Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flygterminal på Arlanda
Om- och nybyggnation av Arlanda terminal 5 med nya handelsytor och säkerhetskontroll. Tillbyggnad ca 34 000 kvm, ombyggnad ca 25 000 kvm.
Nybyggnad av biokolsanläggning i Sigtuna
Avser nybyggnad av en bio-gasanläggning.
Nybyggnad av hotell, vattenland mm i Rosersberg, Sigtuna
Hotell, vattenland med ca 30 st rutschkanor, spa och relax mm
Nybyggnad av småhus i Granby
Planerat projekt ur program för bostadsbyggande 2018-2022. Planer för bostäder i landsbygden på Granby. CA 150 bostäder planeras. Privat fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus 72 lgh.
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Avenyn är ett delprojekt till Verandan (1584785) och avser att optimera resenärsflödet och terminalens effektivitet genom en omdisponering av Modegatan (gångstråk och butiker).
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
Ca 150 rum. Arlandastad sjätte stadsdel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Planer för ett andra Kvarter för SigtunaHem i Sigtuna Stadsängar.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:20
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:23: 1527629.
Nybyggnad av logistikcenter i Sigtuna
Avser nybyggnad av 68000 kvm logistiklager, 5000 kvm transportcentral samt 1500 kvm kontor. Det nya logistikcentret kommer inrymma DSVs tre affärsområden, Solutions, Air & Sea och Road.
Nybyggnad av 7-9 skola i Sigtuna etapp 3
Nybyggnad av 7-9 skola i Sigtuna. Ett planerat projekt efter etapp 2, 1461446.
Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av brandstation i Märsta
Brandkåren Attunda upphandlar utförande/generalentreprenad för uppförande av en ny brandstation i Sigtuna Kommun
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31 i Sigtuna stadsängar. Denna del avser nybyggnad av enbostadshus på Kompositören 1, 2, 3 och 4 samt anläggande av parkering på Kompositören 7.
Nybyggnad av bostäder i Märsta
Avser nybyggnation av bostäder i Märsta. Omfattning är för dagen oklar.
Exploatering för nytt bostadsområde i Västra Rosersberg
Objektet omfattar: -nybyggnation av gata, gång- och cykelbana ca 1,3 km. -dagvattendammar -ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten -fjärrvärme, gatubelysning samt kanalisation för el och tele. -bullervall -ny anslutning via borrhål till Sigtuna kommuns avloppstunnel i norra och södra delen av området.
Förlängning av plattformar vid Arlanda C
Plattformsförlängning för inrymning av två tågsätt.
Nybyggnad av grundsärskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola, ca 3500 kvm.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder. Konstruktör är tyvärr okänd för oss just nu.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 30 stycken radhus i Sigtuna.
Om- och nybyggnad av busstvätthall vid bussdepå i Märsta
Ombyggnad av befintlig tvätthall, ny tvätthall samt ny tankstation med tillhörande installationer.
Till- och ombyggnad av skola i Märsta
Tillbyggnad på ca 1500 kvm. Ombyggnad på ca 200 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlandastad Sigtuna
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus på ca 800 platser.
Upprustning/ombyggnad av rampyta vid Stockholm-Arlanda Airport
Ytan mot taxibanan behöver asfalteras om mycket frekvent då push-rörelserna sliter hårt på asfalten. Projektet behöver därför utöver att beskriva åtgärderna på ytan och försörjningssystemen även utreda om uppställnings- och pushmönster ska förändras. VA-systemet på Arlanda är under översyn och inom ramen för förstudien behöver utredas om VA-systemet på ramp D behöver förändras utifrån detta. På ramp D finns ett automatiskt försörjningssystem som är förlagd i kulvert med markluckor och inte längre används. Luckorna är hala och otäta så att läckage in i tunnlarna sker. I förstudien ingår att ta fram alternativ hur systemet ska åtgärdas.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 29 radhus.
Nybyggnad av padelhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus. Denna del avser 18 st bostäder. Husen byggs efter beställning och säljs styckevis till privatpersoner.
Ny anslutning i Odensala
Odensala CT68, 400/130 kV anslutning.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sigtuna etapp 2
I denna etapp är det: Trollbergsvägen 2-18 Avser stamrenovering, takarbete och fönsterbyte av 203 lägenheter på Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4, Trollbergsvägen 2-18 samt Stora Brännbovägen 11-19 och Bergsvägen 29-33. Fastighetsbeteckning Sätuna 3:181, Märsta 1:146, Ugglan 1 och Höken 1.
Ombyggnad av hotell i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Ombyggnad av kontor i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Ombyggnad av restaurang i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av bilhall.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 1
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 2
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Markarbeten vid Arlandastad
Avser ca 25.000 kvm mark.
Nybyggnad av LSS-boende på Steningehöjden i Sigtuna
Nybyggnad av LSS-boende på Steningehöjden.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnation av radhus, 11 lgh.
Nybyggnad av seniorboende i Sigtuna
Planer finns för nybyggnation av seniorboende.
Nybyggnad av helikopterhangar i Arlandastad
Detaljplanearbete för en helikopteranläggning vid Arlanda.
Finplanering av huvudgata i Märsta
Deletapp 1.3.2 omfattar finplanering av huvudgata inklusive belysning och planteringar.
Nya rullramper till Stockholm Arlanda Airport
Avser projektering, leverans och installation av fyra stycken rullramper för resenärer. Denna entreprenad är sidoentreprenad till två olika ombyggnadsentreprenader på Stockholm Arlanda Airport.
Nybyggnad av gruppboende i Sigtuna
Avser nybyggnad av en gruppbostad.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Lokalanpassning av fastighet i Arlandastad
Avser en ombyggnad av bef kontors- och lagerlokal för att i del 1 av denna inrätta arbetslokaler för nytt eget bovärdskontor. Del 2 avses fortfarande att denna innehåller lokaler för uthyrning. I samband med ombyggnaden görs kompletteringar av stomme, såväl bjälklag som pelarstomme. Vidare rivs nuvarande fasad och ersätts med ny. Nya arbetslokaler för bovärdskontor omfattar en area av ca 1000 m2 BRA fördelat på 2 plan. Uthyrningsbara delar i del 2 omfattar ca 770 m2 BRA fördelat på 2 plan. Övriga utrymmen är teknik- och fläktrum samt korridor/ trapphus ca 100 m2 BRA.
Nybyggnad av båthall i Sigtuna
Nybyggnation av båthall.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Avser lekplats, multisportplan och andra ytor för gemenskap
Rivning av butik och bostadshus i Märsta
Byggnaderna – beträffande Del 1 och Del 2 – på fastigheten Sätuna 3:179 skall rivas. Fastigheten är uppförd med två större sammanbyggda huskroppar. Byggnaden som benämns Del 1 ska rivas i sin helhet, dvs. inklusive grundkonstruktion. Grundkonstruktionen beträffande byggnaden som benämns Del 2 ska emellertid inte rivas. Omkringliggande bearbetade markytor och markinstallationer omfattas inte av denna rivningsentreprenad. Sophus, Del 3, skall ej rivas utan vara i drift under hela rivningstiden, eftersom den kommer att nyttjas av tredje man.
Utbyggnad av spillvattensystem vid Sätuna torg i Märsta
Uppdraget avser schaktfritt byggande av spillvattensystem i anslutning till detaljplan för Sätuna Torg i Märsta. Byggnation av 7 st sänkbrunnar samt rörtryckning DN600 ca 400 m, varav delar innebär tryckning under järnvägsområdet. Ledningssystemet utförs som dykarledning med automatisk rensningsfunktion.
Nybyggnad av padelbanor i Vallentuna
Nybyggnad av padelhall med 6st inomhusbanor.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnation av två enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus mm i Norrbacka, Märsta
Avser rivning av överbyggnad och grundläggning (platta på mark) inkl. uteplatser av fyra (4) flerbostadshus i 2-plan, sophus, cykelförråd samt garagelänga.
Åtgärder i Halmsjöbäckens dagvattenanläggning vid Arlanda
Tre av de 4 dagvattendammar skall justeras och tätas samt våtmarken åtgärdas för maximal reningseffekt. En automatisk TOC styrning skall installeras vid inloppet till dammarna. Entreprenadområdet ligger på landside.
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager med måtten 16x 20 meter ( nockhöjd 10 m, vägghöjd 6,5 m) , betong platta
Ombyggnad av gångstråk i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser renovering av strandpromenaden i Sigtuna stad från ångbåtsbryggan till Stora Malmgatans början.
Ombyggnad av parkering i Sigtuna
Avser ombyggnad av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Sigtuna
Fasadändring av verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Fasadändring och rivning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sigtuna
Ombyggnad av flerbostadshus till 8 st studentlägenheter.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Steninge 1:108 och Steninge 1:1??.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, X lgh.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Nybyggnation av murar och plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sigtuna
Fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Anläggande av parkering.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Tillbyggnad av lastkaj på 8kvm.
Tillbyggnad av förskola i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ändrad användning till bostäder i Sigtuna
Ändrad användning från hotell till bostäder.
Installation av bergvärme på förskola i Rosersberg
Projektet avser installation av bergvärme på Nyborgens förskola, Nyborgsvägen 5, Rosersberg, Sigtuna Kommun
Installation av bergvärme i förskola i Sigtuna
Projektet avser bergvärmeinstallation på Munkebo/Tilsborgs förskola.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sigtuna
Avser uppsättning av skylt på restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.