Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (12)
Flen (2)
Gnesta (2)
Nyköping (18)
Oxelösund (10)
Trosa (2)
Vingåker (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt ändring av brandskydd samt VA och ventilation.
Utökad verksamhet i Katrineholm
Utökning av verksamhet. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 0,5 hektar industrimark.
Nybyggnad av vattenverk i Näshulta Österby, Eskilstuna
Entreprenaden innebär uppförande av Österby vattenverk som ska vara dimensionerat för 1000 personer och kunna leverera 200 m3/dygn från start men ha kapacitet att producera upp till 300 m3/dygn med dagens utbyggnadsplaner. Entreprenören ska ansluta till redan utförda ledningar och tillse att styrningen ska ske från vattenverket.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Entreprenaden avser leverans och uppförande av ramp vid Vik återvinningscentral, Vingåker i modulutförande.
Nybyggnad av verksamhetsområde med småindustrier i Strängnäs
Syftet med arbetet är att möjliggöra utveckling av det befintliga verksamhetsområdet. Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger på vägen mot återvinningscentralen mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.
Nybyggnad av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Ny rötningsanläggning vid Strängnäs reningsverk, Totalentreprenad.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser att stycka av marken till försäljning.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
33 938 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1. 1526464 - Byggmästaren 6. 1459449 - Byggmästaren 8.
Nybyggnad av industrihus i Vingåker
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av bunkerstation för metanol, Sjöfartsverket
I samband med att Sjöfartsverket ser över vilka möjligheter det finns att driva flottan på fossilfritt bränsle, så ska Sjöfartsverket inom ramen för ett EU-projekt där man ska pröva Metanol som möjligt bränsle, upphandla en bunkerstation för ändamålet.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Byte av tak på ladugård och stall på Stenhammars gods i Flen
Entreprenaden omfattar byte av takbeläggning och renovering/ändring av delar av fasad på ladugård på Stenhammars gods samt byte av takbeläggning och montering skjutportar på ekonomibyggnad på fastigheten Bönan, Flens kommun. Total byggnadsyta på mark vid Stenhammar ca 1000 m2 och vid Bönan ca 200 m2.
Ny - & ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av byggnad för lager.
Ny behandlingsanläggning för rejektvatten vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Entreprenaden avser leverans av komplett rejektvattenlösning av nitritation-anammoxtyp i befintlig lokal och bassäng på Ekeby avloppsreningsverk i Eskilstuna. Arbetet avser bl.a. anpassning till befintliga volymer för installation/montage av tekniska utrustning samt leverans och driftsättning av ny utrustning.
Upprustning av Björnlunda vattenverk i Gnesta
Nya råvattenpumpar, renovering råvattenbrunn.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad, kvävgasanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Rivning av förråd samt tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Eskilstuna
Nybyggnad av maskinhall med verkstad.
Ombyggnad av lager i Oxelösund
Ändrad användning från verkstad till köttlager.
Nybyggnad av stall i Oxelösund
Bygglov för stallbyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk kemisten 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för industri.
Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring samt ändrat brandskydd Kvadraten 1.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för förlängning av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sprinklerhus ovan nedgrävd sprinklertank.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nyybyggnad av sprinklerhus ovan nedgrävd sprinklertank.
Nybyggnad av pumpstation i Gnesta
Ansökan om bygglov för pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fristående entresolplan på industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak över källarentré på flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för byggnation ändrad användning och nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för lager.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för skyltar, fasadändring & parkering rördrommen 8.
Rivning av cistern i Oxelösund
Ansökan om rivningslov för rivning av 2 cisterner.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Rivning av vattenverk i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning - vattenverk.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager - tälthall.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Rivning av pumpstation i Strängnäs
Rivningslov för tryckstegringsstation merlänna 1:7.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal (byggnad 74) kemisten 2.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal filaren 1.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av silo i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad (silo).
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.