Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg. Ca 25 km väg, 4 trafikplatser, 13 betongbroar och 14 rörbroar. Ny gc-väg över E18 mellan Näs-Lyckhem samt bro vid Tpl Morgendal ingår.
Nybyggnad av fabrik i Köping, etapp 3
Avser nybyggnad av fabrik för Volvo Powertrain Production.
Anläggande av vägnät och parkering i Köping, etapp 1
Avser nybyggnad av vägnät och parkering inför byggnation av ny fabrik för Volvo Powertrain Production.
Pålningsarbeten inför nybyggnad av fabrik i Köping, etapp 2
Avser pålningsarbeten inför byggnation av ny fabrik för Volvo Powertrain Production.
Nybyggnad av höghus i Köping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Furuvägen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 10, Hagavägen 27, 29 och 31, Dybecksgatan 2 och 4, Ringvägen 57 och 59.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Nibblesbackevägen 1, 5, 9, 13, 17, 21 och 25, Kristinelundsvägen 2, 6 och 12, Kihlmansgatan 3, 5 och 7.
Nybyggnad av vindkraft i Köping
OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark med upp till 25 st vindkraftverk med en maximal höjd om 300 m vid Tretjärnsberget i Köpings kommun.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Hagavägen 3, 5, 7 och 9, Åkerbovägen 1 och 3, Pungbovägen 14, Östanåsgatan 16 och 18, Solgatan 3 och 5.
Nybyggnad av padelhall i Köping
Avser nybyggnad av padelhall.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Renovering av yttre långkaj i Köping
Avser renovering av yttre långkaj.
Nybyggnad av kontor i Köping
Avser nybyggnad av kontor.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Torggatan 1, 3, och 5, Bergslagsvägen 2 och 4.
Nybyggnad av affärshus i Köping
Nybyggnad av affärslokaler.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406).
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Fjärilsgatan, Vivelgatan, Svärmaregatan.
Nybyggnad av magasin i Köping
Avser nybyggnad av magasin.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Förhandsbesked för nybyggnad samt tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Termisk behandling av förorenat område i Köping
Omfattar saneringsåtgärder för att åtgärda de risker som finns med påvisade klorerade alifater (CVOC) inom fastigheten Grönsiskan 35. Saneringen ska genomföras in-situ med termisk behandling av utpekat område.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Avser foliering av fasaden på affärshus.
Flytt av viltstängsel längs E18 sträckan Köping-Västjädra
Arbetet avser flytt av befintligt viltstängsel 25000 m på norra sidan E18 Köping-Västjädra till ett provisoriskt läge ca 30-50 m norrut. Det ingår även att stänga i korsande diken och ansluta mot trummor och konstbyggnader.
Broreparationer av bro 19-572-1, Karlsdaltorg, Köping
Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-572-1. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Trafikanordningar, Byte tätskikt och beläggning, Betongreparation av pelare, brobaneplatta och landfästen samt Rengöring lagerpall, Impregnering av kantbalk, lagerpall och frontmur, Utbyte profil i övergångskonstruktion, Komplettering grundavlopp, Markarbeten – vägöverbyggnad, återställning av urspolning vid koner/vingmur samt Rostskyddsmålning av räcken.
Brounderhåll av GC-bro i Köping
Avser utförande av broreparationer på bro 1983-5-1 i Köping. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Rivning av bef beläggning, Rengöring av bef stål och nya ytskikt samt Ny beläggning.
Anläggande av fiberoptiskt nät i Köping
Beställaren ska låta uppföra ett fiberoptiskt nät i Köpings kommun.
Ombyggnad av korsning vid väg 250 i centrala Kolsva
Ombyggnad korsning, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen, komplettering cykelpassager.
Anläggande av rörbrunn vid Köpings vattenverk
Brunnen skall byggas inom Västra Mälardalens Energi och Miljös vattenförsörjningsanläggning vid Köpingsåsen och utgör ett led i vattentäktens utbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler - skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Köping
Ändrad användning av butikslokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av industrilokaler till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler till lägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Köping
Tillbyggnad av skärmtak samt skyltanordning Industrilokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Köping
Marklov för bullervall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.