BTA ca 3000 kvm.
Ombyggnad del av huvudbyggnad vid Helsingborgs lasarett, Etapp 1
Avser ombyggnad inom provtagningen med robot för hantering av prover samt inom Patologens verksamhetsrum med ny utrustning mm. Medicinsk service plan 10, totalt BTA ca 750 kvm.
Förtätning av bostäder i Helsingborg
Planen avser förtätning av fler bostäder i ett centralt och kollektivt nära läge.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av mobilitetshus i Drottninghög Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av mobilitetshus i sex våningar med ca 250 p-platser. Objektets läge: östra delen av området Grönkulla på Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen, i norr av Grönkullagatan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg, et 2
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2-3 plan med en yta på 1500 m2
Ny hamnlokalisering i Helsingborg
Resultatet av de geotekniska och miljötekniska undersökningarna ska utgöra underlag i miljöprövningen för projektet samt vara delunderlag för upphandling av entreprenader för muddring, ny spontkaj och ny vågbrytare. Objektet är beläget söder om befintligt hamnområde i södra Helsingborg. Området omfattar även vattenområdet utanför ny hamnlokalisering som delvis sammanfaller med inseglingsrännan till nuvarande hamn.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 15 st radhuslägenheter i 2 plan.
Faunastängsel och faunaåtgärder längs E4/E6 i Helsingborg
Delprojekt 1 består av faunaåtgärder med faunastängsel på en vägsträcka av ca 25 km, bländskydd på fyra föreslagna broar, 14 föreslagna viltuthopp samt röjning av skog längs stängselsystemet. Vägsträckan korsas av två korsningspunkter med järnväg. Detta medför att järnväg ingår i projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kattarp, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 18 lägenheter som omfattar 19 radhuslägenheter i 1-2 plan. Fastighetsbeteckning: Aspa 1, Aroma 1, Hornsberg 10.
Framtidens belysning Etapp 4- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den fjärde etappen i Framtidens belysning. Ej fastställt vilka områden som berörs.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Framtidens belysning Etapp 3- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den tredje etappen i Framtidens belysning.
Nybyggnad av studentbostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 25 st studentbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Allerum, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av radhus med 11 lägenheter. Alternativt kan det bli flerbostadshus.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Planer finns för att bygga om befintlig gata till g/c-väg.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 13 bostäder.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Oceanhamnen.
Eventuellt nybyggnation på Mejeritomten i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Eventuella planer på nybyggnation på Mejeritomten/Olympia. Ej fastställt vad som skall inrymmas på tomten.
Nybyggnad av LSS-boende i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Trimning av trafikplats vid E6 Helsingborg Södra
Delprojekt 3 består i att ersätta en kilavfart till en parallellavfart för norrgående trafik som ska svänga mot Helsingborg C. Ersätta stopplikt med en vävningsträcka för trafik som kommer södergående och ska svänga till väg 109 samt att ta fram en vävningssträcka för trafik som ska norrut från väg 109 och Helsingborg.
Exploateringsarbeten för bostadsbebyggelse i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde med ca 100-tal bostäder.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Helsingborg
Avser anläggande av vägar och va för nytt bostadsområde med ca 200 bostäder vid Ödåkras västra delar.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Nybyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av VA-ledningar i Rydebäck, Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar vid Rivögatan i Rydebäck. Entreprenaden ska utföras som en samverkansentreprenad.
Ombyggnad av VA-ledningar i Råå, Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar vid Missionsvägen m fl på Råå. Entreprenaden ska utföras som en samverkansentreprenad.
Ny busshållplats och gc-passage vid väg 111 i Domsten
Tillgänglighetsanpassning, ny gång- och cykelväg under väg 111.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Avser nybyggnad av gym och omklädningsrum.
Exploatering på Oceanpiren vid Oceanhamnen i Helsingborg, Etapp 2
Avser färdigställande av gator på Oceanpiren vis Oceanhamnen i Helsingborg. Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av ö i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser byggande av ö för exploatering mellan Oceanpiren och Oslopiren. En förutsättning för projektet är att de massor som schaktas ur i samband med anläggandet av Landborgskopplingen (ett nytt parkeringsgarage som planeras i centrala Helsingborg) ska användas för att anlägga ön. Uppskattad byggstart.
Trimningsåtgärder vid trafikplats Vasatorp i Helsingborg
Delprojekt 4 består i att ersätta en kilavfart med en parallellavfart, utvidga med ett körfält i rampen, samt ett högerpåsvängskörfält i södergående avfartsramp för trafikplats Vasatorp.
Åtgärder vid trafikplats i Helsingborg
Planer finns för åtgärder vid Brohults trafikplats.
Nybyggnad av LSS-boende i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av LSS-bostäder med 6 lägenheter. Yta: 45 m2/lägenhet.
Vattenskydd längs E6 Örbyfältet samt bullerskydd vid Rååns dalgång
Delprojekt 2 består av vattenskyddsåtgärder på en sträcka av ca 1 km och bullerskyddsåtgärder förbi- och över Råån. Vägsträckan korsas av en korsningspunkt med järnväg. Detta medför att järnväg ingår i projektet.
Hyresgästanpassning och utökning av kontor och produktionslokal i Helsingborg
Murrelektronik har varit hyresgäst hos Wihlborgs sedan 2007 med placering i Berga industriområde. Det nya avtalet omfattar närmare 4 000 kvm och innebär en utökning av ytorna med 1 900 kvm fördelat på kontor respektive lager/produktion. ( En tidigare padelhall i fastigheten blir nu en modern och funktionell lager- och produktionshall).
Högvattenskydd för centrala Helsingborg
Avser högvattenskydd i centrala Helsingborg.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 2 st parhus med 4 lägenheter.
VA-arbeten längs Villagatan i Mörarp
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av Förnyelse av dagvattenledningar, Förnyelse av spillvattenledningar samt Förnyelse av vattenledningar.
Utbyte av hissar på Helsingborgs lasarett
Avser utbyte av 3 st hissar i by 01 och utbyte av 2 st hissar i by 04. Befintliga hissar i by 01 är av typ hydraul. Befintliga hissar i by 04 är av typ linhiss.
Renovering av förskola i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Invändigt underhåll på Helsingborgs lasarett
Avser invändigt underhåll samt installation av sprinkler på psykiatriska vårdlokaler i By02, Södra och Västra flygeln plan 15 på totalt ca. 4000 kvm. Delprojekt 2 avser renovering samt delvis ombyggnad av Fastighetsdriften på totalt ca. 800 kvm NTA i By02 plan 09 för att förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetsuppgifterna genom att skapa renodlade verkstadsytor, avskilda administrativa ytor och förråd inom befintliga verkstäder.
Ombyggnad av gata och g/c-väg m.m Fredriksdal i Helsingborg
Avser ombyggnad av gata, gång- och cykelväg samt trädplantering.
Ombyggnad av VA-ledningar i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar på Växjögatan samt del av Södertäljegatan och Edwin Berlings gata i Helsingborg. I projektet ingår återställning av gator likt befintligt med nya ytskikt på gångbanor och justering av kantstensvisning. Utförande av toppbeläggning ingår ej i entreprenaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus. Arbetena avser renovering av tak, fasader samt fönster. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för utvändig renovering av flerbostadshus. Arbetena kan röra sig om åtgärder av tak, fasader m.m. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Utbyte av överbyggnad gata och renovering av mur i Helsingborg
Huvuddel 1: Ombyggnad av gatan på Parapeten, södra delen samt korsningen med Kvickbron. Nytt upphöjt övergångsställe på Brogatan öster om Kvickbron. Yta ca: 3 400 m2, Gatulängd ca 360 m. Huvuddel 2: Renovering av muren på Parapeten, sträckan norr om Kvickbron, längd ca 285 m. Tvätt och renovering av fogar på muren på Parapeten, sträckan söder om Kvickbron, längd ca 310 m.
Utbyggnad av torg samt dagvattenåtgärder Fredriksdal i Helsingborg
Projektet avser främst utbyggnad av torg samt åtgärder av dagvattenpark.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp i Helsingborg Norra
Pelarrenovering samt diverse betongarbete.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).