Alla aktuella byggprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 211 st.

Nybyggnad av industri i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell och kontor i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, kvarter 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig. Kommer innehålla: 6 tennisbanor, 8 badmintonbanor, 3 padelbanor, 5 squashbanor, lokal för upp till 20 bordtennisbord, baskethall, innebandyhall, nya omklädningsrum samt ny restaurang.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, Sundsvall-Ånge
Objektet omfattar åtgärder på ett antal oskyddade plankorsningar på sträckorna Erikslund–Ånge och Stöde–Nedansjö.
Nybyggnad av handelslokaler i Sundsvall
Byggrätt på 45 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. Då kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och strävar efter alternativa och kreativa lösningar, så har kommunen tagit fram kvalitetskriterier för området.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Bergsåker
Avser nybyggnad av lägenheter och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Om- och tillbyggnad av vårdlokaler i Nacksta
Om- och tillbyggnaden av fastigheten i Nacksta kommer att behöva utföras i flera etapper för att minimera störning för verksamheten. Tillbyggnadsarea ca 9000 m2 (bruttoarea) samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea). Stomval för tillbyggnad är huvudsakligen i platsgjutet utförande. Markarbeten utöver markförberedande för byggnader är bl.a. rastgårdar, parkeringsplatser, yttre perimeterskydd, serviceväg och ytskikt.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering. 70-80 lgh.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Ny järnvägsanslutning mellan Sundsvall C och industrispåret på Södra kajen
Byggherre åt annan part. Industrispår Kubal inklusive rivning del av befintligt industrispår.
Nybyggnad av verkstad/lager i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad/lager.
Nybyggnad av solcellspark i Birsta
Avser nybyggnad av solcellspark i Birsta, Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr A, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde A: Bergafjärden, Marna, Killingskär, Bodviken & Ållerviken. Totalt meter gräv schakt för område A är ca 20 000 meter.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. Takentreprenaden avser byggnad och montering av 8 st väderskydd och ett ellipsformat tak på Oasen med tillhörande belysning. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontorsytor till lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Sundsvalls kommun genomför upphandling avseende nya brandstationer i Sundsvall och Liden. Entreprenaden utförs i två huvuddelar, heltidsstationen i Sundsvall är huvuddel 1 och deltidstationen i Liden huvuddel 2. Upphandlas med projekt-id 1464004.
Ombyggnad till förskola i Nacksta
Avser ombyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Det planeras för: 15 st. radhus i 2 plan i etapp 1. Storleken blir ca: 95–105 m2. 1 st. lägenhet i suterrängplan. Storlek blir ca : 138 m2
Exploateringsarbete för bostadsområde i Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom och intill detaljplan Alliero DP1 i Sundsvall. Arbetena omfattar bl.a. sanering av förorenad mark, ledningsarbeten, nya gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, träd och vegetationsytor mm.
Nybyggnad av ishall i Gärdehov, Sundsvall
Planer finns för ny ishall.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr B, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde B: Björkviken, Björkön, Björköviken & Pråmviken. Totalt meter gräv schakt för område B är ca 16 000 meter.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr C, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde C: Lerviken-Myrbodarna, Vikarbodarna, Skrängstabodarna. Totalt meter gräv schakt för område C är ca 25 000 meter.
Sanering av markanläggning i Sundsvall
Avhjälpandeåtgärder på Nyviks fd sågverksområde. Dioxinsanering av mark på två fd brädgårdar och vid doppningsplats. Rivning av fd pannhus.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket, en så kallad överföringsledning. Överföringsledningen mellan Bergafjärden – Bergavägen – Skottsundsvägen – avloppsreningsverket Essvik.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Nybyggnad av 8 radhus i 2 plan. Storleken blir ca: 130–135 m2.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontor till lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Ombyggnad av golfbana i Kvissleby
Avser ombyggnad av golfbana.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Nybyggnad av kontor och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nya balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser 60 nya balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Birsta
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang, ChopChop.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ändrat ianspråktagande från gruppboende till bostadslägenheter.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med verkstad/lager och kontor.
Ombyggnad av avfallspanna vid kraftvärmeverk, Sundsvall
Avser ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad från industribyggnad till kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Byte av fasad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av gårdshus med två lägenheter.
Fräsning och asfaltering av Platta N på Midlanda Airport
Objektet avser: Fräsning och asfaltering 40 mm på platta Norr (ca 23 500 m2) samt anslutningsfräsning och asfaltering till befintliga höjder vid betongplattor.
Utbyggnad & inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för utbyggnad och inglasning av balkonger.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Fasadändring av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Hyresgästanpassning av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Avser nybyggnad av gc-väg.
Ombyggnad av bageri i Sundsvall
Anmälan för ändring i brandskydd och ventilation.
Nybyggnad av personallokal i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av personal- och kontorsbyggnad för befintlig verksamhet.
Ny fackla för deponigasanläggning Blåberget, Sundsvalls kommun
Objektet består av ny högtemperaturfackla vid deponigasanläggningen på Blåbergets avfallsanläggning i Sundsvall.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Ny brandvattenledning vid oljehamnen i Sundsvall
Avser anläggning av Brandvattenledning över och under mark inkl grävningsarbeten och betongarbeten.
Resurskonsult senior underhållsingenjör styr/infrasystem för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Projektledare projektering till Investering Gävle/Sundsvall
Projektledare projektering Järnväg för Dubbelspår OKB Dingersjö-Kubikenborg (Sundsvall) samt Projektledare projektering Järnväg Dubbelspår OKB Kubikenborg-Sundsvall C inklusive bangårdsombyggnad Sundsvall. Option max 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Renovering/underhåll av balkonger.
Rivning av restaurang i Sundsvall
Rivningslov för rivning av restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av tandläkarmottagning samt rivning av en del av befintlig mottagning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser omfattande anläggande av ledbygge (Drakled, Returen och Flowled.)
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Invändig målning och konservering i Stöde kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Målningsentreprenör ska tillsammans med Mittkonservator ska renovera kyrkan invändigt.
Nybyggnad av padelhall i Matfors
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.