Alla aktuella byggprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten, med arbetsnamn Nya kvarteret, kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, mindre verksamheter, kontor samt förskola.
Nybyggnad av gaslager mm i Luleå
Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36. Nybyggnad av gaslager och en tre kilometer lång rörledning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Förtätning av bostäder i Luleå
Två olika förslag på förtätning har presenterats som skulle innebära 140 alternativt 190 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen i båda alternativen är fyra till fem våningar.
Nybyggnad av bostäder, Norra Hamn, Luleå
Ev punkthus och lamellhus
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 112 lgh.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Kvarter C. 4-5 våningar.
Nybyggnad av va-ledningar i Luleå, etapp 3
Utbyggnad av Östra länken för att säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå. Ledningssystemet som nu ska byggas ut passerar genom Hertsövägen och Svartövägen vid stadsdelarna Örnäset och Lövskatan. I etapp tre ska 1,3 kilometer nya vatten-och avloppsledningar läggas.
Vägmarkeringar underhåll i Norrbottens län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).
Upprustning av utemiljö och värmekulvertar, Luleå
Huvuddel 1 avser upprustning av utemiljö för flerfamiljshus på Hertsön. 8 nya platser med utrustning för lek och spontanidrott. Huvuddel 2 avser utbyte av kulvertar för värme, vvc och vatten från 2 undercentraler och fram till 15 flerfamiljshus. På option kan även balkongrenovering komma att utföras.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planer för påbyggnad av Gamen 21.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Planer på att bygga lägenheter på befintligt parkeringhus.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig 4-vägskorsning (väg 968/616) till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Nybyggnad av återbruksbutik i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig byggnad inkluderat El- och VVS. Alla markarbeten tillhörande den nya byggnaden ingår.
Ombyggnad av studentlägenheter på Porsön, Luleå
Entreprenaden innefattar renovering av Vänortsvägen 7; studentlägenheter med nya kök nya installationer och ytskikt i WC/Dusch, nya lägenhetsförråd och cykeltak samt att man bygger om samvarorum till lägenheter. Markarbetena omfattar Vänortsvägen 5, 7 och 9. 1 st option (Vänortsvägen 9) Nybyggnadsyta (BYA): ca 285 m2 (Lägenhetsförråd/Cykeltak) Ändringsyta (BRA): ca 1900 m2 (exkl option) Behandlad markyta: ca 3250 m2
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Nybyggnad av grupphus i Luleå
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus, garage/carportar och förråd.
Ombyggnad till trygghetsboende i Luleå
Ändrad användning av äldreboende till trygghetsboende.
Ombyggnad av skola i Luleå
Planer för ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Riktade utteråtgärder i Distrikt Mitt
Borrning samt tryckning av trumma genom vägkropp.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län, paket 1
Ca 60 fastigheter i norra delen av Norrbottens län, paket 1.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län, paket 2
Ca 60 fastigheter i södra delen av Norrbottens län, paket 2, Jokkmokk, Boden, Luleå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Piteå.
Ytskiktsrenovering samt omläggning av yttertak på skola i Råneå
Avser Hus 03 Låg och mellanstadiet, Hus 04 Sporthall och matsalsbyggnad samt Hus 05 Högstadiet. Ytskiktsrenovering invändigt, fasadåtgärder ovan fönster, omläggning papptak samt nya takkanter samt byte takbrunnar.
Nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar mm i Luleå
Avser nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar samt för maskin- och processutrustning för ackumulatortank som är under uppförande. Byggverksamheten ska utföras inom industriområde och i anslutning till de befintliga anläggningarna (KVV Lulekraft och LEAB HVC2) ute på Aronstorp.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Tillbyggnad av kontor och carport i Luleå Malmhamn
Avser tillbyggnad av kontor och carport vid LKAB, Luleå malmhamn.
Nybyggnad av rullskidbana i Luleå
Befintlig konstsnöslinga kommer asfalteras.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Utbyggnad av infrastruktur i Luleå
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Luleå.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad samt utökande av kontorsplatser.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Utvändig ändring av skola.
Ny personhiss till silotopp, Luleå Malmhamn
Omfattning: Rivning av befintlig konstruktion (Kuggstångshiss), Komplett hiss samt montage, Markarbeten i hissgrop och bottenplan (skall höjas ca 0,2 m från befintlig) samt Värme och dränering i grop för att förhindra isbildning.
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser anläggande av ny hårdgjord lastyta vid vågficka med bitumenbundet bärlager. Ytans storlek är ca 1100 m².
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser justering av befintlig MAC-lageryta i Luleå Malmhamn, ytans storlek är Ca: 5600 m². Varav ca: 3700 m² är borttagning av befintlig asfalt samt borttagning av förstärkningslager. Ca: 1900 m² fräsning av befintlig asfalt.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Omläggning av tak på tennishall i Luleå
Avser omläggning av tak på Arcus tennishall.
Delprojekteringsledare till Norrbotniabanan
Beställaren har option att tilläggsbeställa nedanstående arbete. År 2022-01-01 – 2022-12-31 75% År 2023-01-01 – 2023-12-31 75%
Resurs för etapp och produktionsplanering till Norrbotniabanan
Avtal till 2022-12-31 med 1+1 år option. EST-resurs gällande etapp- och produktionsplanering inom EST-området, speciellt signal under detaljprojekterings- och entreprenadskedet.
Rivning av omklädningsrum på idrottsplats i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av omklädningsbyggnaden, återställning av mark ingår.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Fasadändring av flerbostadshus.
Service och support av ABB styrsystem 800xA, AC 800M och AC450, LKAB
Förfrågan rör genomförande av service, support och underhåll ABB av styrsystem 800xA, AC 800M och AC450 samt nätverk/kommunikation i windowsmiljö. Detta sker inom LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
Rivning av tegelbruk i Luleå
Selektiv rivning av kvarvarande byggnader fd. mariebergs tegelbruk.
Nybyggnad industrilokal
Nybyggnad av industrihall med 10 portar.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus.
Nytt tak på missionskyrka i Luleå
Nytt tak och fasadbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av flerbostadshus samt ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Luleå
Utvändig ändring av garage.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av byggnad inom friluftsmuseet hägnan.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning som ej kräver lov av förrådsbyggnad Orrbyn 72:1,5:63.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning som ej kräver lov förråd 404 och 405.
Rivning av fritidshus i Luleå
Selektiv rivning av fritidshus.
Rivning av garage i Luleå
Selektiv rivning av garage.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för baracker t o m 2021-08-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar t.o.m 2022-09-22.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontors och byggetablering t o m 2021-09-30.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontorshus t.o.m 20220903.
Nybyggnad av gångtunnel i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av gångtunnel t.o.m 20220903.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nätstation t o m 2027-12-31.
Ombyggnad av tennishall i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av sportanläggning till padeltennis f r o m 2021-04-01 t o m 2031-03-31.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.