Alla planerade byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ekoby i Väckelsång
Planer finns för nybyggnation av en ekoby i Väckelsång, Tingsryd. I planerna ingår bland annat torp, hyreshus, arbetsplatser, kollektivhus, stall mm. Egen näringsproduktion och odling. Liksom ett äldreboende om behov finns.
Nybyggnad eller renovering av arena i Tingsryd
Tingsryds kommun (kommunen) undersöker möjligheten att upphandla hyreskontrakt avseende arena för hockey m.m. i Tingsryd. Tanken med en eventuell upphandling är att Ett första steg i denna process är att undersöka marknaden inför en eventuell upphandling. Undersökningen genomförs genom denna RFI. Kommunens målsättning är att ta fram upphandlingsdokument som är anpassat efter både kommunens behov och vad marknaden kan erbjuda.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Tingsryd
Nytt gemensamt avloppsreningsverk för Korrö och Linneryd, förnyelse och utökad kapacitet för att kunna serva både Linneryd och Korrö med avloppsrening.
Nybyggnation av vattenverk i Tingsryd
Byggnation av nytt vattenverk Linneryd -Ny byggnad för personal och process om innefattar allt för att producera ett dricksvatten som processutrustning, el och styr. Ledningsdragning till brunnar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
1 vindkraftverk 240 Meter
Nybyggnad av förskola i Tingsryd
Nybyggnad av förskola i Väckelsång.
Ombyggnad av vatten och avloppsreningsverk i Tingsryd
Yxnanäs vatten och avloppsverk- där en trolig framtid är överföringsledning för vatten men utbyggd avloppsrening med infiltration i mark..
Exploateringsarbete för styckebyggda/enbostadshus bostäder i Tingsryd
Nytt exploateringsområde med va-ledningar och vägar för enbostadshus. Del av Tingsryd Mårslycke 1:29
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av skorsten med fundament för kommande fjärrvärmeverk.
Ombyggnad av bro i Tingsryd
Uppdraget omfattar två (2) delområden enligt nedan: - Del 1 Innefattar bland annat förstudie med konsekvens- och avbördningsutredning, Samt för-lag till åtgärd för att förebygga risker/utmaningar över tid. - Del 2 (Option) Innefattar projektering av förfrågningsunderlag, arbets- och bygghandlingar samt rådgivning under byggtiden.
Nybyggnation överföringsledning mm i Tingsryd
Överföringsledning för vatten och avlopp mellan Linneryd – Korrö samt pumpstationer och vid behov tryckstegring.
Ombyggnation av vattenverk i Tingsryd
Nedläggning/förändring av Korrö vattenverk till tryckstegring eller reservoar efter att produktionen av dricksvatten övergått till Linneryds nya vattenverk.
Ombyggnation av vattenverk i Tingsryd
Nedläggning/förändring av Korrö vattenverk till tryckstegring eller reservoar efter att produktionen av dricksvatten övergått till Linneryds nya vattenverk.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Ryd
Eventuell sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk i Ryd. Medel har beviljats från Naturvårdsverket.
Exploatering av industrimark Tingsryd
Exploatering av industrimark.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Nybyggnad av lagerbyggnad/industrihall.
Sanering av förorenat område vid f.d. Urshults trä i Berg
Avser kompletterande undersökningar som ska förbereda objektet för åtgärd genom ett förenklat ansökningsförfarande för åtgärd vid Urshults trä i Berg, Tingsryds kommun.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Tingsryd
Avser ny ventilation, uppsättning av skylt samt två nya dörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).