Alla planerade byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Planer för 600 nya bostäder i området runt Tullkammarkajen.
Ombyggnad av personbangården vid Halmstad C
Ombyggnad av bangård, nytt plattformsläge vid spår 5, slopning av plattformsförbindelse, ny planskild förbindelse mellan mittplattformar och bussterminal. Förlängning och breddning av befintliga mittplattformar.
Nybyggnad av Skola i Halmstad
Nya Vallåsskolan kommer att ha rum för 1000 elever, 400 elever i årskurs F-3 och 600 elever i årskurs 4-9 samt 45 platser i grundsärskolan.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Nybyggnation av Lyckedalskolan 4–9. Undervisning ska bedrivas för 600 elever i årskurs 4–9. Skolan ska ha ett tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner. Det ska byggas idrottshall och en extra del med gymnastikfunktion. Anpassning av park/infrastruktur ingår även i projektet.
Utveckling av stationsområde i Halmstad
Visionen är att skapa en ny stadsdel runt Halmstads centralstation och använda undernyttjad mark längst spåren till nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Perrongerna behöver breddas med nya vägar, broar eller tunnlar för att nå dessa. Området sträcker sig från Fredsgatan i norr till de gamla lokstallarna i söder, i öst avgränsas området av Bolmensgatan och i väst av Stationsgatan. Området kommer delas upp i 2-3 detaljplaner och den norra delen av planområdet dvs området kring Fredsgatan har startats som vi hoppas kunna anta i mitten av 2024. Planarbetet med övriga delar som mer specifikt fokuserar på resecentrum och området kring Halmstad c kommer sannolikt startas upp i höst med ett beräknat antagande 2025/2026
Ombyggnad av väg 26 mellan Halmstad-Oskarström
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning till 14 meter på en sträcka av 10,9 km. Ombyggnad av vägskäl, nya öglor och en ny parallellväg med 4 meters bredd. Ny gc-väg mellan Sperlingsholm-Spånstad med en ny gc-port vid Sperlingsholm. Bulleråtgärder.
Nybyggnad av bostäder i Harplinge, Halmstad
OBOS planerar för cirka 200 bostäder och ambitionen är att bygga en trädgårdsstad med olika boendeformer.
Utveckling av centrum i Halmstad
Planer finns utveckling och utbyggnad av Frösakull centrum. Där planerar man att bygga till bostäder ovanför områdets befintliga livsmedelsbutik och bygga ut samma fastighet för att möjliggöra lokaler för uthyrning. Komplettering av bostäder: 2187945
Ny vägbro över Västkustbanan i Halmstad
Ny vägbro, upprustning av järnvägsanläggningen med bla nya kontaktledningsstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamheter i Halmstad
Inom området föreslås flerbostadshus i 4- 6 våningar. Området bedöms inrymma cirka 125 bostäder samt verksamheter i bottenvåning.
Nybyggnad av bostäder i Knebildstorp, Halmstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder i området kring Knebildstorps gård i Halmstad. Totalt kan upp till 130 bostäder byggas enligt en förstudie. Bostäderna kommer byggas i olika bostadsformer.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Genom nya detaljplaner skulle det kunna byggas upp emot 280 nya bostäder på platsen, förutsatt att dessa byggs som flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av 2 flerbostadshus intill befintliga byggnader i området Kronolund. centrum: 2335950
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, et 2
Avser nybyggnad av ca 117 bostadsrätter med 4-5 våningar i Fyllinge IV kvadranten. Bostäderna kommer vara svanenmärkta.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Fortifikationsverket har för avsikt att utföra en om och tillbyggnad av Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Projektet avser: Ombyggnad av befintlig skola om cirka 1 800 m² samt tillbyggnad av befintlig skola om cirka 5 300 m². I ombyggnadsdelen kommer entreprenaden att etappindelas med pågående verksamhet i omgivande delar. Tillträde till de olika etapperna i befintlig byggnad är anpassade till verksamheten som bedrivs.
Nybyggnad av skola i Harplinge, Halmstad
Planer finns för nybyggnad av grundskola i Harplinge, öster om nuvarande Lyngåkraskolan. Skolan ska ha plats för tre paralleller i årskurs 4–9, det vill säga cirka 450 elever och vara klar år 2028.
Nybyggnad av industri- och verksamhetsområde i Halmstad
Detaljplanen syftar till att utöka Kistinge industriområde i söder med mer industrimark. Målet är att kunna etablera verksamheter som inte kan finnas i blandad stadsbebyggelse. Området består idag av jordbruksmark och kommunen planerar att använda marken så effektivt som möjligt.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad i området för bostäder.
Anläggande av ny vattenverk i Halmstad
Projektet handlar om anläggande av nytt vattenverk.
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning. 8000 BTA fördelat på lokaler och bostäder.
Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projektet avser nytt vattentäkt i Halmstad, Brunskog.
Nya faunapassager längs väg 26 sträckan Oskarström-länsgränsen
Trimmingsåtgärder i form av faunaåtgärder och faunapassager byggs för att förbättra passager för faunan samt minska barriäreffekten. Ca 22-24 byggmånader. Faunapassage i plan byggs 2 st samt faunaåtgärder i form av stängsling, grindar, torrtrummor, viltuthopp samt färister. Siktstkärm på 2 st bef broar.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Markområde i centrala Harpling finns för ca 40-tal nya bostäder. Kommunen äger markområdet.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Halmstad
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av par- och radhus i Halmstad
Nybyggnad av par- och radhus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Vattenskyddsåtgärder längs E6/E20 vid Holm-Nissan
För att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken, kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar.
Nybyggnad av vägar och järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bro vid Slottsmöllebro.
Nytt bostadsområde i Simlångsdalen
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Backen-området i Simlångsdalen. Avser 35 bostäder i form av småhus samt radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 3
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 2
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 40 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och parhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 27 bostadsrättslägenheter i radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 hyresrätter i två våningar med tillhörande parkering.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åled/Himmelkulla, Halmstad
Avser flerbostadshus i Åled. En tomt, fyra våningar, ca 6800 kvm BTA.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en högstadieskola på Tullkammarkajen plats för 300 elever.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola intill Halmstad Arena med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av seniorbostäder i Halmstad
Planer finns för nybyggnation av prel 15-17 bostadsrätter för de som fyllt 55 år. Husen byggs i Söndrum centrum.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer på nybyggnad av ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Fastigheten Getinge-Brogård 1:249 har en area på 2231 kvm. Fastigheten är planlagd för flerbostadshus i två våningar. Vind får inredas men ingen källare får finnas. Byggnadsarean som får uppföras enligt detaljplanen är på 669 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns för bostadsrätter, en tomt två våningar, ungefär 2200 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av kallbadhus i Tylösand, Halmstad
Planer finns för nybyggnad av kallbadhus i Tylösand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Oskarström, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Tävlingens huvuduppgift är att ta fram ett gestaltningsförslag för Stora torg i Halmstad. Gestaltningen av torget ska ha en arkitektonisk och konstnärlig helhet där konsten är en väl integrerad del i gestaltningen. I uppgiften ingår också att presentera idéskisser för användning och eventuell om- eller tillbyggnad av den befintliga torgkioskbyggnaden samt gestaltning av delar av anslutande gator. Förslagen för torgkioskbyggnaden och anslutande gator ska ha en tydlig koppling till torget och dess gestaltning.
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar, mur, bullerplank samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och 2 st GC-broar. Samarbete med Halmstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Hallands län
Söker tomter i Halmstad samt kringliggande kommuner. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av bostäder, och centrumverksamhet i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastighet Harplinge 5:49.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanearbetet är avbrutet på grund av att det inte bedömdes lämpligt att utveckla området för bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder, förskola samt kontor och handel i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för handel, kontor och hälsovård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder i Rotorp. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder i Sofieberg. Omfattning oklar.
Ombyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser omvandling av Marbäcks bruk till bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av transformatorstationer i Hallands län
Avser 7+3 Power Transformers upp till 20MVA 50kV. Halland och Värmland.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Ledningsflytt vid Halmstad
130 kV TRP-BED Ledningsflytt SvK
Ombyggnad av kontorslokaler i Halmstad
Mer information gällande omfattning av projektet kan ges när detaljplanen är antagen.
Nybyggnad av parhus i Halmstad
Nybyggnad av 10 parhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 15 vid Eldsbergaåsen
Väg 15 Halmstad-Veinge, delen Eldsberga.
Slopning av plankorsning vid Halmstad Central
Ny gång- och cykeltunnel samt ändring av färdvägar och parkeringsplatser.
Renovering av flerbostadshus av i Halmstad
Avser renovering utav 42 st lägenheter fördelat i två huskroppar för att bl.a energieffektivisera. Objektets läge: på Odengatan 23 A-D i Oskarström, Halmstad kommun.
Nybyggnad av återvinnings- och deponianläggning i Halmstad
Marknadsundersökningen avser såväl inledande investeringar för nyanläggning/uppbyggnad av återvinnings- och deponianläggningen som för kommande drift av anläggningen.
Utvändigt och invändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Industrimark till försäljning.
Renovering och ommålning av skorsten vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall måla om sin skorsten för panna 1 och 2 på Kristinehedsverkets Värmekraftverk. I samband med målningen skall ett antal mindre betonglagningar utföras samt nya flyghinderljus installeras.
Ombyggnad till trygghetsboende i Knäred
Finns i dagsläget ingen tidsplan för projektet.
Rivning av industrihus i Halmstad
Avser rivning av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Avser utvändig ändring, takbyte av idrottshall/sporthall/läktare.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad/lokal (batterilager).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).