Alla aktuella byggprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 163 st.

Rivning av kärnkraftverk i Huddinge
Under rivningen tas alla radioaktiva komponenter bort och de kvarvarande ytor som kan bära spår av radioaktivitet rengörs och behandlas så att anläggningen kan friklassas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Ca 100 lägenheter samt 85 småhus. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av grundskola och skola i Solgård, Huddinge
En F-6 skola 400 elever inklusive en förskola 100 barn.
Utbyggnad av biogasanläggning i Huddinge
Utbyggnaden kommer att inkludera mottagning och lagringsutrymme för flera nya typer av substrat. , vilket gör anläggningen till en multisubstratanläggning. Utbyggnaden ger också en förbättrad förbehandling för matavfallsslurryn och en ökad kapacitet i pastöriseringen, rötkammare , avvattningen och indunstningen. En förvätskningsanläggning kommer också att byggas i samband med att produktionskapaciteten på anläggningen ökar.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Den befintliga Tomtbergaskolan byggs om och till för att inrymma ca 800 elever i årskurser F-6. En ny byggnad uppförs, vilken länkas ihop med en befintlig via en stor ljusgård. Förutom undervisningslokaler innehåller skolan ett tillagningskök. Den befintliga skolan har byggts i omgångar, där hus A och B är uppförda 1923 respektive 1931. Hus C uppfördes på 1950-talet. Projektet utförs på delad entreprenad, både genomförande- och totalentreprenader förekommer. Ombyggnaden omfattar ca 5 200 kvm BTA. Tillbyggnaden omfattar ca 7 400 kvm BTA.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Om- och tillbyggnad av skola i Huddinge
Avser tillbyggnad av befintlig skola till en två-parallellig F-3 skola med plats för ca 240 elever. Ombyggnaden planeras med ca 1600 m2 BTA samt anpassning, ombyggnad och ytskiktsrenovering av befintliga lokaler ca 1800 m2 BTA.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Upprustning av flerbostadshus i Huddinge
Huge Bostäder AB äger och förvaltar cirka 410 lägenheter i fyra byggnader inom fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Lägenheterna är i stort behov av underhåll och upprustning. Fastigheten Forellen 11 har innergård som delvis läcker.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trångsund
Avser upprustning och stambyte av 99 lägenheter på Trångsundstorget 3 och 5 (Bonden 1) .
Nybyggnad av radhus, i Flemingsberg, omr E
Område mot Doktorsgången (tidigare Spektrumgången).
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid befintligt granittorn. • Reparation och ombyggnad av vattenbehållare. • Nytt tak och nytt golv i mellanbyggnad för rörsystem DN1200. • Nya tak på vattenbehållare. • Nya nedstigningsbyggnader. • Tillbyggnad av ny entrédel. • Invändig upprustning av driftutrymmen. • Nytt rörgalleri DN1200 och nya motormanövrerade ventiler. • Nytt brädd- och avtappningssystem. • Ny tryckstegringsanläggning dimensionerad för 800 l/s. • Nytt ventilations- och avfuktningssystem. • Ny ventilation av behållare. • Nytt spolvattensystem. • Nytt system för vattenprovtagning. Förberedande arbeten har pågått sedan våren 2019.
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Skogås etapp 1
Objektet omfattar upprustning av fastigheterna Taket, 2 och 3 i Skogås. Objektet består av 2 huskroppar med 4-5 våningar plus källare och med cirka 80 lägenheter och cirka 10 lokaler. Huvuddel 1: Taket 2, Kullstigen 2–14. I huvudel 1 ingår arbeten i Taket 1. Huvuddel 2: Taket 3, Kullstigen 16–26 och Lötbacken 2-6
Nybyggnad av förskola i Balingsnäs, Huddinge
Planer för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 160 barn. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Högmora, Huddinge
Förskolan föreslås få åtta avdelningar för cirka 160 barn. Tanken är att lokalerna ska vara flexibla, så att delar av den ska kunna ställas om till skola om behov uppstår. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av vårdboende i Skogås
Avser nybyggnad av vårdboende.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Entreprenaden omfattar bland annat följande: - Renovering invändigt och utvändigt vattenbehållare. - Vattentät dörr in till behållare tas upp och installeras. - Ny pågjutning av tornpelare. - Transporthål tas i behållarens tak. - Upphöjt yttertak med utrymme för hygiensluss över befintlig manlucka. - Invändig upprustning av driftutrymmen. - Tillbyggnad av teknikutrymmen. - Byte av hiss. - Nytt rörgalleri, och ventiler. - Ny ventilation av behållare. - Installation av avfuktningsaggregat. - Ny spillvattenledning.
Nybyggnad av förskola i Skogås
Plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 40 st bostäder.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Huddinge
Mark och betongarbete samt tillhandahållande och installation av pumputrustning.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Huddinge
Avser nyläggning av ca 1 300 m vattenledning DN600 samt omläggning av 2 st vattenledningar, DN400 respektive DN600. Ledningarna ska ligga i samma schakt, den totala sträckan uppgår till ca 1 300 meter och går mellan Bergavägen och Ebba Bååts väg i Huddinge kommun.
Nybyggnad av exploateringsområde och va-ledning i Skogås
Avser utbyggnad av va-ledning inför kommande bostadsproduktion om ca 2500 m.
Nybyggnad av fastighet, Huddinge
13 500 kvm tomtareal. Byggnad på max 90 m höjd får uppföras på ca 3000 kvm av tomten.
Nybyggnad av bostäder i Skogås, etapp 2
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Avser nybyggnad av ett häststall med plats för ca 40 hästar.
Nybyggnad av dagvattenmagasin i Skogås
Avser nybyggnad av dagvattenmagasin vid Snättringe IP för att avhjälpa de akuta problem med marköversvämningar som råder i Snättringe.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Gladö kvarn
Planer på nybyggnad av en förskola på fastigheten Gladö kvarn 1:1.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Huddinge
Rivning av kontorsbyggnad. Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Kungens kurva
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Trångsund
Avser nybyggnad av 8 st radhus och 4 st Attefallshus i Trångsund.
Spårväxelbyte i Flemingsberg
Växel 115, 116, 117 och 118.
Renovering av taklanterniner på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av taklanterniner på byggnad B4, K2 och K4. Optioner gäller för B2, M2, M4, R2. Totalt 17 st lanterniner med option på ytterligare 22 st.
Ombyggnad av del av SF-kulvert på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad i kulvert till teknikutrymme för nya sprinklertankar.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Fasadåtgärder på fastigheter längs Nynäsbanan, etapp 2
Ca 200 fastigheter. Byte av fönster, fönsterdörrar, glasåtgärder, entrédörrar, friskluftsventiler, väggåtgärder samt omkringliggande återställning, samt eventuellt efterföljande återställning av mark.
Nybyggnad av enbostadshus i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Fastigheterna värms idag upp med en-rörssystem från kommunens fjärrvärmeanläggning. Objektet omfattar utbyte till två-rörssystem. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster under perioden 15 april -1 oktober, med etapp 1 2019. I etapp 2 ingår kv Vårdaren 2, Terapivägen 4 A-H (79 lgh) samt kv Kirurgen 7, Diagnosvägen 11 A-D (171 lgh).
Ombyggnad av lågspänningscentraler By K4 & M4 på Huddinge sjukhus
Projektet avser nybyggnad av belysning, elcentraler och fördelningar samt nya kablar i By K4 & M4, Huddinge Sjukhus.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp och bli en temalekplats.
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Segeltorp
Omläggning och renovering av vatten- och avloppsledningar.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Huddinge
Planer finns på spolning av stammar i flerbostadshus.
Byte av kallvattenstammar vid sjukhus i Huddinge
Avser nybyggnad av kallvattenstammar i byggnad F2 och M4 samt demontering av gamla stammar på plan 2.
Utbyggnad av gator, GC-väg och VA-ledningar i Huddinge kommun
Avser utbyggnad av gator, GC-väg och VA-ledningar vid Hälsovägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Underhåll och verksamhetsanpassningar till kulturhus i Huddinge
Objektet omfattar underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning inkl. byte av samtliga installationer samt installation av en ny hiss. Byggnaden består av 3 plan och källare. Husets verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. Tyngdpunkten i dessa lokaler kommer att ligga på musikverksamhet.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Stråket ingår även i avtalet med Sverigeförhandlingen för utbyggnad av cykelinfrastruktur.
Ombyggnad av snedhiss samt trappor i rulltrappshuset i Flemingsberg
Snedhissen i rulltrapphuset Flemingsberg har under en längre tid varit i behov av ombyggnation. Gatuprojektsektionen har i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om snedhissen i rulltrapphuset samt anlägga vanliga trappor där den befinner sig idag.
Ombyggnad av sopsugsterminal i Flemingsberg
Entreprenaden syftar till att byta ut sopsugsutrustningen i terminalen samt göra en kontroll av befintliga sop- och tilluftsventiler i anläggningen.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus parhus.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Segeltorp, Huddinge kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus.
Rivning av kontor i Huddinge
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Installation av laddstolpar för elbilar i Huddinge
Avser installation av elstolpar för elbilar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Avser installation av solceller.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Ny avloppsledning i Vårby
Ny avloppsledning vid Duvbergsvägen 1-3/Vårby Allé .
Tillfälliga skolpaviljonger i Huddinge
Tillfälliga paviljonger i väntan på beslut vart den nys skolan ska placeras.
Nytt cykelgarage vid huvudentrén på Huddinge sjukhus
Avser nybyggnad av ett oisolerat cykelgarage om ca 75 kvadratmeter med väggar av härdat glas på en platta av betong. I uppdraget ingår elinstallationer och sanitetsinstallationer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd tillbyggnad till huvudbyggnad Högmora 3:95,3:94.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av - loft Högmora 5:39,5:21,Myrängen 2:44,5:38,Myrängen 2:55,5:22.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring inglasade balkonger.
Nybyggnad av idrottsplats i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad industribyggnad, marklov för ändrade marknivåer och rivningslov, Bygglov för uppsättning av skylt, Rivningslov för rivning av hel byggnad Segmentet 2.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om och tillbyggnad av industri och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad kontors- och affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad kontors- och affärshus.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande och ombyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för uppsättning av skyltar och skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.