Alla planerade byggprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning i Örtofta, Eslöv
Avser nytt kraftvärmeverk på den befintliga anläggningen i Örtofta, som kommer att innebära ungefär en fördubbling av produktionskapaciteten vid anläggningen.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Avser ny detaljplan med allt från högre punkthus i 14 våningar till radhus i 2 vån.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Planer finns för nybyggnation av 250 lägenheter under en flerårsperiod.
Exploateringsarbete, Kv Gåsen i Eslöv
Avser nytt bostadsområde med radhus i två till tre våningar, ca 1600 bostäder. Området består av fastigheterna: Fjällgåsen 1 Grågåsen 1 Gåsen 34
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med totalt 140 lägenheter i 5-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 150 lägenheter. Planerad inflyttning är Q4 2025.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamheter i Eslöv, etapp 2
Syftet med detaljplanen för kvarteret Stenbocken 14 och 15 är att skapa förutsättningar att uppföra fyra nya stadskvarter med bostäder och verksamhetslokaler som bidrar till att utvidga Eslövs centrum. Kvarteret Stenbocken är tänkt att byggas i två etapper. Planförslaget möjliggör för cirka 300 nya bostäder och centrumverksamhet i byggnader som blir mellan två och nio våningar höga.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan för att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse på de två sammanhängande fastigheterna Sebran 34 och 35 som är 6 000 m2 stort, i centrala Eslöv. På en del av tomten finns en fastighet som delvis eldhärjades, för något år sedan. Övrigt del är en rivningstomt och parkering. Fastighetsägaren önskar bygga ett åttiotal bostäder . Övrig info: Delar av befintlig byggnad har brunnit ner och har inte ersatts. Byggnaden som är kvar innehåller vårdverksamhet.
Nybyggnad av transmissionsledning i Eslövs kommun
Avser transmissionsledning för överföring av fjärrvärme mellan Örtofta ny kraftvärmeverk och Gunnesbo. Entreprenaden omfattar schakt, rörläggning (DN600), svets och skarvisolering på sträckan (ca 13 km). Kraftvärmeverket finns på projekt ID 2241015.
Nybyggnad av villor i Flyinge Eslöv
Avser nybyggnad av 20-tal villor
Nybyggnad av bostäder i Marieholm, Eslöv
Inom fastigheten Sibbarp 2:39 tillåts bostäder men även lokaler för handel och hantverk får inredas. Området får endast bebyggas med hus som uppförs fristående eller två med varandra sammanbyggda hus i gemensam tomtgräns. Bestämmelsen innebär att det är tillåtet att bygga friliggande bostäder eller parhus. Flerbostadshus, radhus eller kedjehus är inte tillåtna. 1/3 av fastigheten får bebyggas.
Tillbyggnad av Lilla Teatern, Kulturskolan i Eslöv
Lilla Teatern används idag som Kulturskola i Eslövs kommun. Projektet omfattar tillbyggnad, ombyggnad och kringliggande markarbeten.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 113 mellan Stabbarp-Bosarp
3,5 km dubbelriktad och separerad GC-väg. Samfinansiering med Eslövs kommun.
Nybyggnad av radhus i Marieholm, Eslöv
Planer finns för nybyggnad av 19 radhuslägenheter i bostadsrättsform på Storgatan 2 i Marieholm.
Tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv
Avser tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser nya va-ledningar, omläggning av fjärrvärme, gator, gångstråk, trottoarer och parkeringsplatser. Avser Bryggargatan - Västergatan.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser nya va-ledningar, omläggning av fjärrvärme, gator, gångstråk, trottoarer och parkeringsplatser. Avser Västergatan-Föreningstorget.
Ombyggnad av gator vid torg i Eslöv
Avser nya bla va-ledningar och gator runt torget mm.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Nybyggnad av föreningslokal i Eslöv
Avser nybyggnad av föreningslokal samt fristående komplementbyggnad med garage och bollförråd. En sidoentreprenad som omfattar utemiljö ingår i denna entreprenad med samordningsansvar. Inom entreprenaden ingår parkeringsytor och hårdgjord yta runt husen. Föreningslokal BTA: ca 621 kvm Garage med bollföråd BTA: ca 154 Kvm
Elrenovering i flerbostadshus i Eslöv
Projektet avser elrenovering i flerbostadshus i 18 huskroppar.
Ny gång- och cykelväg längs väg 13 mellan Billinge-Röstånga
Ny gc-väg, tätortsportar, tillgänglighetsanpassning av busshållplats Billinge N, ny gc-bro över Billabäcken.
Ombyggnad av gång- och cykelgata, Eslöv.
Taget ur investeringsbudget 2021-2024
Ombyggnad av utemiljö vid idrottsplats i Eslöv
Avser ombyggnad av utemiljö vid Husarängens IP. Man kommer att göra motionsslinga, utegym, lekplats.
Ombyggnad av simbassänger , Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad och rivningsarbete av simbassänger med tillhörande VVS-, samt markarbeten och utemiljön. Nytt ytskikt i samtliga utvändiga bassänger. Karlsrobadet Eslöv.
Förstudie till nytt stadshus, Eslöv
Omfattar konsultstöd för framtagande av en förstudie av nytt stadshus med ett medarbetar- och medborgarperspektiv.
Nybyggnation av råvattenledning till Ringsjöverket, Eslövs kommun
Avser anläggning av ny råvattenledningar i Stehag, söder om järnvägen, mellan befintliga råvattenledningar till ny pumpstation i Stehag och sedan vidare hela vägen in till Ringsjöverket. En mindre dricksvattenledning och en så kallat slamvattenledning ska också anläggas för en del av sträckan.
Nybyggnad av gång - och cykelväg, Eslöv.
Planer för ny gång- och cykelväg- Vikingavägen.
Nybyggnation av slamledning samt pumpstation vid Ringsjöverket, Eslövs kommun
pphandlingen avser att öka kapaciteten och redundansen i Ringsjöverkets slamhantering. Kapaciteten vid slamförtjockningsdelen i Ringsjöverket ökas med ny utgående slamledning (3,6 km) till avvattningsanläggning på Rönneholms mosse. Ledningen samförläggs med en dricksvattenledning och fiberdukt. En ny pumpstation byggs vid slamavvattningsanläggningen för att komplettera den befintliga pumpstationen.
Ombyggnad av vattenrening på Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad av vattenreningssystemet till bassängerna utomhus, Karlsrobadet Eslöv.
Ny gång- och cykelväg längs väg 17 sträckan Trollenäs-Östra Asmundtorp
Ca 2,7 km ny gc-väg längs väg 17 inklusive 2 gc-portar under väg 17. Anslutande gc-väg längs Trollenäsvägen (ca 750 m), gc-övergång, plankorsning i plan samt kompletterande signalreglerad bomanläggning över Marieholmsbanan.
Nybyggnation av pumpstation i Stehag, Eslövs kommun
Avser uppförande av en pumpstation för kapacitet om 4700 l/s med tillhörande reservkraft och markanslutningar samt medföljande markarbete med tillfartsväg.
Tillbyggnad av affärshus i Eslöv
Tillbyggnad av affärslokaler.
Värmerenovering i flerbostadshus i Eslöv
Avser värmerenovering i befintligt flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).