Alla planerade byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Norrbotniabanan genom centrala Piteå
Ca 8 km genom centrala Piteå. Mark + BEST.
Utveckling av stadsdel i Piteå
Bygg ut Piteå centrum – Förslagen ska presentera en förlängning av stadskärnan mot väster till befintlig bangård och skapa ett attraktivt område där bostäder, handel och näringsliv blandas. De ska också göra det möjligt för stadskärnan att växa närmare stranden vid Sörfjärden (Södra viken). Även utvecklingen av området vid Västra Kajen (Västra kajen) ingår i tävlingsuppdraget. På grund av sin närhet till pappersbruket lämpar sig detta område inte för bostäder utan kan användas för kultur, sport, kontor etc. Ta bort barriärer mellan centrala Piteå och strandområdet Sörfjärden – Det är viktigt att stärka stadens koppling och kontakt med vattnet och att överbrygga befintliga barriärer som Timmerleden och den framtida barriär som Norra Botniabanan kan komma att innebära. Utveckla grönområdet/rekreationsområdet vid Sörfjärden – Förslagen ska presentera hur Södra Hamn (Södra hamnen) kan bevaras och utvecklas som en grön oas och social mötesplats. Kontakt med vattnet är en viktig egenskap att utveckla. Ett välkomnande, trafiksäkert och hållbart transportnav – Platsen för transportnav är inte fastställt, vilket innebär att deltagarna kan komma med egna förslag på placering inom korridoren för Norra Botniabanan. En utmaning är barriärerna och transportnavet kommer att kunna bidra till förbindelser mellan centrala Piteå och Sörfjärden. Tävlingsförslagen ska presentera ett väl genomarbetat stadsdesignkoncept. Förslagen ska ta hänsyn till de speciella förutsättningar som de nordliga breddgraderna innebär när det gäller dagsljus och snöhantering. Det är viktigt att beakta attraktiva lösningar som fungerar under alla årstider i tävlingsförslagen. Förslagen ska minska barriäreffekter och skapa nya attraktiva ytor för bostäder, kontor och offentliga funktioner i anslutning till vattnet och transportnavet. 99,87 hektar
Nybyggnad av vattenverk i Piteå
Avser nytt vattenverk i anslutning till Degeränget. Genomfört pilotprojekt 2163723.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i en tre- till fyravåningsskala.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler mm i Piteå
Planer för tät bebyggelse där flerbostadshus kombineras med centrumsfunktioner som exempelvis butik, frisör, café och restaurang. Ytan för delområdet är ca 13 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser flerbostadshus och kontor i bottenvåning.
Nybyggnad av småindustriområde i Piteå
Avser etableringar för småindustri/industrihus. Totalt 7 tomter fördelat på 3 hektar.
Ny- och tillbyggnad av punkthus i Piteå
Avser nybyggnad av ett punkthus, tillbyggnad av våningar på 2 st flerbostadshus, Matbutik i bottenplan samt parkeringsdäck. Detaljplan för pitholm 1:40 - tillbyggnad av två våningsplan på befintliga huskroppar, munksundsbo.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus, villor och skola i Piteå
Planeras för ca 200 bostäder fördelat på ca 70 villor, 50 par-/radhus samt 80–90 lägenheter. Utöver detta reserveras mark för skola och idrottshall.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lager samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Kommer utföras i 2 etapper med troligen 12 lägenheter i varje etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus mm. i Piteå
Planen är att omvandla det gamla parkeringsdäcket till ett attraktivt område mitt i centrala Piteå. Målbilden är en mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor samt en levande torgmiljö för möten, aktiviteter och evenemang.
Utveckling av Myrans fastighetsområde i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnation av flerbostadshus innehållande 16 lägenheter och tillhörande carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus vid Västergatan.
Nybyggnad av bostäder i Piteå
Detaljplan har godkänts för området med 24 st villatomter. Utöver de 24 tomterna så har man även i planprogrammet en tomt för hyreshus där man kommer tillåta 600 kvadratmeter byggnadsarea och man har även två befintliga gårdar som idag nyttjas för uthyrning
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planområdet är beläget i centrala Piteå, i närhet till stadskyrkan, läroverket, stadshotellet. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål med möjlighet till kontors- och servicelokaler i bottenvåning.
Anläggande av stugby vid Lindbäcksstadion i Piteå
Intill Lindbäcksstadion kommer ev en stugby att anläggas. Detta ingick tidigare i projekt 235460 men kommer att senareläggas.
Ombyggnad och rivning av skola i Piteå
Avser ombyggnation och renovering av skollokaler. Rivningsarbete avser invändig rivning.
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Avser nybyggnad av industri. Tomten är ca 750 000 kvm.
Tillbyggnad av skola/förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola/förskola i Böle, Piteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked- byggnation av bostäder.
Nybyggnad av 40 kV friledning mellan Pitsund-Jävre
Avser en ny 52 kV friledning mellan Pitsund och ställverket PT4411 Jävre, bredvid befintlig ledning. Uppdraget omfattar all materiel, uppförande, montage, idrifttagning och dokumentation av den nya ledningen. Befintlig ledning raseras av PiteEnergi i ett senare skede.
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Piteå
Förhandsbesked för nybyggnad av kallt lager.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar mm i Piteå
Avser ombyggnation av befintlig gata, byte av VA-ledningar och servisledningar samt anläggning av ny opto. Arbetet ska utföras på Kurirvägen från Munksundsvägen till Pitholmsgatan, sträckan är ca 630 m lång.
Nybyggnad av rondell i Piteå
Ny rondell vid Sundsgatan/Svartuddsvägen.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Byggstart är beroende av att om och tillbyggnad av Christina skolan (2129438, 1599076, 2133754) går enligt plan.
Upprustning av utemiljö i Öjebyn
Nya växtligheter och mötesplatser. Gallring på området pågår. Entreprenör är anlitad via ramavtal.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Avser nybyggnad av kontorshus samt komplementbyggnad.
Renovering av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för renovering av tak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).