Alla planerade byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Norrbotniabanan genom centrala Piteå
Ca 8 km genom centrala Piteå. Mark + BEST.
Nybyggnad av Norrbotniabanan vid Norrfjärden och Pitsund
Ca 40 km, passage vid Pitsund samt regionaltågstation vid Norrfjärden. Järnvägsplan för Piteå södra ca 20 km samt bro över Pitsundet. Järnvägsplan Piteå norra ca 25 km samt regionaltågstation i Norrfjärden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i en tre- till fyravåningsskala. Detaljplan för del av Pitholm 45:3 och 60:16 – Strömnäsbacken etapp 2 inkl. centrum
Nybyggnad av bostäder, hotell och restaurang i Piteå
Detaljplanen ska möjliggöra för flerbostadshus med cirka 100–200 bostäder, hotell och centrumfunktioner så som restaurang och kontor.
Renovering eller nybyggnad av simhallar i Piteå
Alternativen är att; renovera de befintliga simhallarna i Öjebyn, Munksund och Hortlax med ett 25-årigt perspektiv, bygga ett nytt badhus som ersätter de befintliga eller att renovera och bygga ut Öjebyns simhall för att ersätta de övriga två.
Utveckling av stadsdel i Piteå
Bygg ut Piteå centrum – Förslagen ska presentera en förlängning av stadskärnan mot väster till befintlig bangård och skapa ett attraktivt område där bostäder, handel och näringsliv blandas. De ska också göra det möjligt för stadskärnan att växa närmare stranden vid Sörfjärden (Södra viken). Även utvecklingen av området vid Västra Kajen (Västra kajen) ingår i tävlingsuppdraget. På grund av sin närhet till pappersbruket lämpar sig detta område inte för bostäder utan kan användas för kultur, sport, kontor etc. Ta bort barriärer mellan centrala Piteå och strandområdet Sörfjärden – Det är viktigt att stärka stadens koppling och kontakt med vattnet och att överbrygga befintliga barriärer som Timmerleden och den framtida barriär som Norra Botniabanan kan komma att innebära. Utveckla grönområdet/rekreationsområdet vid Sörfjärden – Förslagen ska presentera hur Södra Hamn (Södra hamnen) kan bevaras och utvecklas som en grön oas och social mötesplats. Kontakt med vattnet är en viktig egenskap att utveckla. Ett välkomnande, trafiksäkert och hållbart transportnav – Platsen för transportnav är inte fastställt, vilket innebär att deltagarna kan komma med egna förslag på placering inom korridoren för Norra Botniabanan. En utmaning är barriärerna och transportnavet kommer att kunna bidra till förbindelser mellan centrala Piteå och Sörfjärden. Tävlingsförslagen ska presentera ett väl genomarbetat stadsdesignkoncept. Förslagen ska ta hänsyn till de speciella förutsättningar som de nordliga breddgraderna innebär när det gäller dagsljus och snöhantering. Det är viktigt att beakta attraktiva lösningar som fungerar under alla årstider i tävlingsförslagen. Förslagen ska minska barriäreffekter och skapa nya attraktiva ytor för bostäder, kontor och offentliga funktioner i anslutning till vattnet och transportnavet. 99,87 hektar
Nybyggnad av vattenverk mm i Piteå
Avser nytt vattenverk i anslutning till Degeränget. Genomfört pilotprojekt 2163723.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler mm i Piteå
Planer för tät bebyggelse där flerbostadshus kombineras med centrumsfunktioner som exempelvis butik, frisör, café och restaurang. Ytan för delområdet är ca 13 000 kvm. PITHOLM 45:3 och 60:16.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Piteå
Planeras för ca 200 bostäder fördelat på ca 70 villor, 50 par-/radhus samt 80–90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser flerbostadshus och kontor i bottenvåning.
Nytt handelsområde i Piteå
Planer finns för etablering av handelsområde.
Ny- och tillbyggnad av punkthus i Piteå
Avser nybyggnad av ett punkthus, tillbyggnad av våningar på 2 st flerbostadshus, Livsmedelsbutik i bottenplan samt parkeringsdäck.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Piteå
Planeras för ca 200 bostäder fördelat på ca 70 villor, 50 par-/radhus samt 80–90 lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Nybyggnad och rivning av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser nybyggnation av två nya skolbyggnader, en lågstadieskola och en mellanstadieskola, samt ett miljöhus, tre förråd och ett bullerplank, inklusive installationsarbeten och omgivande markarbeten. Samt rivning av två befintliga byggnader.
Nybyggnad av villor i Piteå
Planer för ca 70 villor.
Nybyggnad av ishall i Piteå
Ny ishall lf arena inkl infrastruktur mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Kommer utföras i 2 etapper med troligen 12 lägenheter i varje etapp.
Lokalanpassningar på Piteå Sjukhus
Omflyttning av verksamhet, lab, medicin, endoskopi, ungdomsmottagning mm.
Nybyggnad av flerbostadshus mm. i Piteå
Planen är att omvandla det gamla parkeringsdäcket till ett attraktivt område mitt i centrala Piteå. Målbilden är en mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor samt en levande torgmiljö för möten, aktiviteter och evenemang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus vid Västergatan.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av personallokal mm i Piteå
Ny lokal för driftpersonal centrala stan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planområdet är beläget i centrala Piteå, i närhet till stadskyrkan, läroverket, stadshotellet. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål med möjlighet till kontors- och servicelokaler i bottenvåning.
Anläggande av stugby vid Lindbäcksstadion i Piteå
Intill Lindbäcksstadion kommer ev en stugby att anläggas. Detta ingick tidigare i projekt 235460 men kommer att senareläggas.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Avser nybyggnad av industri. Tomten är ca 750 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola/förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola/förskola i Böle, Piteå.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kalvön/Hällskäret, Rosvik verksamhetsområde
Entreprenaden avser att införa kommunalt vatten och avlopp i Rosvik, område Hällskäret och Kalvön. Ca 43 fastigheter skall anslutas till det nya VA-systemet. Objektet omfattar ca totalt 2700 meter ledningslängd. Systemet är kombinerat mellan självfall och tryckavlopp. En sträcka ska utföras med styrd borrning. I området skall dessutom 3 stycken kommunala pumpstationer anläggas.
Invändig renovering mm på skola i Piteå
Invändiga anpassningar, renovering av skador och ombyggnad av kök.
Nybyggnad av bostäder i Piteå
Ansökan om planbesked- byggnation av bostäder.
Byte av yttertak på skola i Piteå
Byte av tak på skola.
Ombyggnad av skolkök i Piteå
Anpassningar till tillagningskök
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Nybyggnad av maskinhall/verkstad.
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Nybyggnad av rondell i Piteå
Ny rondell vid Sundsgatan/Svartuddsvägen.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Avser rivning av Norrmalmsskolan efter att Christina skolan är färdigställd.
Upprustning av utemiljö i Öjebyn
Nya växtligheter och mötesplatser. Gallring på området pågår. Entreprenör är anlitad via ramavtal.
Nytt konstgräs på fotbollsplan i Piteå
Konstgräs Bergsvikens fotbollshall.
Renovering av ungdomsbostad i Piteå
Renovering av elevhem 8.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).