Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Minst 75 % hyresrätter och resten bostadsrätter.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven
Gatu- och VA-arbeten runt Kulturhuset Sara i Skellefteå
Framför kulturhusets södra entré skapas en öppen plats med möjlighet för tillfälliga evenemang och uteservering. Området får markvärme, cykelparkeringar och inslag av grönska. Körbanorna på Kanalgatan läggs om till en körbana i söder, mellan Torggatan och Trädgårdsgatan, tillsammans med förstärkt gång- och cykelbana. I samband med gatuombyggnaderna byts även VA-ledningar ut då dessa är i behov av förnyelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
160 hyreslägenheter i fyra huskroppar byggda i trä.
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Bygget som planeras är tre, fyra och fem våningar höga hyreshus med tvåor och treor. En del av lägenheterna blir möjligen trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Objektet avser utförande av totalentreprenad nyproduktion av två hyreshus (4 vån) om 30-35 lägenheter/hus i centrala Skellefteå.
Utbyggnad av infrastruktur för Bergsbyns företagspark, Skellefteå
Projektet kommer att föregås av 2 faser, fas 1 (projektering) och fas 2 (produktion) och innefattar att anlägga infrastruktur med framdraget gatunät, belysning, VA, samordnat med el, fiber och fjärrvärme.
Utbyggnad för ny generator vid Rengård i Skellefteå
Rengårds kraftstation ska byggas ut med ett nytt aggregat G2 vid befintliga aggregatet G1. Produktionsstopp för reinvestering av G1 sker i maj 2021 och färdigställs i jan 2022 (preliminära tider). Genomförande av G2-utbyggnaden pågår 2021-2023 och innebär arbete med vattenvägar, ny byggnad, ny turbin/generator, nytt elsystem. Denna entreprenad innefattar Mek och består av intagsgrind, intagslucka, sättavstängning, sugrörslucka mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nyproduktion av hyreshus i 2 våningar. Husfasaderna skall utföras i puts, trä eller tegel. Yttertak skall utföras i tegel med underliggande tätskikt och rote. Option på etapp 2, proj.nr.1639843
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Skellefteå
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Bergsbyns industriområde.
Om och tillbyggnad av fabrik i Lövånger
Om- och tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Området är totalt på ca 40 hektar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Getberget, Skellefteå
Riksbyggen planerar att tillsammans med Heimstaden, Skebo och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Sanering av markområde i Skelleftehamn
Sanering av förorenade massor samt anläggning av ny spontkaj.
Ny bro över Järnvägsleden i Skellefteå
Ny betongbro över kommunal gata, rivning av befintlig bro samt omfartsled för vägtrafik.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 1
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Breddning av befintlig väg upp till 9 m, justera profil och plan, förstärkning, röjning av sidoområden och nya kantremsor.
Nybyggnad av förskola i Bergsbyn
6 avdelningar. Kv Grimman.
Ny sektorlucka till Finnfors Kraftstation, Skellefteå
Entreprenaden avser att ersätta den nuvarande sektorluckan med en nytillverkad dito.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 1st ställverk. Arbetsområdet är ca 100x65m och entreprenadarbeten omfattar bland annat: Tillfartsväg, markarbeten, bergarbeten, betongfundament till fackverksmaster och apparatstativ, betongfundament till transformatorer, betongfundament för grundläggning av byggnader, betongfundament till stängsel, stålmontage i form av fackverksmaster samt apparatstativ, områdesstängsel samt förläggning av jordlinenät, kabelrör, kabelkanal och dränageledning.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Nybyggnad av betongfabrik
Ny betongfabrik som ska förutom Renströmsgruvan även förse Kankbergsgruvan och Björkdalsgruvan med sprutbetong som används vid bergförstärkningar.
Markarbeten, kanalisation samt förläggning av optokabel i Skellefteå
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel, blåsning av optokabel samt skarvning och terminering av optokabel. Huvuddel 1: OSN Kankberg – Jörn, Huvuddel 2: OSN Andersfors – Villvattnet, Huvuddel 3: OSN Villvattnet – Åsträsk, Huvuddel 4: Accessnät ON Klockträsk – Hedträsk, Huvuddel 5: Accessnät ON10 Site Boliden, Huvuddel 5: Accessnät ON10 Site Forsbacka, Huvuddel 6: Accessnät ON13 Södra Ersmark, Huvuddel 7: Mobacken - Brutorp Subkanalisation, Site Boliden – Site Sandfors, Site Skellefteå kraft – Site Kåge.
Nybyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av takkupor. Förstärkning och puts av fasad. Inredning av vind och byte av ventilation.
Ombyggnad av gata i Skellefteå
Gatuombyggnad inom stadsomvandling i Skellefteå.
Nybyggnad av företagspark i Skellefteå
Nybyggnad av företagspark med plats för 28 verksamheter.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Beläggning halvvarm och vägmarkering längs väg 750 och 741 i Skellefteå
Beläggning halvvarm och vägmarkering längs väg 750 mellan Lövånger-Vebomark samt väg 741 genom Vebomark.
Utbyggnad av logistikytor vid hamn i Skellefteå
Nybyggnad av logistikytor på södra och norra sidan inom Port of Skellefteå.
Ombyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Avser ombyggnad och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bygdsiljum
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Jörn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kåge
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Skelleftehamn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Ursviken
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av butik och lager i Skellefteå
Avser nybyggnad av lager och butik.
Nybyggnad av gata i Bergsbyns industriområde, Skellefteå
Avser nybyggnad av väg utefter Torsgatans förlängning ner till Skellefteahamnsleden, väg 372.
Ombyggnad till lägenheter i Skellefteå
Syftet med planen är att bekräfta användningen av befintliga bostäder samt skapa förutsättningar för ytterligare lägenheter i nytt hus inom fastigheten. I detaljplanen prövas även möjligheten till centrumverksamhet i bottenvåningen, exempelvis café, samlingslokal etc.
Om- och tillbyggnad av badhus i Skellefteå
Tillbyggnad av omklädningsrum mm.
Ombyggnad av gata i Skellefteå, etapp 2
Södra Lasarettsvägen, mellan Strandgatan och Nygatan, byggs om till en stadsgata med trädalléer på vardera sidan om körfältet, dubbla gångbanor och cykelbana. Där Södra Lasarettsvägen möter Kanalgatan byggs en cirkulationsplats.
Utökning av handelsverksamhet i Skellefteå
Planens syfte är att utöka byggrätten av handelsverksamheten (ICA Kvantum) i området samt expansion av de tillhörande parkeringsytorna.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus, fyra parhus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Skellefteå
Anläggning av ny Cirkulationsplats vid Jägarvägen/ Klockarbergsleden.
Nybyggnad av konstgräsplan i Burträsk
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Exploateringsområde för enbostadshus i Bergsbyn
Ca 10 st tomter kommer att säljas genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Nybyggnad av tre industribyggnader. Industrifack med kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Skellefteå
Nybyggnad av gc-väg, Tubölegatan.
Förstärkning av bro över Säljträskbäcken NV Nyfors i Skellefteå
BK4 åtgärd. Bron ligger 1,6 km NV Nyfors. Betongbro.
Förstärkning av bro över Säljträskbäcken NV Nyfors i Skellefteå
BK4 åtgärd. Bron ligger 2,5 km NV Nyfors. Betongbro.
Förstärkning av bro över Säljträskbäcken NV Nyfors i Skellefteå
BK4 åtgärd. Bron ligger 3,4 km NV Nyfors. Betongbro.
Ombyggnad av värmecentral vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i byggnad.
Nybyggnad av personallokal i Skellefteå
Nybyggnad av personal- och garagebyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Skellefteå
Nybyggnad av padelhall med 4 banor.
Tillbyggnad för ventilation på avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad för ventilation och takändring på avloppsreningsverk.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till butik samt fasadändring.
Renovering av lekplats i Skellefteå
Temat för lekplatsen är Barbapapa och lekplatsen kommer att vara riktad till de mindre barnen.
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Nybyggnad av handelshus, kundvagnsgarage samt gabionmur.
Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av hotell och gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och 4 förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 5 flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus och 3 förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från storkök till restaurang/bowlinghall.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Rivning del av tak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till kontor.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Tillbyggnad av småbåtshamn.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad med skärmtak.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal/café till butikslokal/frisör.
Ändrad användning till bostäder i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till bostäder.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.