Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Södertälje
Projektet omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter.
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Denna etapp avser ca 70-80 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av dagkirurgin på Södertälje sjukhus
Avser ombyggnad samt tillbyggnad av byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
28 radhus och 32 lägenheter
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
Exploatering av utvecklingsområde i Södertälje
Uppdraget syftar till att ta fram idéskisser och underlag för utvecklingsområdet Weda, Gasellen 26 m.fl., med bostäder, handel och verksamheter. Underlaget ska ingå i ett planprogram som ska tas fram för området.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av spa i Södertälje, Spa etapp 3
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ishall över befintlig isbana, nya omklädningsrum samt en option för en ny entré-byggnad (del C) i två plan.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 36 lägenheter.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje, konferens, storkök m.m. etapp 4
Avser ombyggnad av konferensdelar, lobby och storkök m.m.
Ombyggnad av skola till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola till förskola.
Nybyggnad av sporthall i Södertälje
Denna upphandling avser nybyggnation av idrottshall samt tillhörande markarbeten i Mölnbo, Södertälje Kommun på Utförandeentreprenad. Idrottshallen uppförs med stålstomme samt sandwichelement och kompletteras med utfackningsväggar på lågdelen. Uppvärming sker genom bergvärme. Detta projekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 betyg Silver
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt bygga en ny bro.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 6
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Glasberga 1:528,1:486,1:531,1:530,1:529.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus Glasberga 1:532,1:531,1:530,1:529,1:528,1:486.
Nybyggnad av ställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Vattenfall och Telge Nät avser att etablera en ny nätstation 70/20 kV i anslutning till tomtgränsen vid Igelstaverket. Det innebär att två stycken nya 20 kV serviceledningar kommer att dras fram som ersättning och anslutas till IGV (Igelstaverket). I syfte att möjliggöra ett framtida utbyte av (IGV) H1 respektive H2 20 kV huvudställverk föreslås att ett nytt 20 kV ställverk etableras på området.
Nybyggnad av transformatorstation i Östertälje
Avser nybyggnad av 130/20 kV transformatorstation.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Byggnation av ångledningar vid Igelstaverket, Södertälje
Objektet avser att bygga ångaledningar från ångdomarna på IGV:s tre pannor P1, P2 och P3 till gemensam anslutning till ångstam. Byggandet skall säkerställa tillräcklig kapacitet och tillgänglighet av ånga till externa kunders produktion. Leveransen omfattar leverans av ny utrustning och ombyggnad av befintlig, inklusive upphängningar och isolering.
Ombyggnad av bottenaskhantering Igelstaverket, Södertälje
Ombyggnad av befintlig bottenaskhantering från utloppsstup panna och Intrex till återföring till panna och containers för rejekt.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Ombyggnad av tak och ventilation på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av yttertak, ventilation samt styr och regler för ventilationen. Ventilation med el, styr och regler och rör är en option som eventuellt ropas av i samband med kontraktsskrivning om totalkostnaden ej blir för dyr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser balkong- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Fornbacken, Södertälje
Omfattning av takrenovering är att tak på befintlig vindsvåning, som är indragen från fasader skall förses med ny tätskiktsmatta. Att på kringliggande lägre tak bygga upp nytt sadeltak med beläggning av bandplåt och utvändig takavvattning. Markarbeten utförs för att lägga nya dagvattenledningar för att ansluta mot stuprör.
Ny kulvert vid Bränningeån
Km 41+347, betongreparation front och stödmur.
Utbyte av aggregat i fläktrum på flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser i huvudsak utbyte av aggregat i fläktrum Humlestigen 1-20, samt Getingstigen 1-28. Berörda kvarter är kv. Skyffeln 1, kv. Skyffeln 2, kv. Skoveln 1 och kv. Skoveln 2 inkl. tillhörande allmänna arbeten.
Fasadrenoveringar på flerbostadshus i Södertälje
Denna upphandling avser tilläggsisolering samt armerat tjockputssystem. Befintliga socklar renoveras och avfärgas. Diverse målningsarbeten mm. Mindre balkongarbeten.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Södertälje
Entreprenaden omfattar säkring av befintliga trapphusväggar samt montering av ett nytt ROT-system. Totalt 10 st trapphus. Avser Barr- och Kottstigen 2-14, 1-5 i Södertälje.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på: Lillängens äldreboende, Rösberga förskolecenter, Igelsta grundskola samt Täljegymnasiets idrottshall.
Uppförande av mobilt reservkraftverk för Telge Nät AB
Avser köp av reservkraftverk i form av mobilt reservaggregat till Telge Nät.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Dilationsbyte inom Södertälje och Botkyrka kommun
Bandel 418. Slutbesiktning senast vecka 45 2021. Utbyte av 4 st dilationsanordningar.
Förstärkning av järnvägsbro i Visbohammar
Brounderhåll på sträckan Järna-Katrineholm km 63+803. Betongarbeten.
Nybyggnad av pumpstation i Hölö, Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av etagelägenhet till 4 lägenheter.
Renovering av spillvattenpumpstation i Södertälje
Avser renovering av pumpstation för spillvatten vid Nyköpingsvägen i Södertälje.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av befintliga lokaler.
Ombyggnad till padelanläggning i Södertälje
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av butik i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av 3 butiker till 12 butiker.
Montage av IPS (Impact Protection System) under E4-bron, Södertälje
Avser upphandling av en entreprenör för montage av komplett Impact Protection System (IPS). Befintliga pålar ska kompletteras med isskydd på en påle. Demontering av befintliga dykdalber ska göras. Lyft och transport av ledverk från upplagsplats i Stigstorp utanför Finspång, och montage av ledverk ska ingå i entreprenaden.
Upprustning av lekplats i Södertälje
Under våren 2021 kommer vi att förbättra lekytorna samt utöka möjligheten till att utöva olika idrotter och umgås med varandra. När arbetet är klart kommer området få ett nytt namn, Smultronparken.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Södertälje
Entreprenaden omfattar tilläggsisolering samt armerat tjockputssystem med en genomfärgad rivputs. Befintliga spritputsade socklar renoveras och avfärgas. Diverse målningsarbeten mm.
Byte/riktning av stolpar längs bandel 421 mellan Järna-Åby
Byte/riktning av 137 stolpar, högspänning.
Anläggande av våtmark i Hovsjö, Södertälje
Avser att anlägga våtmark för att minska belastningen av näringsämnen och andra dagvattenrelaterade föroreningar till Måsnaren. I uppdraget ingår även borttagning av bottensediment i befintliga diken.
Ny sarg i ishall i Södertälje
Avser utbyte av befintlig sarg till ny sarg med publikskydd i BST-hallen vid Scaniarinken åt Telge Fastigheter AB.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov och marklov för uppsättning av återvinningsstation samt flytt/nya p-platser.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppsättning av arbetsbodar och container samt upplag.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av mödravårdscentral i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till barn- och mödravårdscentral.
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Södertälje
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av Ångbåtsbrygga i Södertälje
Avser rivning av ny brygga och byggnation av ny brygga. Adressen är fastighet Farstanäs camping, Farsta 1:1.
Nybyggnad av garage i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats tidsbegränsat.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak, förråd, lekstuga och pergola.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av va-ledning i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av va-anläggning.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vaktbodar samt rivningslov för befintliga bodar samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.