Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna, Etapp 1
Totalt planeras för ca 400 bostäder, kommersiella lokaler, kontor, skola, hotell som kommer utföras i etapper.
Utveckling av bostads- och handelsområde i Helenelund
Utveckling av Helenelund, Kv Hoppet, med nya bostäder, ombyggnad av befintliga butiker mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 95 bostäder.
Omledning av E4 samt ny bro vid Helenelund
Huvuddel 1: omledning av E4 vid Helenelund, grundläggning för provisorisk bro, ny arbetsväg. Huvuddel 2: rivning av vägport vid Helenelund, uppbyggnad av ny permanent bro, rivning av omledningsväg, återställande av mark, ny fjärrvärmepumpstation.
Nybyggnad av LSS boende & äldreboende i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av lss-boende på fastigheten trollvagnen 1, kanalvägen 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldsjälen 1, frestavägen 116.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Säljstart under vintern 2021
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 3
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt 6 st radhus på fastigheten träbjälken 9, tellusvägen 1.
Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna
BEST-entreprenad nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna samt nytt mittspår i Sollentuna.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
I denna entreprenad planeras en ombyggnad av befintligt hus till 60 lägenheter 1-4 ROK, samt en ny tillbyggnad (påbyggnad) i tre våningar med 25 lägenheter 1-4 ROK, med lättbyggnadsteknik i form av träkonstruktioner. I samband med detta kommer den nuvarande översta installationsvåningen att rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 26 hyresrätter.
Fasad- och balkongbyte på flerbostadshus i Sollentuna
Ny fasad och byte av 120 balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser att byta ut befintliga balkonger mot nya större.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sollentuna
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, Betselvägen 3.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
6 parhus. Elddopet 38,39,40,41,42 och 43.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Nybyggnad av padelhall i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av padelcenter på fastigheten sjöhjälten 7, danderydsvägen 113.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av sjösportcenter i Sollentuna
Upphandlingen avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnation av en föreningsbyggnad samt två förrådsbyggnader och tillhörande anläggningsarbeten på fastigheten med bla en parkering med ca 50 p-platser. Projektet består av tre nya byggnader; en huvudbyggnad (Hus A), två förrådsbyggnader (Hus B & C) och två nya bryggor anpassade för verksamheten och dess sommar- och vinteraktiviteter. Projektet utförs som utförandeentreprenad med inslag av Totalentreprenad för nya bryggor samt styrentreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 37.
Nybyggnad av gata i Sollentuna
Planer finns för en ny vägförbindelse mellan Norra Malmvägen och Danderydsvägen.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 6 tvåbostadshus på fastigheten 41 Elddopet 4,5,27,35,36.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utb delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Nybyggnad av reservkraftsanläggningar vid mottagningsstationer i Sollentuna
Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har tre mottagningsstationer som försörjer lokalnätet. Dessa skall förses med reservkraftsanläggningar i form av stationära diesel reservkraftaggregat.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ändring av kontor till hotell.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Eldprovet 23,24,25,27.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nnybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Ombyggnad till padelanläggning i Sollentuna
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Nybyggnad av fotbollsplan i Sollentuna
Avser nyläggning av 11-mannakonstgräsplan samt tillhörande parkeringsytor, förråd och belysning på del av fastigheten Helenelund 7:5. På fastigheten idag finns en tillfällig förskola som ämnas rivas innan entreprenaden påbörjas.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Ur investeringsbudget 2017-2020. Temalekpark Edsvik.
Utvändigt underhåll av skola i Sollentuna
Avser uppsättning av solceller och tilläggsisolering på Edsbergsskolan. Detta är ett pilotprojekt inför fler projekt med solceller på förskolor. Vilka och i vilken omfattning är inte fastställt i dagsläget.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus samt komplementsbyggnad på fastigheten Eldsoppen 6,Eldvapnet 29,Eldprovet 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten elddopet 35
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för va-anläggning även stambyte på fastigheten stansen 1, norra malmvägen 80a.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:49, hövdingevägen 77.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt kompletteringsbyggnad på fastigheten södersättra 3:3, södersätravägen 13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser inredning av ytterligare bostäder på fastigheten tribunen 2, malmvägen.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan va på fastigheten eldslukaren 19, stormansvägen 22a.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbostad av på fastigheten eldgaffeln 16, väsjövägen 8c.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten eldgaffeln 18, väsjövägen 6a.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 6, hemmings väg 25a-b.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 7, hemmings väg 27b.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för installation av solceller på fastigheten manövern 24, silverdalsvägen 27.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för installation av solceller på flerbostadshus på fastigheten ruletten 26, skeppargränd 3.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten eldsläckaren 11, hövdingevägen 98.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten helenelund 7:5, kv. middagen.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten eldskenet 6, hövdingevägen.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:22, nordmannavägen 14.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong 3 st i flerbostadshus på fastigheten emigranten 9, lodvägen 12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten marsken 6, margreteborgsvägen 23.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten taptot 14, sollentunavägen 134.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus på fastigheten elektronen 7, frestavägen 28.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Bygglov för plank samt rivning av befintligt plank på fastigheten tureberg 27:53, bagarbyvägen (utanför myrvägen 12).
Nybyggnad av elverk i Sollentuna
Bygglov för reservkraftsstation på fastigheten häggvik 2:1, knista gårds väg 1.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av affärshus på fastigheten traktören 5, malmvägen 18a.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus på fastigheten ejdern 12, snöbollsvägen 9.
Ombyggnad av kallförråd i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av garage till kallförråd på fastigheten Träbiten 14,Träflisan 15.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten eldgallret 8, väsjövägen 14.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för utjämning av mark på fastigheten eldsläckaren 11, hövdingevägen 98a.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten tidspegeln 5, kuskvägen 9.
Nybyggnad av garage i Sollentuna
Rivningslov för befintliga garagebyggnader och bygglov för nybyggnad garagebyggnader på fastigheten solen 50, solängsvägen 118.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus mm på fastigheten etuiet 4, malvastigen 15b.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av fritidshus på fastigheten södersättra 3:3, södersätravägen 13.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Rivningslov för skärmtak och entré på kontorshus på fastigheten tureberg 29:40, allfarvägen 35.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering (t.o.m. 2023-04-30) på fastigheten tureberg 29:40, allfarvägen 35.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering på fastigheten tussen 44, ryavägen 20.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för komposithall tom 2026-01-01 på fastigheten rotorn 3, bergkällavägen 21.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för säljbod och skyltar till 2025-12-31, på fastigheten tårpilen 11, sollentunavägen 132d.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t o m 2021-12-22 för bodetablering på fastigheten elddopet 6, molnstigen.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Tidsbegränsat marklov för 4 sopskåp tom 2030-12-31 på fastigheten centrum 3.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Tidsbegränsat marklov för sopskåp tom 2030-12-31 på fastigheten tureberg 25:1,.
Hissrenovering i flerbostadshus i Sollentuna
Avser hissrenovering i flerbostadshus. Smedjevägen 5, 7 & 9.
Ombyggnad av gym i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från kontor till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.