Alla planerade byggprojekt i Gotlands län

Gotland (98)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Visborg på Gotland
Avser ett nytt bostadsområde i södra Visby.
Nybyggnad av bostäder i Gotland
Projektet avser nybyggnad av cirka 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Visborgsområdet i Visby
Planen möjliggör nybyggnation av ca 400 bostäder i kv Ljuset och Lyktan på Visborgsområdet i Visby.
Nybyggnad av bostäder på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Gotland
Planer finns att bygga upp vindkraftvärk i Östersjön. Till Gotska Sandön kommer det att vara drygt 30 km till, och till Fårö nästan 70 km. Till Stockholms skärgård är det mer än 40 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av ekoby i Väskinde
Planer finns för nybyggnad av ekoby med ca 350 bostäder (villor, radhus flerfamiljshus). I norra delen, kring den Gamla kvarnen, föreslås en utåtriktad verksamhet med gemensamhetsbyggnad, förskola, restaurang med pool- och lekområde.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av badhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och parkeringsgarage i Visby
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 73-75 lägenheter, kontor på bottenplan (ca 250 kvm) samt parkeringsgarage, lägenheters förråd och teknikrum i källarplan. Total yta: 8500 m2.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 76 st studentbostäder. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen.
Rivning och nybyggnad av bostäder i Visby
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus med 105 lägenheter samt biutrymmen. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 87 lägenheter samt komplementbyggnader. Objektets läge: Jungmansgatan 242–424 i fastigheten Riggen 1. Option ingår under projektnummer 2375347. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av studentbostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 175 st studentbostäder
Nybyggnad av äldreboende och flerbostadhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och ca 100 lägenheter i centrala Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av SÄBO i Slite
Projektet avser nybyggnad av SÄBO med 60-90 platser.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftspark utanför Gotland
Vindparken Pleione planeras ligga cirka 30 km öster om Gotland. Förutsatt att alla tillstånd erhålles kan vindparken stå färdig 2031 och beräknas kunna förse motsvarande 3,9 miljoner hushåll med förnyelsebar energi.
Nybyggnad av flerbostadshus på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad 55 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av bostäder i Visby
Avser option från projektnummer 2299416. Avser ytterligare nybyggnation av 55 lägenheter med storlekar från 1-5 rum och kök. Hyresrätter. Objektets läge: Jungmansgatan 242–424 i fastigheten Riggen 1. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola i Visby
Planer finns för att ersätta befintlig skolpaviljong med nya skollokaler.
Nybyggnad av äldreboende, studenbostäder samt verksamhetsytor
Planer finns för nybyggnation av ett särskilt boende för äldre (SÄBO) kompletterat med studentbostäder samt verksamhetsytor i gatuplan för tex vårdcentral. Planen föreslås även möjliggöra för bostadsändamål. Fastigheterna ligger öster om Tjelvarvägen i korsningen med Brömsebroväg.
Nybyggnation av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med garage under mark. Totalt planeras det att byggas tre nya kvarter med totalt 112 st lägenheter.
Tillbyggnad av bostäder på befintlig byggnad i Visby
Planer finns för påbyggnad med ytterligare 2 våningar på befintlig galleria, en påbyggnad med 3 huskroppar mot Österväg. Mot Iregatan i norr planeras lamellhus i 4 våningar med möjligheter till lokaler i bottenplan totalt ca 43 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Syftet är att ändra detaljplanen för Visby Blåelden 6, 7 och 11 och på så sätt möjliggöra för byggnation av flerfamiljshus på fastigheterna, det avser bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus i bostadsrättsform om ca 70 lägenheter. Fastigheterna ligger utmed Solbergagatans södra sida och på fastigheterna finns idag före detta Björkmans byggvaruhus byggnader.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 70 bostadsenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av vattenverk på Gotland
Projektet avser byggnation av en process- och distributionsbyggnad för dricksvatten med tillhörande ledningar, omläggning av ledningar. I entreprenaden ingår tre reservoarer med tillhörande arbeten med ventilkammare. En reservoar renovereras, en reservoar rivs och byggs upp igen och en reservoar byggs helt ny. Objektets läge: I Visbys närområde
Underhållsåtgärder flerbostadshus i norra Visby, Gotland
Planer finns för underhållsåtgärder i flerbostadshus som kan röra sig om stambyte, badrumsrenovering, energibesparande åtgärder. Berörda fastigheter är Höken, Strömmingen och Laken.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hemse på Gotland
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av koldioxidavskilningsanläggning i Slite, Gotland
Avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. När anläggningen driftsätts år 2030 och fångar in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Påbyggnad av kontor och restaurang på flerbostadshus i Visby, etapp 2
Projektet avser påbyggnad av kontor och restaurang i två plan på befintligt flerbostadshus.
Muddring och ny logistikyta i Visby
Projektet avser muddring och ny logistikyta nordost om oljekajen.
Nybyggnation av flerbostadshus och verksamheter i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3-5 våningar med 4 st lokaler på markplan. Totalt planeras det att byggas tre nya kvarter med totalt 112 st lägenheter.
Påbyggnad av handelscentrum med bostäder i Visby
Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Omvandling av befintligt handelshus med en påbyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vattenverk i Lärbro, Gotland
Projektet avser nybyggnad av vattenverk.
Renovering av avloppsreningsverk på Fårö
Projektet avser renovering av avloppsreningsverk.
Nybyggnation av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus i 3 våningar. Totalt planeras det att byggas tre nya kvarter med totalt 112 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Visby
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhusbebyggelse. Parkeringsplatser placeras i områdets ytterkanter för att skapa ett bilfritt område bland bostäderna.
Nybyggnad av idrottshall i Roma, Gotland
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av förskola på Visborg, Visby
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Klintehamn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i en mix av radhus, kedjehus och friliggande villor med varierande tomtstorlekar. Bilparkering i eget garage eller carport. Gemensamma sophus på strategiska platser. Området ligger i utkanten av Klintehamns samhälle, utmed länsväg 140 och 141. Området omfattar ca 16 hektar.
Ombyggnad av hamnterminal i Visby
Projektet avser ombyggnad av hamnterminal.
Till och ombyggnad av flygterminal i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av ankomst- och avgångshall, visby flygplats.
Nybyggnad av bostäder i Stånga
Projektet avser nybyggnad av 6 huskroppar med 3 lägenheter i varje hus i 1,5 plan.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i norra Visby, Gotland
Planer finns för stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i kv. Castor i norra Visby.
Nybyggnad av äldreboende i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i äldreboende.
Ny kraftförsörjning HSP och LSP till Visby Flygplats
Kraftförsörjningsprojekt med placering Visby Flygplats inom airside. Upphandlingsobjektet är en del av Kraftförsörjning Ställverk K50 VBY som omfattar flera delar för att öka kraftförsörjningen på Visby Flygplats. Det kommer därav periodvis pågå sidoentreprenader under genomförandetiden.
Nybyggnad av villor på Gotland
Söker tomter på Gotland. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av grupphus i Visby
Planer finns för nybyggnad av 25 st bostadshus.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av restaurang och spa i Visby
Projektet avser nybyggnad av restaurang och spa.
Om-till och nybyggnad av hotell i Visby
Planer finns för att utveckla hotellområdet med bättre infrastruktur, bättre anpassade byggnader och ny restaurang med poolområde. I nya förslaget rivs en restaurang och hotellbyggnad och ersätts med en ny byggnad. Dessutom möjliggör förslaget en ny hotellbyggnad total 30 st hotellrum.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av bostadshus (7 st).
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i augusti 2022.
Ombyggnad på sjukhus i Visby, Gotland
Planer finns för ombyggnad på Visby Lasarett för att ge plats åt en PCI-utrustning.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Klintehamn
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats. Breddning av väg, separat gc-väg.
Anläggande av råvattenledning i Visby
Projektet avser anläggande av råvattenledning.
Nybyggnad av garage och lager i Visby
Projektet avser nybyggnad av garage och lager.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Ombyggnad av väg 148 i Lärbro
Ny gång- och cykelväg, ombyggnad av korsning väg 148/väg 149, vattenskyddsåtgärder. Körbanehållplatser.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållplatser (11 hållplatslägen).
Nybyggnad av särskilt boende i Visby
Avser nytt SoL-boende som ersätter Grindvillan.
Ombyggnad av lågspänningsställverk på sjukhus i Visby, Gotland
Avser byte av 2 st lågspänningsställverk i hus 21 och 23 på Visby lasarett. Ställverksutrymmena är inte anpassade för dagens krav och ska uppdateras med brandcellsindelning och nya ventilationskanaler. Förfrågan innehåller även en option för utökad garanti för litiumjonbatteri.
Nybyggnad av butik och lagerhall i Visby
Projektet avser nybyggnad av butik och lagerhall.
Ombyggnad av kraftledning på Gotland
Avser ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. För att säkra en tillförlitlig och stabil elleverans framöver behöver elnätet byggas ut och förstärkas.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Projektet avser uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad.
In- och utvändigt underhåll av vårdbostad i Visby
Projektet avser ombyggnad av tak och ventilationshuvar, byte av ventilationsaggregat, uppdatering av brandsystem, installation av solceller samt belysningsarbeten i vårdboende.
Renovering av spont på Holmen, Visby hamn
Projektet avser renovering av spont på hamn.
Ev sanering av förorenad mark vid f.d sågverk i Vall, Gotland
Bidrag ska sökas hos Länsstyrelsen som i sin tur söker bidrag hos Naturvårdsverket. På området har det bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet från till slutet av 1990-talet.
Nybyggnad av bostäder i Östergarn
Planen föreslås skapa förutsättningar för utbyggnad av sex bostäder i 1 plan. Planområdet ligger i utkanten av Katthammarsvik.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av enbostadshus och affärslokal, anordnande av parkering, väsentlig ändring av mur (mot gata), uppförande av stödmur samt installation av solceller och eldstad.
Upprustning av parkeringshus i Visby
Projektet avser upprustning av parkeringshus.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Planer finns för nybyggnad av 1 st industribyggnad, varmförråd och personalbyggnad.
Ombyggnad av lager och butikslokaler mm i Visby
Projektet avser ombyggnad av lager och butikslokaler och nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med delvis sutterängplan.
Nybyggnad av stugby i Visby
Projektet avser nybyggnad av 4 fritidshus.
Ombyggnad av lokaler till bostäder m.m. i Othem, Slite
Projektet avser ändring från kulturhus, (f.d Tullhus och bryggeri) till nån form av lägenheter alternativt vandrarhem. Avser 3 huskroppar med en yta på ca 330 m2.
Ombyggnad av väg 148 i Bro
Breddning av väg, ny gångväg. Ombyggnad av busshållplatser i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gotland
Avser ombyggnad av verkstadsbyggnader till lägenheter. På fastigheten planeras det att byggas tre nya kvarter med totalt 112 st lägenheter.
Ombyggnad av prästgård i Visby
Förhandsbesked för ändrad användning av prästgård till flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Visby, etapp 2
Till- och ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av scen i Visby
Projektet avser ombyggnad av scen.
Förhyrning av vårdpaviljong i Visby
Projektet avser förhyrning av vårdpaviljong med en yta på 350-400 m2. I projektet ingår även mark, va- samt elarbeten.
Renovering av fönster mm på kontorsfastighet i Gotland
Kommer att etappindelas. Underhåll av fönster, dörrar och luckor.
Ombyggnad av affärshus i Visby
Ändrad användning av affärshus/flerbostadshus till restaurang.
Laddstolpar bil vid flerbostadshus i Visby
Projektet avser laddstolpar bil.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).