Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av motorbana och logistikcenter mm i Enköping, etapp 2
I denna etapp kommer det byggas motorbana, logistik mm Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Enköping
Nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med ICA-affär i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
70 nya bostäder på Kv 4 i Fanna
Nybyggnad av förskola i Hummelsta
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar om ca 2000 m2 och förskolegård och angöringsytor om ca 10200 m2.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ombyggnationen sker i del av befintlig skola, nuvarande gymnastiksalar byggs om till läro-, bild- samt hemkunskapssal. Nuvarande omklädningsrum byggs om till grupprum/förråd/tekniksal.
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Enköping
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
19 st radhus och 1 villa
Nybyggnad av VA-ledning i Enköpings kommun
Anläggande av en ny dricksvattenledning och två tryckspillvattenledningar från Magasingatan fram till Nynäs Gård. Ledningarna anläggs med styrd borrning samt konventionell jordschakt.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Fjärdhundra, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Fjärdhundra, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 627 m² BTA.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 4
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Invändig renovering flerbostadshus.
Rivning av byggnader i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Enköping
Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av kontor i Enköping
Utbyggnad av bankens kontor
Nybyggnad av friliggande hus (55+) i Örsundsbro
6 st friliggande 55 plus boende.
Omvandling av kvarter i Enköping
Romberga 22:1 och 22:4. Bostäder samt möjlighet till kontor och handel i bottenvåning.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Förstärkning av dricksvatten från Munksundet i Enköping
Objektet avser anläggande av ny dricksvattenledning cirka 1000 meter söderut från Klosterparken samt borrning under Enköpingsån in på tomten för befintligt reningsverk. Ledningen anläggs med styrd borrning.
Utbyggnad av VA-ledning i Enköping
Förläggning av ny dricksvattenledning, cirka 1,5 kilometer, inklusive inkoppling på befintlig ledning. En del av ledningen ska förläggas i gata i ett befintligt bostadsområde. Cirka 900 meter förläggs i ängsmark. En del av sträckan kan tryckas/borras. Uppdraget omfattar även förläggning av dricks- och spillvattenledningar till 5 fastigheter.
Nybyggnad av gator i Enköping
Nya gator vid Boglösarondellen
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Enköpings kommun
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Vattenrening vid Fjärdhundrabadet, Enköping
Ny och ombyggnation av Fjärdhundrabadets vattenrening. Uppdraget avser enbart vattenreningen som en totalentreprenad. Övriga arbeten som el, luft, vs och bygg kommer att utföras av beställarens ramavtalsentreprenörer.
Renovering av lägenheter i Enköping
Renovering av 3 lägenheter
Flytt av VA-ledningar i Enköpings kommun
Anläggande av ny dricksvattenledning, spillvattenledning och dagvattenledning i Sandbrogatan. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt. Området sträcker sig från korsningen Torggatan/Sandbrogatan och ca 70 m in på Sandbrogatan, i Enköping.
Rivning av byggnad i Enköping
Rivning av F-huset för nybyggnationen av Westerlundska gymnasiet.
Ombyggnad av busshållplats samt VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av ny dubbelsidig busshållplats med ombyggnad av anslutande körbana, övergångsställen och anslutande gång- och cykelbanor på och omkring Kungsgatan i Enköping. I projektet ingår även anläggande av ny vattenledning ca 310 m lång (tryckta/styrd borrning, delvis grävd) och ny spillvattenledning ca 30 m lång med tillhörande brunnar, ventiler, anslutningar, kopplingar, provning mm.
Ombyggnad av skolkök och matsal i Enköping
Ombyggnad av ett plan till kök och matsal.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av grönstråk i Enköping
Nytt grönstråk i Älvdansen
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum vid förskola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov av obemannad livsmedelsbutik till och med 2030-10-30.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av lägenhet i Enköping
Bygglov för inredande av ny lägenhet i källarvåning.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Enköping
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.