Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 179 st.

Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder. Ommålning av broar (vägport vid Viskafors, Assberg, Åsbro, Skuttran, Himleån).
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 124 lägenheter fördelade enligt: Hus A= förskola i 2 plan och 53 hyresrättslägenheter, Hus B= 38 bostadsrättslägenheter och Hus C= 33 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av skola i Borås
Skolan avser 3-parallell årskurs F-6 och 4-parallell årskurs 7-9 samt särskola och kommunikationsklass. Det ska även byggas en fullstor idrottshall. Totalt ska skolan rymma ca 960 elever samt ca 120 lärare. Delas upp i 2 faser där fas 1 är planerings-och projekteringsfas och fas 2 är produktions- och överlämningsfas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med 92 hyresrättslägenheter i varierande storlekar i suterränghus med träpanel och balkonger.
Nybyggnad av punkthus i Borås
Nybyggnad av 2 st punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar med 40 bostadsrättslägenheter, ett hus med 6 våningar och 1 hus med 8 våningar. Avser även samfällt garage med 56 p-platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter. Hugin ligger mitt i centrala Borås mellan Skolgatan i söder, Stengärdsgatan i väster och Södra Kyrkogatan i norr.
Nybyggnad av affärs-och kontorshus i Borås
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus på området Viared i Borås.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Fristad
Avser nybyggnad av en huskropp i trä med 29 stycken trygghetsbostäder, 28 tvåor och en trea samt ett stort gemensamt vardagsrum, takterrass och ett gym i huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Regementsstaden, Borås
Nybyggnad av flerbostadshus i Regementsstaden i Borås. Brf Löjtnanten består av 33 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med 48 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för påbyggnad med två plan på taket vid befintlig byggnad. Avser 25 bostadsrättslägenheter. Byggnaden har tidigare varit kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås. Det blir en byggnad för säkerhetskritisk provning, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp i 7 våningar med 20 bostadsrättslägenheter samt förråd i källarplan.
Ommålning av järnvägsbroar i region Väst - Syd
Ommålning av fem järnvägsbroar; Bro 3500-1076-1, Viskan 1, Bandel 655, km 71+394. Bro 3500-1077-1, Viskan 2, Bandel 655, km 71+520. Bro 3500-746-1, Svartån, Bandel 383, km 240+546. Bro 3500-2603-1, Afsån, Bandel 653, 66+453. Bro 3500-3150-1, Tidan, Bandel 552, km 39+653.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av tre flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs- och flerbostadshus samt rivningslov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av 2 lokaler till 6 lägenheter.
Nybyggnad av skadecenter i Borås
Avser nybyggnad av ett skadecenter för Borås Bil. Verkstaden blir 4360 kvm stor och byggs på Viared, strax utanför Borås.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad/lager.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (lss) 6 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (sol).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyte pist och sarg i hockeyhall i Borås
Projektet avser utbyte av befintlig ispist mot ny gjuten betongpist samt ny sarg inklusive erforderliga infästningar. Betongpisten ska tåla belastningar från annan verksamhet samt isen på betongytan ska vara av den högsta kvalité för hockeymatcher på den högsta serien i Sverige SHL nivå.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Viskadalsbanan i Borås
Omfattar 2 vägskyddsanläggningar vid Rogsholmsvägen, bandel 656, km 146+804. Vägskyddsanläggning Alex.
Nybyggnad av parhus i Borås
Nybyggnad av 2 tvåbostadshus, hus a, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, hus b Gånghester 23:13.
Trafiksäkerhetsåtgärder framför Borgstena skola i Borås
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av mittrefug, breddning av väg vid Borgstena skola, stoppbusshållplats samt breddning av infart till skolan samt vägräcke 110 m förbi löparbana parallellt med vägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av 2 lokaler till 3 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Rivning av balkongräcken och skärm som ersätts med nytt samt renovering av balkongplattorna.
Anläggande av torg i Borås
Avser anläggande av nytt torg vid Viskan som kommer påminna om Sandwalls plats. Tanken är att torget ska skapa mer liv och vilja till rörelse längs med Viskan. Bland annat kommer belysningen få en framträdande och viktig roll på platsen och bidra till ett inbjudande torg med tydlig karaktär. Ljuset skall skapa intresse och utöka rörelsemönstret till torget för invånarna dagtid och kvällstid. Platsen skall vara trygg och attraktiv vilket i förlängningen medför en befolkad plats. Adress/plats: Gatorna runt gamla posten - Västerbrogatan, Torggatan, Holmsgatan, Hallbergsgatan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande
Om- och tillbyggnad av SoL-boende i Borås
Projektet avser tillbyggnad två nya lägenheter genom en förlängning av huskroppen. I den befintliga byggnaden byggs två lägenheter om till gemensamhetsrum och ett personalrum. I övriga ytor görs det mindre justeringar och anpassningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (4 lägenheter).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus, rivningslov, inglasning balkonger.
Ombyggnad av tennishall i Borås
Ändrad användning av lager till padelhall.
Ombyggnad av tennishall i Borås
Ändrad användning av lager till padelhall i industribyggnad, fasadändring, skyltlov.
Nybyggnad av lagringshall i Borås
Nybyggnad av lagringshall för omlastning av de avfallsfraktioner som sorteras vid respektive fastighet vid ett införande av ett nytt insamlingssystem. Hallen är på ca 3000 m2.
Rivning och nybyggnad av skorsten samt reparation av betongfundament i Borås
Avser demontering av befintlig skorsten samt reparation av befintligt betongfundament och konstruera, tillverka och uppföra ny skorsten till befintligt rökgasanläggning.
Slopning av plankorsningar i Borås
Avser 2 plankorsningar, Sandared Plk 60108 samt Badvägen Plk 22234.
Byte av fönster mm på flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av fönster och fönsterdörrar, nya ytterdörrar byte av lockpanel i anslutning till fösnter, ommålning räcken vid fransk balkong mm på flerbostadshus.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Borås
Att installera boendesprinkler, nödbelysning och backströmmningsskydd på 2st Gruppbostäder Källebergsgatan 27 och 35.
Markarbete vid lasarett i Borås
Asfaltering och markarbeten inom område Borås lasarett och Solhem
Trafikanpassning vid skola i Borås
Avser anpassning av befintlig väg för att skapa en säker trafiksituation kring hämta/lämna vid främst Gula skolan i Fristad. Nya angöringsplatser samt parkeringsplatser anordnas samt en avskild gångbana. En ny gångbana anordnas även på Sportvägen från Rv 42 till Fristadshallen och Tallbackens förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Ombyggnad av tennishall i Borås
Avser nyinstallation av ny belysning till tennisbanorna i C hall .
Tekniska konsulttjänst, Borås stad
Avser konsulttjänst inom området miljöfarlig verksamhet - Ramnaslätt.
Ombyggnad av hotell i Borås
Avser fasadändring samt ombyggnation av hotell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser takrenovering på flerbostadshus. Objektets läge: i stadelen Tullen med adress Vintergatan 19-27, 30-35, Tollstorpsgatan 18.
Kylmaskiner Ryaverket i Borås
Projektet avser två luftkylda kylmaskiner om vardera ca 1 MW.
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Projektet omfattar omläggning och nyläggning av VA-ledningar vid Högabergsgatan. Objektets läge: i stadsdelen Bergdalen i norra Borås.
Ny ventilation i skola i Borås
Projektet avser nyinstallation av ventilationsanläggning och nya radiatorer i skola.
Hissombyggnad i flerbostadshus i Borås
Projektet avser ombyggnad och renovering av 12 hissar i flerbostadshus på Distansgatan 7, Islandsgatan 10, Sjöbo Torggatan 4, Våglängdsgatan 99, 102, 105, Tunnlandsgatan 3, 5, 7 och 11.
Ombyggnad av huvudentré på gymnasieskola i Borås
Projektet avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av huvudentrén på gymnasieskola.
Nybyggnad av silo i Borås
Nybyggnad av biobränslepanna inkl silo.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad, stängsel och skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärshus samt marklov (stödmur/räcke).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Tillbyggnad av idrottsplats.
Ombyggnad av gym i Borås
Ändrad användning av industribyggnad till gym/friskvård, ombyggnad, fasadändring, skylt.
Ombyggnad av fritidsgård i Borås
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ombyggnad av konferenscentrum i Borås
Ändrad användning till kurs- och konferens samt restaurang, beställningsverksamhet.
Ombyggnad av vårdbostad i Borås
Bygglov för ändrad användning av specialbostäder från hvb till lss.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Borås
Fasadändring på affärs- kontorshus samt ändrad användning från kontor-lager till friskvård.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Avser tillbyggnad av restaurang.
Ramavtal avseende toaletter på offentliga platser i Borås
Avser ramavtal på hyra av offentliga toaletter i Borås kommun. Avtalstid 2 år.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Borås
Avser renovering av balkongplattor i betong samt byte av räcken på flerbostadshus. Objektets läge: Sik 1:158, Sik 1:147 ligger i Fristad på Hammarbyvägen 2,4,6 samt Stenvägen 1,3,5. Borgstena 5:54 ligger i Borgstena på Krögarevägen 3,5 samt Kronängsvägen 9,11,13.
Rivning av el-ledningar i Borås.
Avser rivning av två stycken 130 kV luftledningar benämnda BSL 1 respektive BSL 2. I samband med rivningen skall även kvarlämnade delar av en tidigare 30 kV luftledning som gått i samma ledningssträckning som BSL1 och BSL2 avlägsnas.
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Avser VA-reinvestering av befintliga VA-ledningar i Sandared utanför Borås.
Reinvestering av vattenledning i Viared
Avser VA-reinvestering av befintliga VA-ledningar i Sandared utanför Borås.
Nybyggnad av kraftstation i Borås
Borås Elnät AB avser att under 2021-2022 bygga en ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (nya balkonger samt inglasning).
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Avser läggning av massagolv (golvbeläggning) på betongytor i Kraftvärmeverket och Bränsleberedningen på EMC Sobacken.
Installation av solceller på ishall i Borås
Avser nyinstallation av solcellsanläggning på befintlig takyta till Ishallen.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av skjutbana i Borås
Avser nybyggnad av skjuthall polisutbildningen.
Byte av yttertak på fastigheten Wiskania i Borås
Avser ett komplett byte av yttertak på fastigheten Wiskania "Ljungbergs Läderfabrik”. Det ingår även att tömma den översta våningen på maskiner, möbler, inventarier mm från en bef. skofabrik.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Borås
Avser byte av fönster och renovering av vissa delar av fasaden samt målning av fasaden på Kv Diana 1 i centrala Borås.
Ombyggnad av skola i Borås
Ändring av ventilation i skola.
Målning av parkeringshus i Borås
Avser invändig målning av parkeringsgaraget Krokshall samt Kungsbron i centrala Borås. Adress: P-garaget Krokshall, Sven Erikssonsgatan 10 P-huset Kungsbron , Olovsholmsgatan 17
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygganmälan för uppförande av entrésolplan.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygganmälan för ändring av planlösning i affärshus, rivning av trappa.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygganmälan för ändring av planlösning i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygganmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av biogasanläggning i Borås
Nybyggnad av anläggning (biogas).
Ombyggnad av cafeteria i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till café/bageri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.