Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Avser Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 19 st parhus (76 lgh) med tillhörande förråd.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Denna del av etapp 2 avser 23 parhus.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Denna del av etapp 2 avser 29 enbostadshus plus parhus.
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st radhuslängor (30 st lgh) och 6 st förråd.
Nybyggnad av parhus i Österåker, etapp 1
Avser nybyggnad av 26 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga
1:a etappen avser 29 bostadsrätter på 5 parhus och 4 radhuslängor.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen är antagen och avser nybyggnad av 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 2
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 400´000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av radhus i Österåker
11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av10 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Österåker
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 3 parhus, 3 komplementbyggnader samt anläggande av stödmur och parkering.
Nybyggnad av förskola i Österåker
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av radhus (18 st lgh).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av fyra parhus (16 lgh).
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybyggnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Syftet med den föreslagna planläggningen är att öka andelen bostäder i kollektivtrafiknära och strategiska lägen med lokaler i bottenvåningen samt att medverka till en effektiv markanvändning och en hållbar stadsutveckling.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Ur investeringsbudget 2017-2027. Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Nybyggnad av park och gc-väg i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Denna del avser Berga 11:1 och Berga 12:1 som ägs av kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Avser nybyggnad av 2 lgh och samlingslokal.
Nytt ledningsfack mm i Österåker
TALJ - Täljö (ÄT841). 70/20 kV. Nytt 70 kV-ledningsfack och nollpunktbildarfack.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus (8 lgh) och 4 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av infra inför bostadsbyggande Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av scen mm i Österåker
Planer finns för renovering med nya anläggningar och upprustning av Slussholmen, Åkers kanal. Planer för möjlighet till en utomhusscen med tillhörande omklädningsrum på Ekbackens friluftsområde utreds även.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbostadshus.
Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna
Avser nytt regionalt cykelstråk i Rydbo/Ullna. En arbetsväg vid Tälje/Ribbo är gjord under 2018.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Sökt bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Undal 1:21,1:22,1:20.
Renovering och upprustning av Slussholmen i Åkers kanal
Avser renovering och upprustning av Slussholmen.
Sanering av Härsbackagruvan i Åkersberga
Härsbackagruvan är en nedlagd fältspatgruva som konverterades till oljelager i slutet av 1940-talet. Oljelagringen upphörde på 1980-talet och anläggningen är idag vattenfylld d.v.s. vattenytan ligger ca 2,5 meter under marknivå. Ytan som ska saneras är elipsformad (~15m*~40m) ca 470 m.
Markarbeten i Svinninge, Österåker
Ur kommunens investeringsbudget. Avser skötsel och upprustning av Strandängarna i Svinninge för att göra mer tillgängliga för allmänheten.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 10 parhus och förråd Svartgarn 2:610,2:609,2:617,2:613,2:608,2:616,2:612,2:614,2:615,2:607.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 6 st enbostadshus.
Rivning av industrihus i Österåker
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Roslagen energi & driftteknik (kontor mm).
Installation av solceller på flerbostadshus i Österåker
Planer finns på att installera solceller.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av radhus (11 lgh) och förråd Berga 6:738,6:739.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (39 lgh).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 8 st tvåbostadshus (16 lgh).
Ombyggnad av vårdhem i Österåker
Ändrad användning av skola till vårdlokal.
Tillbyggnad av affärshus i Österåker
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Österåker
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Tillbyggnad av lada och ändrad användning av del lada till bageri, restaurang och verkstad.
Ombyggnad av radhus i Österåker
Tillbyggnad av radhus (inredning av vind).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ib331054.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n148917.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n153795 nickmoravägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n156571.
Utvändigt underhåll av affärshus i Österåker
Ändring av fasad i affärsbyggnad (öppning av tre fönsterpartier).
Utvändigt underhåll av industrihus i Österåker
Ändring av industribyggnad (fasad) och uppförande av fasadskyltar.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Äppellundens förskola.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd samt barnvagnsförråd.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnader samt anläggande av brygga, Nybyggnad av fritidshus och rivning av fritidshus Örsö 1:157,1:159,1:160.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av garagelänga och rivning av garagelänga.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus (åbip).
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation n155694.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.
Nybyggnad av vågbrytare i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av vågbrytare.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar tom 2022-05-17.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av visningsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Mellansjö 2:20,2:10.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Österåker
Fasadändring på församlingsbyggnad (upptagande av branddörr).
Ombyggnad av automatstation i Österåker
Flytt av befintlig automatbensinstation inom fastigheten samt nedläggning av ny cistern.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Inredning av vindsvåning.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande av byggnation.
Ombyggnad av vårdbostad i Österåker
Norrgårdhöjdens vårdboende.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning (dyviks marina) Slätten 2:1.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:284,1:285.
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga).
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen.
Utbyte av belysning vid återvinningscentral i Åkersberga
För att öka nuvarande belysningsnivå samt för att sänka energiförbrukning av befintligt belysningssystem ska befintlig allmän- och arbetsplatsbelysnings armaturer monterade på stolpar samt i belysningsmaster inom området bytas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.