Alla planerade byggprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Kiruna
Max 40 000 kvm ovan mark, hälsocentral, tandvård, akutmottagning, helikopterplatta, parkeringshus delvis under mark med ca 340 p-platser. Ambulanshall. Byggs vid Tuolluvaaratornen.
Nybyggnad av järnvägsstation i Kiruna
Ny station samt utbyggnad av ca 7,5 km nytt elektrifierat dubbelspår. Trafikverket arbetar vidare med ett stationsläge söder om Lombololeden (alternativ LON1 och LON2), med västlig korridor. Järnväg på bro över väg 870 samt väg 870 på bro över järnväg, passage vid Ahlströmsspåret.
Gruvbrytning i Vittangi, Kiruna
Avser ny gruva för utvinning av grafit. Planeras i södra, norra & östra Niska samt Nunaasvaaras norra och södra område.
Mötesseparering av E10 mellan Mertainen-Kauppinen
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Ca 20 km lång sträcka. Viltstängsel.
Nybyggnad av kontorshus och hotell i Kiruna
Avser nybyggnad av kontor samt hotell. Har en byggrätt på 15000 kvm.
Mötesseparering av E10 mellan Kauppinen-Kiruna
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. 7,5 km lång sträcka. Nya ersättningsvägar och 4,5 km ny gc-väg med belysning. Ny gc-port och ombyggnad av 3 korsningar, viltstängsel och faunapassager på sträckan Mertainen-Kiruna. CO2-pilotprojekt.
Återupptagande av gruvverksamhet i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.
Nybyggnad av bostäder, Kiruna, kv 90
De 79 bostäderna i Kirunas nya stadskärna ska bestå av fem lamellhus sammanbygda till två huskroppar i fyra våningar med hiss. Lägenheterna i storlek 1-4 rum och kök har balkong eller uteplats samt gemensam uteplats på innergården. I kvarteret kommer det att finnas tvättstuga, bastu, cykel-förråd samt miljörum med full sopsortering.
Nybyggnad av seniorbostäder i Kiruna
Avser nybyggnad av seniorbostäder.
Utveckling av område i Kiruna
Kiruna: Svappavaara Förutsättningar: 45 kilometer söder om Kiruna ligger Svappavaara, en by med många årsringar. Med anor från 1600-talet, förverkligandet av Ralph Erskines idéer för bostadsbygge i arktiskt klimat på 1970-talet samt omfattande kallställningar av bostäder på 1990-talet, bor det idag 390 personer i lantlig gruvmiljö. Svappavaara ligger i nära anslutning till en stor arbetsplats, har mataffär, skola, sporthall, ungdomsgård och natur samt pendlingsavstånd till Kiruna. Kiruna är Sveriges största kommun och många drömmer om livet utanför stadskärnan. Samtidigt står flera hus öde här. Utmaning: Är Svapppavaara en potentiell resurs för Kiruna kommun att växa bortom stadskärnan? Ett monument över outnyttjade möjligheter? Teamet kommer att fokusera på frågan: hur kan vi i tidiga skeden, genom gestaltningens processer och kraft, stärka livs- och boendemiljöer på landsbygden? Detta för att utifrån befintliga lokala behov och utmaningar, såväl som framtida planer och ambitioner, stärka Svappavaara i att utgöra en attraktiv livsmiljö.
Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Avser nybyggnad av grundskola.
Utveckling av godsterminal i Kiruna
Avser utveckling av godsterminal.
Nybyggnad av krematorium och begravningsplats i Kiruna
Detaljplan för del av Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173. Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för anläggande av ett nytt krematorium samt för en begravningsplats med tillhörande verksamheter.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Kiruna
Detaljplanen omfattar 345 småhusfastigheter där det stora flertalet är upplåtna med tomträtt. Gatu-, park- och naturmark inom Lombolo 12:1 liksom skolfastigheten Kastanjen 1 är i kommunal ägo.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Kiruna
Byggmaterialhandel inkl kontor.
Nybyggnad av bostäder mm. i Kiruna
Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder samt möjlighet för nybyggnation av vattentorn vid behov.
Nybyggnad av bostäder mm. i Kiruna
Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även skotergarage och/eller parkering.
Nybyggnad av bostäder mm. i Kiruna
Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även parkering.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Planer finns för nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan i Kiruna
Förstärkt vägskydd vid Krokvik Plk 51889, Björkliden Pln 51894.
Nybyggnad av handelshus i Kiruna
Avser uppförande av handelsverksamhet.
Flytt av byggnad i Kiruna
Pekinghuset, som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ska flyttas från befintlig placering i gamla Kiruna till kvarter 97 i Nya Kiruna Centrum. Pekinghusets nock är för hög för angiven placering där nockhöjden begränsas till 9 meter i detaljplan. För att planenligt placera Pekinghuset i kvarter 97 krävs därmed en planändring.
Exploatering för nya enbostadshus i Kiruna
Planområdet ligger i östra delen av Kiruna tätort och omfattar en del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 (ägs av Kiruna kommun). Området är en utökning av befintligt bostadsområde österut. Det finns möjlighet att dela upp planområdet i 28 nya tomter.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Kiruna
Nybyggnad av verkstad och kontor i två våningar.
Höjning av plattform i Abisko
Plattformen ska rustas upp, förlängas och handikappanpassas. Bandel 111. Km 1507+982.
Nybyggnad av LSS-boende i Kiruna
Planer för ett nytt LSS-boende med 6 st boendeplatser i bottenplan på Kvarter 1. I entreprenaden ingår kompletta mark-, VA-, bygg- och installationsarbeten.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggandet av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen samt en ny väg mellan Lastvägen och Malmvägen i Kiruna kommun. Ingående arbeten kommer att bestå av Mark, VA, och Belysning.
Tak- och målningsarbeten på stationsbyggnader vid Kopparåsen
Tak- och målningsarbeten på 7 byggnader på stationsområdet Kopparåsen, vilket är ett skyddat område. Bandel 100:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kiruna
Tilläggsisolering av fasad, balkongrenovering mm.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Ny väg till badhuset.
Rivning av skola i Kiruna
Avser rivning av skola samt gymnastikhall.
Nybyggnad av zipline och aktivitetstorn, Luossavaara
Avser ett aktivitetestorn med tillhörande klättervägg samt station för zipline-bana. Ziplinebanan är planerad från toppen till botten av lusovaarabacken och blir då ca 950 meter lång.
Nybyggnad av viltstängsel och faunabro längs E45 mellan Vittangi-Svappavaara
Projektet omfattar ca 25 km viltstängsel samt två planskilda passager över väg E45 delen Svappavaara-Vittangi.
Ombyggnad av fastighet för besöksnäring vid Riksgränsen
Ombyggnad av hangar. Anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning.
Lokalanpassning av kontor för HSO på Runabacken, Kiruna
Avser ombyggnation av befintliga kontorslokaler/verksamhetsanpassning samt anpassning av installationer.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Björkliden
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Kiruna
Planer finns för renovering av balkonger.
Ombyggnad av pumpstation vid vattenverk i Vittangi, Kiruna kommun
Avser ombyggnad av pumpstation vid vattenverket i Vittangi i Kiruna kommun.
Utbyggnad av fibernätet i Övre Soppero
Detta projekt innefattar anläggandet av fiber till ca 75 fastigheter i Övre Soppero. I projektet ingår alla delar av anläggande såsom stam- och tomtschakt, förläggning av kanalisation, blåsning av fiber, svetsning, fastighetsinstallation, inmätning och dokumentation
Nybyggnad av park i Kiruna
Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av allmän platsmark, i form av en park. Planområdet ligger i direkt anslutning till den nyastadskärnan. I parken finns flera stråk och rörelser, de allra flesta är bilfria. I den nordöstra delen av planområdet planläggs de södra delarna av kvarter 59 & 60. På denna yta medges handel, kontor, samlingslokaler och parkering.
Ny tälthall/lagerhall till Kiruna vattenverk
Entreprenaden omfattar en st. (1) värmeisolerad Lagerhall för lagring av bl.a. nödvattentankar.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).