Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt i området planeras 1100 bostäder. Bonava bygger ca 450 av dessa i flerbostadshus. Projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Totalt i området planeras det för ca 350 - 420 flerbostadshus och stadsradhus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen Attundavägen - Stockholmsvägen, Strömmingen 1-7 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 2 mfl
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av 187 bostadsrätter samt lokaler och ett garage med 88 platser.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser 1a etappen om ca 100 bostäder och parkeringsgarage.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 3
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854 4-5 våningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 2
Detta avser etapp 2. Det planeras 131 hyresrätter, varav sex LSS-lägenheter (funktionsnedsättnings-anpassad lägenhet reds. anm), som kommer att fördelas i två huskroppar med fyra respektive sex våningar. Det kommer även byggas ett underjordiskt garage om 42 platser där cirka 10 procent av bilplatserna planeras vara laddningsbara.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Täby
Ett kvarter bestående av 153 lägenheter och 5 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, parkeringsplatser, murar och komplementbyggnad.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 4
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nybyggnad av äldreboende i Täby
Avser uppförande av äldreboende med 90 platser.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Avser rivning och breddning av balkonger. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Kvarter 2 (Topasen 1 och Topasen 2) i detaljplanen Hästen 2.
Nytt vård- och omsorgsboende på Byle Gård, Täby
Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. Det blir tre våningar med totalt nio omsorgsavdelningar. Byggstart bedöms äga rum under senare delen av 2020 med inflyttning under hösten 2022.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
I Västra Roslags-Näsby bygger Villa Nest i samarbete med Botrygg tillgänglighetsanpassade lägenheter i bostadsrättsform utan att göra avkall på en attraktiv och tilltalande design. Med funktioner som bemannad reception och lounge, kafé och deli, mötesrum, gym och bilpool skapas bekvämlighet men också förutsättningar för en god social gemenskap. Vi erbjuder ett helhetskoncept för våra boende; där utöver själva boendet även preventivt hälsoarbete, gemensamma aktiviteter, omsorg och ett brett serviceutbud tillhandahålls av en och samma aktör - Villa Nest.
Nybyggnad av bostäder i Täby etapp 3
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. I denna del byggs det ca 74 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
I denna del byggs det ca 50 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser ca 50 lägenheter mellan Djursholmsvägen och Näsbyviken.
Om- och tillbyggnad av hotell och konferenslokal i Täby
Planen möjliggör för ny bebyggelse för den hotell- och konferensverksamhet som finns inom fastigheten Såsta 3:5 och 3:7.
Renovering av skola i Täby
Renovering av skola
Fasadrenovering mm av flerbostadshus i Täby
Avser renovering av fasad, uppförande av carportar och total ombyggnad av innergården.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik.
Nybyggnad av småhus i Arninge, Etapp 2
Avser nybyggnad av 17 st enbostadshus.
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Nybyggnad av dagvattenanläggning i Täby
Planer för nybyggnation av dagvattenanläggning vid Prästgårdsdammen.
Nybyggnad av tennishall i Täby
Återuppbyggnad efter brand
Anläggande av gator och park i Täby Park
Avser anläggande av gator och park.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ny och ombyggnad av Erikslundstråket.
Ombyggnad av skollokaler i Täby
Nya toaletter, tätning av dörrar, bullerdämpande åtgärder mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser uppförande av flerbostadshus (41 lgh) och stödmurar samt anordnande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 1
Avser ombyggnad av industrilokal.
Anläggande av VA-ledningar i Täby Park
Avser VA-anslutning i Täby Park.
Rivning av grupphus i Täby
Rivning av 3 enbostadshus Strömmingen 1,2,3 inför nybyggnationen: 1490754
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Renovering av yttertrappor på flerbostadshus i Täby
Avser renovering av två yttertrappor på flerbostadshus.
Byte av plank vid uteplats i Täby, etapp 2
Avser byte av plank vid uteplats.
Byte av plank vid uteplats i Täby, etapp 3
Avser byte av plank vid uteplats.
Ombyggnad till padelanläggning i Arninge
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad till padelanläggning i Täby
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av skolgård i Täby
Ombyggnad av skolgården på Internationella Engelska skolan.
Nybyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbostad.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av tennishall i Täby
Bygglov för uppförande av tennishall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus, installation av hissar och uppförande komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelslokal och kontor.
Rivning av affärshus i Täby
Rivningslov rivning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av damm i Täby
Bygglov, marklov uppförande av cermoniplats och damm.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov, uppförande av mur och marklov för marksänkning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation och skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av anstalt i Täby
Bygglov för utvändig ändring av anstalt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av 6 balkonger.
Nybyggnad av staket i Täby
Bygglov för uppförande av mur och staket.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av pergola.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av övrigt.
Ombyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd i hotell.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av planlösning i handelsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av klubbhus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion, installation av hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Täby
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av lager i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad, industritält.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad, balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Täby
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Utvändigt underhåll av kontor i Täby
Avser ny utrymningsdörr.
Utvändigt underhåll av skola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.