Alla planerade byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser nybyggnad av datacenter i flera byggnader, varav varje byggnad får en yta om 700-800 kvm. Kommer att byggas i etapper. I den första etappen planeras det för 2 huskroppar
Nybyggnad av växthus för tomatodling i Östersund
Planer för nybyggnad av växthusanläggning . Tillsammans med Jämtkraft, EcoDataCenter och Östersunds kommun skapat en unik cirkulär industrinav där ett toppmodernt datacenter möter hållbar livsmedelsproduktion . .
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för en ny stadsdel med ca 800 bostäder. I området Blomstergården, Karlslund, planeras en ny stadsdel tillsammans med Östersunds kommun och Östersundshem. Förutom bostäder finns även planer för en ny skola, förskola, trygghetsboende, lokaler och lekparker.
Ny stadsdel i Sandviken, Östersund
Avser bostadsområde med 400 lägenheter samt ca 45 stadsradhus.
Nybyggnad av bostäder i Frösön
Planer finns att bygga bostäder i frösö park intill hotellet. Totalt kan det komma att inrymmas 800 bostäder inom området. Uppskattad byggstart och kostnad. Oklart vilken hustyp det kommer bli.
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir på en tomt i centrala Östersund .
Nybyggnad av förbifart öster om Brunflo mellan Lockne-Optand
Projektet avser ny förbifart E14/E45 öster om Brunflo, trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E14 genom Brunflo med gc-väg på nuvarande europaväg från tätorten till Grytan och väg 605.
Nybyggnad av F-6 skola i Östersund
Avser nybyggnad av två-parallellig F-6 skola samt idrottshall. Objektet ligger mellan Lövstavägen, Fröjavägen och Mällbyvägen på Frösön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för nybyggnation av 160 hyresrätter i 3 byggnader.
Nybyggnad av affärshus i Lillänge, Östersund
Avser nybyggnad av 13 000 kvm lokaler på betongfabrikstomten i Östersund. Bauhaus kommer att vara en av hyresgästerna och ha en betydande stor andel i byggnaden. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser Kvarter F, nybyggnad av ca 48 bostadsrättslägenheter på Storsjö Strand. Avser även en gemensamhetslokal med kök och uthyrningsrum, ett underbyggt parkeringsgarage, separata förråd för sommar-/vinterdäck och ett miljöhus. Närmast strandkanten placeras en enklare sjöbod. Projektet siktar på att nå certifieringen Miljöbyggnad Silver, bland annat genom sedumtak och solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och handelscentrum i Östersund
Planer finns på nybyggnad av bostäder, förskola och handel.
Nybyggnad av kretsloppspark i Östersund
Planer finns för nybyggnation av en kretsloppspark norr om Jämtkraft arena och Östersund arena.
Nybyggnad av bostäder på Frösön, Östersund
Planens syfte är att möjliggöra att bebygga del av fastigheten Frösö-Berge 20:18 med villor och Stigbygeln 14 och 15 med radhus och parhus. För att möjliggöra variation möjliggör planen även kedjehus för fastigheterna Stigbygeln 14 och 15. Området är idag planlagt för 3 hästgårdar. Om planförslaget genomförs enligt intentionen i planförslaget innebär det att det bildas 14 fastigheter med villatomter och två fastigheter med 48 bostäder fördelade mellan radhus och parhus.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 84 lägenheter. Storängsstrand kv E Östersund.
Nybyggnad av bostäder, vårdlokaler och kontor i Brunflo
Det övergripande syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen för att möta dagens behov och skapa förutsättningar för att utveckla och stärka Brunflo som tätort. Småhusbebyggelse föreslås i planområdets norra del medan bostäder som flerbostadshus, vård, samt kontor föreslås i den södra delen av planområdet.
Drift, underhåll och reinvestering av belysning i Västerbottens- och Jämtlands län
Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i respektive län. Anbudsområde 1: Västerbottens län (kontraktstid 2024-10-01 - 2026-09-30). Anbudsområde 2: Jämtlands län (kontraktstid 2024-11-01 - 2026-10-31). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Vägmarkeringar inom Jämtlands län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av flerbostadshus på Frösön
Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra två nya flerbostadshus på fastigheten Framnäs 3. Planområdet ligger intill Frösövägen.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 45 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av bostäder i Brunflo
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i Brunflo. Planområdet ligger invid Mariebyvägen, i utkanten av Brunflo tätort och omfattar cirka tre hektar mark.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra en förtätning inom planområdet med ytterligare bostadslägenheter i form av påbyggnad på befintlig byggnad samt nytt/nya flerbostadshus.
Nybyggnad av HVB-hem i Östersund
Nybyggnad av HVB-hem samt förråd.
Om- och tillbyggnad av skola i Lit, Östersunds kommun
Avser ombyggnation av Treälvsskolan. Hus A-E, samt en tillbyggnation av Hus E med ca 95 kvm. Samt ytskiktrenoveringar, byte av ventilationssystem och byte av belysning. Då evakuering av hela skolan inte är möjligt ska entreprenaden genomföras i etapper: • Etapp 1: Hus E & Mark • Etapp 2: Hus AB & Mark • Etapp 3: Hus CD & Mark • Etapp 4: Mark
Nybyggnad av bostäder, lokaler och allmänna ytor i Östersund
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för byggnation av sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor samt anläggande av en sjöpark och en GC-bro över järnvägen som sammanbinder området med övriga staden.
Beläggning av E45 mellan Hammerdal-Lit
Slitlager, värmebeläggning.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Ombyggnad och renovering av skola och förskola i Östersund
Ombyggnad och renovering av skola och förskola, Brunflo södra Östersund.
Nytt uppställningsspår mm vid Östersunds driftplats
3 åtgärder; nytt spår 16, nytt uppställningsspår Östersund Västra station bdl 222, Östersund östra utfart samtidighet. Åg-Ös kapacitet/hastighet.
Nybyggnad av parhus i Östersund
Nybyggnad av parhus
Viltåtgärder längs väg 87 sträckan Odenskog-Lillsjöhögen
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Nybyggnad av bostäder, kontor och industri i Östersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna samt att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.
Nybyggnad av fördelningsstation i Östersund
Avser nybyggnad av fördelningsstation.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Östersund
Planer finns för ombyggnad- och renovering av skola. Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning. I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad. Här ska bli fyra förskoleavdelningar, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration. Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämt/lämnazon, parkeringsutredning och ny lekmiljö
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad av 2 kvarter med 9 stadsradhus.
Viltåtgärder längs väg E45/E14 mellan Ope korsning-Rannåsen Trafikplats
E45/14 Trafikplats Rannåsen-korsning med väg 605.
Viltåtgärder längs E45 sträckan Östersund-Indalsälven
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella verksamheter.
Åtgärdande av vandringshinder/faunapassager inom Jämtland och Västernorrlands län
Omfattar ca 10 objekt årligen. Vandringshinder/faunapassager fisk/utter.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Fåker-Brunflo
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Rot-renovering av flerbostadshus i Östersund
Rot-renovering av flerbostadshus ca 128 st lägenheter. Häradsskrivaren Prästgatan 2, 4, 6, Storgatan 1, 3, Fältjägargränd 10-12 och Brogränd 11.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen
Omfattar bangårdsbelysning i Brunflo, Duved, Enafors, Gällö, Storlien, Ånn och Åre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Beläggning av väg 604 mellan Vallsundsbron-E45
Slitlager + beläggning värme.
Utökning av arbetsplatsområde i Östersund
Avser en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.
Ny hållplats kyrkparken Östersund, etapp 3
Avser ombyggnad väderskydd/busskurer, markarbeten, Kyrkparken Östersund Östersundslänken Etapp 3
Ny hållplats vid sjukhuset Östersund, etapp 2
Avser ombyggnad väderskydd/busskurer, markarbeten, Sjukhuset, Östersund Östersundslänken Etapp 2
Rot-renovering av flerbostadshus i Östersund
Rot-renovering av flerbostadshus ca 55 lägenheter. Brandsprutan, Litsvägen 24-26, Biblioteksgatan 27 och Läroverksgränd 8.
Ny hållplats vid järnvägsstation i Östersund, etapp 6
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser. Järnvägsstation Östersund Östersundslänken Etapp 6
Ny busshållplats Brunnsgränd i Östersund, etapp 5
Planer för nybyggnad av väderskydd/busskurer Brunnsgränd, Östersund Östersundslänken Etapp 5
Nybyggnad av busstorg i Östersund
Planer för befintliga hållplatslägena ska flyttas längre söderut på Kyrkgatan. Totalt kommer åtta nya väderskydd att byggas. Den lilla par­all­ellgatan som går längs Kyrkgatan kommer att få en mer torgliknade funktion. Östersundslänken Etapp 4
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Beläggning på väg E45 mellan Svenstavik-Åsarna
Justering/lappning, beläggning varmt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 3
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 4 och 5. (Byte av fönster).
Nybyggnad av rastlokal i Östersund
Avser nybyggnad av en pauslokal för busschaufförer, ledningsdragningar samt bussuppställningsplats för ca 8 bussar. Total BTA är ca 70 kvm.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund,
Hållplats centrum får sex nya väderskydd mellan Samuel Permas Gata och Postgränd, samt en vänthall med service som biljettförsäljning, info och WC..
Viltåtgärder längs E14 mellan Rannåsen-Krokom
Ren- och viltstängsel med faunapassager.
Om- och nybyggnad av ledningar mellan Litsnäset och Lit
HL44 bygga dubbla 40 kV ledningar, HL44 och HL442, från Litsnäset till ny Lit FS (totalt cirka 7,8 km), den första biten (cirka 4,2 km) i befintlig ledningsgata. Därifrån till nya Lit FS (cirka 3,5 km) byggs de båda ledningarna på norra sidan av Länsväg 749. Två mindre ombyggnationer ca 0.4 km för provisorisk driftomläggning för att minimera avbrott.
Utbyte av rörbroar till valvbågar i Västernorrlands- och Jämtlands län
Miljöåtgärd där 6 rörbroar ska bytas ut till valvbågar. 5 stycken i Västernorrland och 1 i Jämtland.
Om- och tillbyggnad av fritids i Valla på Frösön, Östersunds kommun.
Avser ombyggnad av K-märkt timmerbyggnad i i två plan samt tillbyggnad i ett plan. Den befintliga byggnaden ska flyttas bort för att utföra ny grundläggning enligt samma princip som tillbyggnaden. Befintligt bjälklag plan 1 ersätts av uppreglat golv och nytt bjälklag plan 2. BTA befintlig byggnad: ca 365 kvm BTA tillbyggnad: ca 163 kvm Behandlad tomtarea exkl byggnader ca 1 200 kvm
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Planer för stambyte och renovering av 8 studentlägenheter.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Östersund, etapp 3
Planer för stambyte och renovering av 8 studentlägenheter.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Östersund, etapp 4
Planer för stambyte och renovering av 8 studentlägenheter.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Anläggande av gc-väg på Frösön
Åtgärdsförslag cykelvägnät. 1950 m.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Nybyggnad av elljusspår i Östersund
Nybyggnad av elljusspår på 3 km. 600m är upplyst sedan tidigare längs gång- & cykelväg.
Konvertering från olja till värmepump på äldreboende i Östersund
Konvertering från olja till värmepump på Hemgården i Fåker. Oljepannor samt befintlig värmepumpsanläggning tas bort och ersätts med en ny värmepumpsanläggning.
Utvändigt underhåll av Residenset i Östersund etapp 2
Avser fasadrenovering av Länsresidenset i Östersund. Arbetet omfattar putsarbeten av fasader med omgränsande plåtarbeten och underhållsmålning av fönster.
Utvändigt underhåll av Residenset i Östersund etapp 3
Avser fasadrenovering av Länsresidenset i Östersund. Arbetet omfattar putsarbeten av fasader med omgränsande plåtarbeten och underhållsmålning av fönster.
Rivning av reningsverk i Östersund
Anmälan för rivning av reningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).