Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Ca 175 lägenheter planeras på Kv Våghuset, Pråmen 1 i Norrtälje.
Nybyggnad av småhus och rad-/parhus i Norrtälje
Ca 150 bostäder totalt varav ca 40 villatomter som kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för nybyggnad av ca 200 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Befintlig kontorsbyggnad avses rivas och cirka 500 kvm BTA kontor tillskapas. Antalet lägenheter som ska prövas är cirka 100 stycken. En ny gata runt det nya kvarteret föreslås. Parkering föreslås under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Norrtälje Torn på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus totalt 116 lgh Älmsta 1:114,1:31.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 75 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av nytt handelsområde, detta avser etapp 2- Hus A.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av handelsområde i Nordrona.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Ombyggnad av tvätthall vid Norrtälje bussdepå
Tvätt- och reningsanläggningen består av: Två tvättmaskiner; en genomfartstvättmaskin, en rörlig vägghängd portalmaskin med två borstar samt en reningsanläggning. Entreprenaden omfattar även demontering och bortforsling av befintliga maskiner och utrustning.
Nybyggnad av förskola, Vigelsjö i Norrtälje
Förskolan ska ligga intill Lommarens lekplatsen, vid skogsområdet mellan Rimbogatan och Badvägen. Tomten som skolan ska byggas på är 5000 kvadratmeter stor, varav 900 kvadratmeter kommer vara byggnadsyta. Ca 120 barn.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 14 bostäder samt en anläggning för avloppsrening och ny gata.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Projektorganisationen ska ha huvudansvaret för genomförandeskedet för etapp 1-2 och rapportera till kommunens projektchef, förvaltning mfl. Deltagande i planeringsskedet kan bli aktuellt för etapp 2. Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Rimbo
Avser ombyggnad av rötkammare samt ny extern slammottagning vid Rimbo avloppsreningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter)samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering/infrastruktur för ny stadsdel i Norrtälje
Projektet omfattar nybyggnad av infrastruktur på allmän plats i samband med exploatering av området Bålbroskogen. Entreprenadarbeten som ska utföras är anläggning av lokalgator, parkområde, dagvattendiken, samt ledningar för el, vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och gatubelysning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus med butik, samt handel/kontorsbyggnad.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning. 1,8 km lång sträcka. Belysning.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrtälje
Nybyggnad av LSS-boende.
Uppförande av passagerartorn, Kapellskärs hamn
Upphandlingen omfattar uppförande av ett s k passagerartorn på kajplats K2 i Kapellskärs Hamn. Syftet med passagerartornet är att underlätta ombordstigning och avstigning av passagerare.
Tillbyggnad av förskola i Länna
Bergvärmepump och dränering mark. Avser en paviljong på 2 avdelningar för 40 st barn och med tillhörande personalutrymmen för 8 st personer.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjlighet att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Karshöjden, Norrtäljes mest expansiva område med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. Ute vid Karlshöjdens industriområde kommer EGENLOKAL.se att uppföra 24 lokaler om ca 6×12 golvyta + tillhörande entresolplan. Totala ytan blir ca 105 kvm. Varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger.
Ombyggnad av rökgasrening till fastbränslepannor i Norrtälje
Norrtälje Energi avser att installera elektrofilter som kompletterande rökgasrening på pannorna FB1 och FB2, hetvattenpannor för fuktigt biobränsle på roster. Upphandlingen omfattar leverans och montage av två kompletta elektrofilter med efterföljande nya rökgasfläktar samt tillhörande rökgaskanaler för anslutning till befintlig anläggning. Elektrofiltren ska vara utrustade med varsin komplett askhantering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Fartygsanslutning för landkraft (OPS), Kapellskärs hamn
Fartygsanslutning för landkraft, s. k. HVSC (High Voltage Shore Connection), benämns oftare OPS (On Shore Power). Standard IEC/ISO/IEE 80005 Ed. High Voltage Shore connection, för anslutning av fartyg till det landbaserade kraftnätet. I uppdraget som upphandlas ingår även elstation containerlösning, schakt och grundläggning samt kabelförläggning till fartygets inkopplingspunkt. Även kabelhanteringssystem ska tillhandahållas, te x kabelkran eller mobil lösning. Upphandlingen omfattar en komplett anläggning till Kapellskärs Hamn, Norrtälje kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus samt matbutik och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av dagvattenledningar och dammar i Norrtälje, etapp 1
Avser nybyggnad av dagvattenledningar och dammar.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st. fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad (LSS-boende).
Ombyggnad av reservkraften vid sjukhus i Norrtälje
Projektet avser modernisering av befintlig reservkraftanläggning i byggnad 19 samt anslutning av reservkraft mot ställverk i byggnad 01.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Ändrad användning av tingshus till skola samt uppförande av skyltar.
Anläggande av fibernät för bredband i Norrtälje Inre Skärgård
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Norrtälje Inre Skärgård GSF.
Nybyggnad av lokal i Norrtälje
Avser nybyggnation av verksamhetslokal i ett plan för Färsna gårds verksamhet i Norrtälje. Objektet omfattar nybyggnation av samlingslokal och personalutrymmen med toaletter och duschar.
Ombyggnad av fasad och tak på mangårdsbyggnad Godthem, Arholma
Avser ombyggnads- och reparationsarbeten av tak och fasad. Huset är en del av Arholmas äldre bebyggelse och är mangårdsbyggnaden i gården Godthem. Omläggning av yttertak, omfärgning av fasad, fönster och dörrar, utbyte av regnavvattning mm.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Takrenovering av gymnasieskola i Norrtälje
Planer finns för renovering av tak. Rodenskolan i Norrtälje har en total takyta om ca 11 000m2 Det fördelas sig på 3000 m2 tätskikt av typen papptak eller bitumenmassa och 7500 m2 plåttak.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 10
Planerat projekt efter tidigare hus, projnr 926885. Uppskattad start. K-märkt
Nytt ridhus mm Björnö
Planer för nytt ridhus planeras byggas på Björnö.
Renovering av våtutrymmen värdshus i Norrtälje
Avser utbyte/komplettering av befintliga hotellrumsdörrar i 4st byggnader samt ombyggnad av befintliga våtutrymmen i 3st byggnader tillhörande Lidö Värdshus. Totalt omfattas 28st hotellrumsdörrar varav 12st är dörrar i Klass EI30 vilka kompletteras med rökgaslist. Vid Byte av Hotellrumsdörrar ingår även anpassning och återställning av vägg- & golvytor till lika befintligt. Ombyggnaden av våtutrymmen omfattar totalt 7st WC, 1st WC/Dusch och 4st Duschar. I entreprenaden ingår även rivning (bygg & installationer), nya installationer samt komplettering och anpassning av nya installationer till befintliga installationer.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad Roboten 3,Roboten S:1.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader.
Tillbyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Byte av tak på flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för takbyte.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivning av förskola.
Nybyggnad av produktionslokal i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av verksamhetslokal samt installation av eldstad.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för renovering av fasad.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för installation av laddstolpar.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Tillbyggnad av småbåtshamn.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Ändrad användning från café/butik/handel till restaurang.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av mur i Norrtälje
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av bastu i Norrtälje
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus (tomt 1, 2 och 3).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus på Risslingby 11:10 och Risslingby 11:11.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Norrtälje
Bygglov för ändring av del av kontorsbyggnad till vårdmottagning.
Ombyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad,ombyggnad och tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av båthus i Norrtälje
Fasadändring av båthus (byte av takmaterial).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan och strandskydd för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av servering i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av hotell/restaurang (inglasning av uteservering).
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för garage, mast och upplag samt rivning av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för installation av ljusanordning.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast (72m) och teknikbod (coob290, bredmossen).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus med sammanbyggd carport.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Tillbyggnad av inglasad vinterträdgärd, Mc Donalds.
Tillbyggnad av snöskydd på flerbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av snöskydd på flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Uppsättning av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.