Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Smedby, Kalmar
Planer finns för uppförande av ca 100 lägenheter i flerbostadshus. I söder planeras ett 5-våningshus och centrumverksamhet i bottenplan. , i övrigt avses att möjliggöra en varierad bebyggelse i upp till tre våningar för bostäder och/eller kontor.
Upprustning och ombyggnad av äldreboende i Hultsfred
Nybyggnad av kontor, daglig verksamhet och avlastningsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Rivning av 10-tal byggnader. Däckverkstad, verkstad, förrådsbyggnader med mera. Man har ännu ej fastställt vad som kommer byggas på tomten.
Nybyggnad av bostäder i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 44 lägenheter + underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnad av ett nytt kvarter i Oskarshamn - Gråsparven. Husen kommer att byggas i 3-4 våningsplan.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Avser nybyggnad av 18 stycken bostäder i parhusform. Parhusen byggs i två plan om 115 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av 3 flerbostadshus i 3 plan med totalt 65 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Entreprenaden avser rivning av en befintlig byggnad om ca 2084 m2 BTA samt nybyggnation av flerbostadshus innehållande 21 lägenheter om ca 2545 m2 BTA inklusive källarplan. På ett gemensamt källarplan ska 3 st huskroppar byggas, huskropparna benämns B1, B2 och B3 i handling. B1 i 6 plan innehåller 11 st lägenheter och är ihop byggd med B2 i 4 plan som innehåller 4 st lägenheter. B3 i 3 plan, som är fristående från B1 och B2, innehåller 6 st lägenheter
Ramavtal avseende löpande saneringsarbeten, Kalmarhem AB
Ramavtal avseende rivnings- och saneringsarbeten i det löpande underhållet och ombyggnationer för Kalmarhem AB. Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Nybyggnad av flerbostadshus i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 40 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Planer finns för nybyggnation av 32 hyresrätter i 4 huskroppar öster om Bilprovningens anläggning i Borgholm.
Påbyggnad med bostäder i Västervik
Planer finns på påbyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt garage/förråd och undercentral.
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus och enbostadshus i Färjestaden, Mörbylånga
Planens syfte är skapa möjligheter för nya bostäder i östra Färjestaden. Avsikten är att möjliggöra byggnation av parhus, kedjehus, radhus såväl som friliggande enfamiljsbostäder på fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3.
Nybyggnad av radhus i Hultet, Vimmerby, etapp 2
Avser nybyggnad av 20-talet lägenheter i etapp 2 av Brf Stubingränd i Vimmerby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av särskilt boende i Lindsdal
Avser nybyggnad av särskilt boende med ca 63-64 platser samt gemensamhetslokaler i Lindsdal, Kalmar kommun.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Borgholm
Avser nybyggnad av garagebyggnad som skall för uppställning av fordon, förvaring. Aktuell markyta är avschaktad och tom.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Resedan 11 för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av ett seniorboende i formen kooperativ. 80-talet platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 18 lägenheter, äganderätter. Byggstart under 2023.
Nybyggnad av bostäder Mörbylånga
Nybyggnad av 8 stycken parhus i två plan. Etapp 3: 2187672
Nybyggnad av bostäder i Stensö
Nybyggnad av 2 st radhus och 3 st parhus.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 14st radhus.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av tre enbostadshus samt 3 garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 10 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Grönhögen, Degerhamn
Planer finns för nybyggnation av 8 lägenheter i anslutning till redan befintliga lägenheter på Nybovägen 16, 18 i Grönhögen.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg, Smedby
Planer finns på att bygga 3st 1,5 plans hus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Stambyte i flerbostadshus (prästgårdshöjden 2 & 3). Inget ventilationsarbete.
Rivning av flerbostadshus i Hultsfred
Objektet avser ett flerfamiljshus, 56 lägenheter och fritids, Samt en byggnad som innefattar garage i källarplan och övervåning som tidigare tjänat som gruppboende. totalt ca 7 200 m2 bruttoarea. Byggnadsår är ca 1950-talet. De utvändiga cykelpergolorna samt lekpark ska även rivas. Projektet har till syfte att skapa fria ytor som möjliggör för framtida byggnation av nya byggnader, park och naturmark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av butik till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Oskarshamn
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Kajan 5. Fastighetsägaren till Kajan 5 har ansökt om en ny detaljplan som ska möjliggöra för att den befintliga byggnaden på fastigheten ska kunna användas som flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör också för användningen Centrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tilläggsisolering, takbyte, installation av solceller samt fasadputs.
Stambyte i flerbostadshus i Fliseryd, Mönsterås kommun
Avser stambyte i flerbostadshus och omfattar totalt 37 lägenheter. Badrumsrenovering inkl IMD utförs i 34 lägenheter samt 3 mindre lokaler med verksamhet i 5 byggnader. IMD ska utföras till ytterligare 3 lägenheter. Entreprenaden omfattar projektering, utredning samt erforderliga mark-, byggnads- och luftbehandlingsarbeten, värme och sanitetstekniska installationer, eltekniska arbeten samt installation av hiss. Följande fastigheter berörs: Mönsterås Åby 6:55, Kyrkvägen 23-25 Mönsterås Åby 6:55, Åbyvägen 3-5 Mönsterås Åby 6:57, Åbyvägen 11-13 Mönsterås Åby 15:3, Rönnvägen 10-12 Mönsterås Åby 14:6, Rönnvägen 9, 11, 13, 15, 17
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen. Detaljplan finns.
Utbyggnad av LSS-boende i Mönsterås
Avser utbyggnad av LSS-boende på Ljungsnäs i Mönsterås. I stället för fyra blir det sex lägenheter.
Markberedning för villabebyggelse i Borgholm
Markberedning för bostadstomter, villabebyggelse. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Trygghetslarm ordinärt boende, Oskarshamns kommun
Ramavtal avseende trygghetslarm och e-tillsyn ordinärt boende. Avtalstid 2023-04-01 - 2025-03-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vimmerby
Avser utvändigt underhåll på flerbostadshus och arbetet omfattar tilläggsisolera samt puts. Även vissa plåtarbeten, målning samt lagningar balkongplattor.
Nybyggnation av parhus i Högsby
Avser nybyggnad av parhus, med 2 st lägenheter samt förråd, utformat som enplanshus med placering inom Högsby kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tegeltak och delar av fasaden ändras till brandtäckt röd plåt. Konstruktion förstärks och tankutsprång skapas. Solceller monteras efter att arbetet är utfört.
Utbyte av 5 hissar i Västervik
Avser rrivning av befintliga hissar och uppförande av 5 nya hissar i befintliga schakt på Midgård 3A, B, C, D och F i Västervik.
Nybyggnad av rälsbussgarage i Virserum
Nybyggnad av rälsbussgarage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Revidering av fasadkulör samt ändring av balkongräcke från pinnräcken till glasräcken.
Utvändigt underhåll av förskola i Emmaboda
Fönsterbyte till treglas energi fönster. Fasaden kommer bytas till fibercement samt tilläggsisolering. 2 fönster och 2 dörrar kommer att sättas igen.
Utbyte av låssystem i flerbostadshus, Vimarhem
Vimarhem AB skall låta byta ut låssystemet i Storebro 10 huskroppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Ombyggnad av vind till större lägenheter, 2-3 stycken samt omläggning av tak.
Ombyggnad av värmesystem i ett radhusområde i Vimmerby
Ombyggnad av värmesystem i ett radhusområde innefattande 37 st bostadsbyggnader med totalt 85 st lägenheter. Entreprenaden omfattar utbyte av kulvertnät samt ombyggnad och upprustning av värmesystem, i byggnader byta ut styr- och reglerutrustning samt att ersätta vattenburna handdukstorkar med elektriska.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Fönsterrenovering, antal fönster ej fastställt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte samt byte av en balkongdörr. 20-tal fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Inglasning av balkonger på fasad mot sydväst.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Inredande av lägenhet på överplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Renovering av 4 balkonger i egen regi.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av (1) lägenhet för LSS-boende med särskilt stöd.
Rivning av fd bostadhus/kontor i Västervik
Avser rivning av f.d bostad/kontor i Västervik. BTA ca 70 kvm + vind
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus. Installation av frånluftsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus. Fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Byte av tak betongtakpannor till plåttak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Inredande av vind för 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Takomläggning samt installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Takomläggning yttertak 2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Installation/ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Installation av ventilation.
Rivning av bostadshus i Oskarhamn
Rivning av bostadshus och platta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Utvändig ändring - flerbostadshus. Tak över hiss.
Ombyggnad av gruppbostad i Borgholm
Ändrad användning av lägenheter till LSS. Den del som berörs är lägenhetslängan som sitter ihop med Strömgårdens huvudbyggnad.
Gjutning m.m i befintliga lägenheter i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Avser gjutning av lättviktsbetong och flytspackling inför stambyte och renovering i 6 st befintliga lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Hultsfred
Rivning av gammalt flerbostadshus samt kallgarage. Tegelvillan & ambulansgaraget.
Installation av sprinkler i fastighet i Västervik
Avser installation av en komplett sprinkleranläggning. Håltagning för sprinkler utförs av beställaren.
Rivning och håltagning m.m inför stambyte & renovering i flerbostadshus i Gamleby
Avser rivning, håltagning, bilning och sågning inför stambyte och renovering i befintliga lägenheter

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).