Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Peab planerar för ca 700 bostäder, projektet kommer att etappindelas. Totalt planeras det ca 2900 bostäder i området.
Nybyggnad av bostadsområde i Bro Mälarstrand
Totalt i området planeras ca 1500 bostäder. Denna del avser ca 645 bostäder.
Ny industrianläggning i Bro
Avser ombyggnad av befintlig industri till en produktionsanläggning för att utvinna salter ur flygaska. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaskan att tvättas och utvinna salter som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Processen gör att salterna återförs till samhället och vattnet som används renas och återanvänds.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Avser att utreda möjligheten att förtäta i området runt om Ekhammars gård. En kulturmiljöutredning har tagits fram för området.
Nybyggnad av bostäder i Säbyholm
Ca 100 lägenheter i flerbostadshus, parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Bro, Etapp 1
Totalt planeras ca 900 bostäder. Denna del avser ca 70-80st.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsängen
Totalt i området för Korsängen, Gamla IP, planeras ca 700 bostäder på Enköpingsvägen, Skolvägen och Kyrkvägen på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:396 mfl. Denna del av detaljplanen avser ca 70 bostäder.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Kungsängen
Nybyggnad av bilanläggning med verkstad, rekond och showrooms samt nybyggnad av biltvätt och tankstation.
Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 5
Detta avser etapp 5 för nybyggnad av bostäder i Upplands-bro. Etapp 6: 1500601.
Nybyggnad av bostäder i Bro
Planer finns för ca 30 bostadsrättslägenheter.
Utbyggnad av gata och va-ledning/Grundförstärkning i Bro, Detaljplan 1
Syftet med planen är att direkt söder om järnvägen i Bro möjligöra byggandet av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Uppdraget för grundförstärkningen kommer innefatta de delar som infattar infrastruktur i etapp 1.
Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Nybyggnad av bostadshus och förråd på Brogård 1:217, 1:219, 1:220, 1:221, 1:222 och 1:223.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Bro
Planer finns för en nybyggnad av hamburger-restaurang.
Nybyggnad av församlingslokaler i Bro
Avser nya församlingslokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och handel i Bro
del av Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5
Nybyggnad av slamlager i Bro
2 hektar stor anläggning.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
Avser utbyggnad av ca 3,5 km för vatten- och spillvatten huvudledningar mellan Håbo-Tibble Kyrkby och Kvarnnibble. Avser även Nytt VA-huvudledningsnät för vatten och spillvatten i Tjusta på en sträcka av ca 980m samt 1,75 km gång- och cykelväg intill Tjustavägen och en ombyggnation av Tjusta skolväg på 200m.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Denna del avser etapp 2; Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyrondellen.
Tillbyggnad av infartsparkering i Bro
Avser parkeringsplatser i området kring järnvägsstationen i centrala Bro, så kallade infartsparkeringar.
Nybyggnad av rondell i Bro
Planer för ny rondell vid korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen.
Fasad- och balkongrenovering av flerbostadshus i Kungsängen
Avser renovering/ombyggnation, fasader och balkonger av 1 styck flerbostadshus i 3 våningar med 4 trapphus.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
VA-utbyggnad till område B omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.
Ombyggnad av cafe och omklädningsrum i Lillsjön
Återuppbyggnad av servering mm vid Lillsjöbadet.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Fönsterbyte på fastigheter vid Livgardet i Kungsängen
Avser fönsterbyte på två fastigheter inom Livgardets Garnison i Kungsängen. byggnad K0101.213 och K0101.214.
Nybyggnad av gc-väg längs Kockbackavägen, etapp 1
Etapp 1 avser ombyggnad av gång- och cykelbana längs med Kockbackavägen med anslutning till befintlig GC-väg samt ett övergångställe på Kockbackavägen.
Ombyggnad av busshållplatser mm i Bro, etapp 2
Etapp 2 avser ombyggnad av två nya busshållplatser/ombyggnad av ett nytt övergångsställe på Enköpingsvägen samt två busskuddar.
Ombyggnad av infartsparkering i Kungsängen
Infartsparkeringen som ligger vid Enköpingsvägen i Kungsängen ska byggas om.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Avser markarbete på gårdarna.
Nybyggnad av busshållplatser i Brunna
Avser byggnation av 3 nya busshållplatser och anslutande gångbana samt ett övergångsställe.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kvistaberg, Bro
Projektet är beläget inom området för Kvistaberg, befintlig VA-anläggning ska avvecklas. Ny anläggning kommer utföras med sk LTA system.
Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Marklov för grovterrassering inför bostadsbyggnation.
Ombyggnad av förskola i Kungsängen
Anmälan för ändring av brandskydd och planlösning av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för inglasning av balkonger, flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Ombyggnad av isolering till flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Kungsängen
Ombyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsängen
Nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för ändring av markhöjder.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Nybyggnad av förråd.
Rivning av kaj i Kungsängen
Rivningslov för rivning av kaj.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av byggetablering.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av industritält.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Bygglov för parkering och skibord samt marklov för uppförande av dagvattendamm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Bygglov för parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av grupphus i Kungsängen
Bygglov för tillbyggnad (inglasat uterum eller skärmtak), Kungsängens-tibble 1:597,1:602,1:603,1:615,1:604,1:596,1:620,1:617,1:601,1:618,1:616,1:600,1:619.
Ombyggnad av kontor i Kungsängen
Bygglov för ändring av fasad samt inredning utav nya kontorsytor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för inglasning av balkong Kungsängens Kyrkby 2:309.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Inglasning av balkong, flerbostadshus på Kungsängens-Tibble 19:1 och Kungsängens-Tibble 20:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Förhandsbesked för uppförande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.