Alla planerade byggprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av växthus, fiskodling och spillvärme-ledning i Gällivare
Avser nybyggnad av växthus för matproduktion och fiskodling. Som värms upp via spillvärme från Hybrit fossilfria stålproduktion.
Nybyggnad av vindkraftspark i Gällivare
Planer finns att etablera upp till 120 vindkraftverk. Projektet är tänkt att byggas vid kommungränsen mellan Gällivare och Bodens kommun, där merparten av vindkraftsparken är planerad att placeras i Gällivare.
Spårbyte på Malmbanan sträckan Harrå-Råtsi
47 km lång sträcka. Byte av räl, sliper och makadam.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Norska vägen; ca 220 lägenheter i 2 till 5 våningar.
Bangårdsförlängning i Nattavaara
Omfattar en förlängning och uträtning av driftplatsen för att möjliggöra möten för 750m långa tåg. Projektet innefattar bland annat flytt av bäck, utgrävningar, nya spår, nya växlar, ny plattform och helt ny kontaktledningsanläggning.
Bangårdsförlängning i Sikträsk
Förlängning av mötesspår. Spår 2 förlängs ca 350 meter. Spår 3 rustas upp och förlängs till 200 meter. Plankorsningsåtgärder vid Attavaaravägen ingår.
Byte av växlar längs Malmbanan sträckan Linaälv-Kalixfors
Omfattar byte av 11 spårväxlar längst bandel 113 på Malmbanan i Linaälv, Harrå, Fjällåsen, Gäddmyr och Kalixfors. Bangårdsförlängning.
Nybyggnad av F-6 skola i Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m. Förskola med fem avdelningar för 90 barn, rsm-id 1434930.
Kontaktledningsupprustning samt byte av fundament längs Malmbanan, Nattavaara-Gullträsk
Byte av fundament samt kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning. Km 1194+849 till km 1264+913.
Utveckling av område i Gällivare
Gällivare: Älvrummet, Vassara älv Förutsättningar: Vassaraälv ligger beläget mitt i Gällivare och utgör en möjlig knutpunkt mellan centrumkärnan och tätortens södra delar såsom andra sidan älven, Repisvaara och fjället Dundret. Marken runtom är fördelad mellan privata tomter och sammanhängande kommunägda markområden. Älven är hemvist för värdefulla arter och naturtyper och är utpekad som ett Natura 2000-område. Inom området finns ortens äldsta och viktigaste kulturmiljö och ett uppskattat rekreations- och kulturstråk längst älvkanten. Utmaning: Hur kan älvrummet med alla dessa befintliga värden stärkas för att bidra till hela Gällivares livsmiljö? Teamet kommer att utforska metoder och angreppsätt för att utveckla och samtidigt tillvarata befintliga odlingslotter, platsen vattennära läge samt tillskapa mötesplatser och låta konst och kultur ta plats i landskapet. Hur kan den framtagna och beslutade utvecklingsplanen för området omsättas till realistiska kvaliteter som är möjliga att genomföra? Vilka delar bör omprövas och vilka bör få leva vidare i kommunens fysiska planering? Hur kan gestaltning av platser och landskap skapa förutsättningar för att stärka utvecklingen av kvalitativa och hållbara boendemiljöer.
Ombyggnad av plankorsningar i Sikträsk
Ersättningsväg Plk 51758.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av affärshus i Gällivare
Planer för nybyggnad av handel/varuhus. Byggrätt på 3.500 kvadratmeter vid östra infarten till Gällivare på Treenighetens handelsområde.
Utbyggnad av handelsområde i Gällivare
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt handels- och verksamhetsområde och justera gällande detaljplan genom att flytta gatan och ändra till huvudmannaskapet till kommunalt.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten.
Nybyggnad av kyrklig verksamhet
Planer finns för nybyggnad av lokaler för kyrklig verksamhet.
Nybyggnad av Kallbadhus/utomhuspool i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av kombinerat kallbadhus och utomhusbad.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Gällivare sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i J och H huset på Gällivare sjukhus.
Nybyggnad av IFA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för icke farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Nytt industriområde i Gällivare
Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för markanvändning avseende industri och verksamheter såsom produktion, upplag, varuhantering, partihandel, logistik, drivmedelshantering och jämförlig markanvändning.
Nya bostäder i Gällivare
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med möjlighet till inslag av offentliga och kommersiella lokaler längs huvudgator.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg, Vassara Torg i Gällivare.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Ny rörbro över Tsåkesjåkkå
Åtgärdande av vandringshinder.
Rivning av stall och manege i Gällivare
Avser rivning av gammalt stall och manege.
Nybyggnad av parkering i Gällivare
Avser nybyggnad av parkering.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Storgatan - Hantverksgatan.
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak på Lasarettsgatan 47.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Avser renovering av 34 st balkonger på 4 huskroppar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).