Alla planerade byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Väg- och järnvägsanslutning till industriområde i Boden
Upphandling kopplad till Boden Industrial Park (BIP) avseende (1) anläggande av bilväg med tillhörande gång- och cykelbana (”Vägen”), samt (2) finansiering, anläggande, utveckling, ägande och drift av järnväg för godstrafik med tillhörande anläggningar och installationer (”Järnvägen”).
Kontaktledningsupprustning längs Malmbanan, Boden-Murjek-Gällivare
Kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning. Byte av fundament.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Nytt bostadsområdet på Petön. Planeras att bebyggas med radhus, parhus, lägenheter och villatomter i varierande storlekar. Möjliggöra för upp till mellan 310 - 410 nya bostäder av varierande storlekar och typer, allmänna platser och skydd av känsliga naturområden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnation av bostäder med både flerfamiljshus samt radhus/ parhus. Cirka 250- 300 lägenheter i våning upp till åtta. Kopplat projekt (2179071)
Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Boden
Möjliggöra en utveckling av området med bland annat nya bostadstomter, hotellverksamhet, ny nedfart, aktivitetshall och servicebyggnader.
Nybyggnad av entreprenörsboende i Boden
Tillfälligt bygglov för uppställning av specialbostäder i moduler.
Ntt partiellt dubbelspår sträckan Sävastklinten-Sävast
Ny mötesstation Sävastnäs och partiellt dubbelspår Sävastklinten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnation av flerbostadshus, ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av handelsområde i Boden
Syftet med aktuell detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för handelsändamål genom att pröva detaljhandel utom handel med livsmedel.
Nybyggnad av hotell och kontor i Boden
Planer finns för ett nytt hotell och nya kontor. För att exploateringen ska kunna genomföras krävs att en ny detaljplan upprättas för området. Omfattningen av projektet kommer att klarläggas under arbetet med detaljplanen.
Nybyggnad av verksamheter, handel, idrott mm i Boden
Möjliggöra för verksamheter, handel med skrymmande varor, idrott och restaurang samt allmän plats; gata, park/natur samt gång- och cykelväg. Detaljplanen syftar också till att hitta en lämplig dagvattenhantering för området.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Tre nya punkthus Sävast 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus. Aspen 18 & 21
Nybyggnad av handelshus i Boden
Möjliggör byggrätt för handelsändamål.
Nybyggnad av industriområde i Boden
Möjliggöra byggrätter för i huvudsak industriändamål samt verksamheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Boden
Möjliggör för ett nytt bostadsområde.
Kontaktledningsupprustning mellan Sävastklinten-Boden C-Boden S
Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad av matarledning 15 kV.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av ett flerbostadshus, 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för nybyggnation/förtätning av ett flerbostadshus, 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Syftet med detaljplanen är att på fastigheterna Ymer 1 och 2 pröva lämpligheten för bostäder och tillfällig vistelse i fastighet med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Planförslaget innefattar dessutom fastigheterna Ymer 3 och Boden 51:3, 56:9, 56:22 och 56:39 vilka utgörs av vattenområde i form av Bodån samt park. Ymer 1, 2 & 3
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar.
Växelbyte i Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg
Brännberg växel 1 och 6, Hednoret växel 6, Storsund växel 6 och Laduberg växel 1 och 6.
Tillbyggnad av hotell i Boden
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av hästnära bostäder i Boden
Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för utveckling av hästnära boenden och hästverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av ca 18 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av radhus ca 18 st.
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av 19 radhus fördelat i 6 st huskroppar. Detta är första etappen av tilltänkta 3 etapper (2193023), (2193019).
Nya bostäder och gc-väg i Boden
Detaljplanen syftar till att utveckla området i Trångfors till ett attraktivt bostadsområde samt möjliggöra för ett gång- och cykelstråk längs älven. Syftet är även att tillskapa och möjliggöra för nya bostäder i varierande storlekar, ändamålsenliga platser samt skydda känslig natur- och kulturområden.
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall i Boden
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall.
Ombyggnad av väg 605 mellan Boden Industrial Park-Flarken
Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken. Förstärknings- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Spår och växelbyte vid Boden C
Växelbyte 624_621.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120 samt 124. Bodens kommun.
Stängselsystem och viltpassager längs Malmbanan mellan Boden-Gällivare
Stängselåtgärder samt passager för ren och vilt.
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Nyby7ggnad av allmän plats mm i Boden
Möjliggöra för verksamheter, handel med skrymmande varor, idrott och restaurang samt allmän plats; gata, park/natur samt gång- och cykelväg. Detaljplanen syftar också till att hitta en lämplig dagvattenhantering för området.
Ombyggnad av fiskeodling i Boden
Kusträsk fiskodling bör byggas om och utökas. Överbyggnaderna ska rivas och nya ska byggas.
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs efter färdigställande av etapp 2 (2188450).
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs efter färdigställande av etapp 1 (1623373).
Nybyggnad av hotell och stugor i Boden
Nybyggnad av hotell och stugor.
Infrastrukturarbete inför bostadsområde i Boden
Avser ny infrastruktur innefattande ny väg/gata, VA-ledningar, vägbelysning samt eledningar för ett område av ca 250- 300 lägenheter. Kopplat projekt (2204857)
Ny anläggning vid värmeverk i Boden
Värmeverket i Boden planerar för en ny anläggning som kan fånga in koldioxidutsläppen från förbränt material.
Efterbehandling/sanering av markområde i Boden
Sanering av mark, fd impregnering/sågverk.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kyrka i Boden
Avser tillbyggnad av pingstkyrka.
Installation av solceller på flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av solceller.
Installation av solceller på flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av solceller.
Installation av porttelefon i flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av porttelefon.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Boden
Planer finns för byte av dörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).