Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Del av kv Tvättsvampen mfl: Planen syftar till att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde.
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 16 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse med tillhörande serviceanläggningar och parkeringsytor samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom området. Planområdet omfattar fastigheterna Folkets Park 1, Folkets Park 2, Folkets Park 3, del av Råssnäs 2:27 och del av Råssnäs 2:28
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nya bostäder i Motala
Planförslaget möjliggör byggnation av nya bostadshus längs med områdets östra och södra gränser. För att säkerställa parkeringsbehovet i området utan att ta en större andel grönyta i anspråk innefattar planförslaget även en yta för parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Reinvestering av system för broavgifter på Motalabron, Sundsvallsbron och Skurubron
Projektet omfattar en komplett reinvestering av systemen för broavgifter på Motala och Sundsvallsbron samt ett nytt avgiftsystem på kommande nya Skurubron. Projektet omfattar ett nytt teknisktsystem samt drift och underhåll för att uppta brukaravgifter i minst 10 år. I systemet ingår tekniskutrustning på broarna samt ett gemensamt Data Service Center (DSC) där Transportstyrelsen hämtar passagedata så att fordonsägarna kan avgiftbeläggas.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 3
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av överföringsledning i Motala
Ny överföringsledning till Karshults reningsverk
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Markarbeten på gator i Motala
Upprustning av gator
Utbyte elevator & renovering finmaterialficka i Motala
Utbyte elevator & renovering finmaterialficka på produktionsanläggningen i Motala
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 2
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av radhus i Motala kommun
3 hus med 9 lägenheter på cirka 3565 kvm kvartersmark för bostäder på de nuvarande fastigheterna Filgraden 2, 3, 4, 5
Nybyggnad av LSS-boende i Charlottenborg, Motala
Avser uppförande av ett LLS-boende i kv. Vätterosen 2 i området Charlottenborg i Motala. Verksamheten kommer att bedrivas av Motala Kommun. LLS-boendet består av 6 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Utveckling av personallokaler i Norrsten etapp 3
I denna etapp kommer personallokalerna att utvecklas med kök och omklädningsrum.
Ombyggnad av skolsalar i Motala etapp 3
Ombyggnad och anpassning av skolsalar
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Utbyte av fettavskiljare i kök i Motala kommun
Utbyte och montering av 13-15 st fettavskiljare
Rivning alt ombyggnad av skola i Ekenäs, Motala
Troligtvis rivning av gamla Intermilaskolan.
Renovering av kaj i Motala
Renovering av kaj
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Ombyggnad av signalställverk i Motala
Utbyte centralenhet, ställverk 95.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Ombyggnad till servicebyggnad i Motala
Avser ombyggnad av befintlig fd danspaviljong till gästhamnsservice med duschar och toaletter.
Nybyggnad av temalekplats i Motala kommun
Nybyggnad en temalekplats
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Nytt markområde för idrottscenter i Motala
För att bereda plats för attraktiva bostäder i centrala Motala vill vi fokusera våra idrottsanläggningar vid riksväg 50. Där har vi ett område med god infrastruktur, beläget mitt i Sverige med närhet till Lalandia och den nya simhallen som ska byggas i området. Vi vill skapa ett idrottscenter av stor skala som erbjuder möjlighet för många olika sporter. Visionen är att föreningar från hela vår region skall kunna hyra in sig i ett helhetskoncept med boenden, butiker och närhet till fritidsanläggningar av världsklass. Tillsammans med Lalandia ser vi att området Varamon kan leva upp året runt vilket möjliggör för fler intressenter att komma hit och berika vår stad!
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av förskola i Motala
Rivning av förskola samt komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger, Anläggande av parkeringsplatser Tennstopet 12.
Tillbyggnad av butik i Motala
Tillbyggnad av butik, rivning av lastintag samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändrad planlösning.
Tillbyggnad av däckförvaring i Motala
Tillbyggnad lagerplats för däck.
Nybyggnad av cistern i Motala
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Uppförande av stödmur, plank samt skärmtak.
Tillbyggnad av radhus i Motala
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum.
Utvändigt underhåll av restaurang i Motala
Ändring av servicebyggnad/restaurang- uppsättning av solceller på tak.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring flerbostadshus - delning av en lägenhet till två.
Ombyggnad av bryggeri i Motala
Ändrad användning av industribyggnad till bryggerilokal.
Rivning av enbostadshus i Motala
Rivning av huvudbyggnad samt komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Motala
Rivning av komplementbyggnader.
Rivning av silo i Motala
Rivning av silo o gödselplatta.
Rivning av uthus i Motala
Rivning av uthus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Tidsbegränsat lov - anläggande av parkering Kremlan 1,2,3,4,5,6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Tidsbegränsat lov - anläggande av parkering.
Nybyggnad av barack i Motala
Tidsbegränsat lov - nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av campingstuga i Motala
Nybyggnad av 5 campingstugor samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Härseby 1:19. och Holm 6:80.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Trosby 1:14 och Trosby 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering Varamon 1:13,1:61,1:63,1:68.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.