Alla aktuella byggprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Bangårdsförlängning i Sikträsk
Förlängning av mötesspår. Spår 2 förlängs ca 350 meter. Spår 3 rustas upp och förlängs till 200 meter.
Nybyggnad av F-6 skola samt vård- och omsorgsboende Repisvaara NV, Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m samt förskola med fem avdelningar för 90 barn. Vård- omsorgsboende för 85 boende, ersättning Lövberga äldreboende.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Gällivare
Totalt föreslås cirka 80 till 100 stycken lägenheter (beroende på lägenhetsstorlek) mellan fyra till sex våningar. En flexibel användning, där såväl bostäder, kontor och handelsverksamhet kan inrymmas. Avser Gladan 3 och 7.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Gällivare
Projektet omfattar nybyggnation av 75-80 lägenheter, varav 30 st skall utföras som trygghetsboenden och resterande anpassade för seniorboende. Parkering skall lösas genom ett underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Gällivare
2 huskroppar med 60 lägenheter i 6 våningar.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde. 4 tomter finns.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
20 st småhus och ett flerbostadshus med 20 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Beställare = markägare.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Gällivare
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Nybyggnad av parhus.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten. 1. Entreprenad för mark 2. Entreprenad för el Anbud får lämnas för en entreprenad eller för båda entreprenaderna. Entreprenadarbetena omfattar även option att komplettera utbyggnad för startextension bana 30 med turnpad.
ROT renovering av lägenheter för seniorboende i Gällivare
Entreprenaden avser att på delar av byggnaden inom kvarteret Enen genomföra ROT av ett antal lägenheter. Berörd yta: ca 1700 m2.
Lokalanpassning av kontorslokaler i Gällivare
Avser delvis ombyggnad av framförallt kontorslokaler och hygienutrymmen inklusive byte av ventilationssystem.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg, Vassara Torg i Gällivare.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Uppförande av ny Disponentvilla, Malmberget
Uppförandet av ny Disponentvilla på Solbacken i Koskullskulle.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Nybyggnad av kontor.
Fordonstvätt för Ny laddstation MUJ, Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av fordonstvätt.
Nybyggnad av kontor och konferensrum, MK3 Vitåfors
Avser nybyggnation i två plan avseende två st. kontor och ett konferensrum Mk3 Vitåfors.
Ombyggnad av luftbehandling i flerbostadshus i Gällivare
Avser ombyggnad av ventilationssystem med tillhörande el och byggarbeten för lägenheter inom Kv Almen i Gällivare.
Kapten 600, Containerställverk 400V och 6kV, Malmberget
Nytt containerställverk som ersätter gamla befintliga fasta 6kV och 0,4kV.
Ny laddstation MUJ, Malmberget
På grund av instabilt berg vid befintlig sprängämnesförråd måste en ny laddstation anläggas nära centralanläggningen 1250. Denna entreprenad omfattar mark-, bygg- och mekarbeten för ny Laddstation MUJ.
Rivning av fastigheter, Malmberget
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar LKAB rivning av ett antal byggnader och avveckling av infrastruktur.
Rivning och sanering av mark inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattar: Selektiv rivning av f.d. godsterminalbyggnad med tillhörande sanering och omhändertagande av miljöfarligt avfall ink markåterställningsarbeten.
Containerställverk 400V, Ny laddstation MUJ, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår byggnation av en ny laddstation placerad underjord i Östergruvan på 1240 m. avv. Denna förfrågan avser leverans av ett 0,4 kV containerställverk med 6 kV och 1 kV:s fördelning samt styrskåp och som kommer att placeras i laddstation.
Containerställverk Ånga MK3, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår projekt Ånginjektering i Slurrytank MK3, anläggningens funktion är att höja temperaturen på slurryn som går in i första prosessstegen i MK3 vilket kommer resultera i produktionsökningar.
Åtgärder för sättningar vid MK3, Malmberget
Denna entreprenad omfattar åtgärder, som i huvudsak består av Pålning och fastgjutning av pålar under grundfundament, Lyft av stativpelare under Sintermaskin, Demontage och återmontage av byggstål, transportör, mediarör etc i erforderlig omfattning.
Rivning av kv Hjorten i Malmberget
Avser rivning av 3 st hyreshus samt affärslokal i kv Hjorten i Malmberget.
Rivning av kv Hackspetten i Malmberget
Avser rivning av 6 st hyreshus i kv Hackspetten på Kaptensvägen, Gällivarevägen, Österlånggatan, Skolgatan i Malmberget.
Rivning av hematitbandgång i Malmberget
Avser rivning av hematitbandgång i Malmberget.
Ombyggnad av MHF Silo vid LKAB, Malmberget
Det befintliga silogolvet kommer att pågjutas med lutningar från två håll för att styra vattenavrinningen och ett nytt dränagesystem av ”vattenlåsmodell” med renspolningsmöjligheter ska monteras.
Rivning av ridhus i Gällivare, etapp 2
Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas efter etapp 1 (1558359).
Uppförande av återvinningsanläggning/Buffertslig vid LKAB Malmberget
LKAB planerar att uppföra en anläggning för återvinning av så kallad Buffertslig. Buffertsligen grävs ur buffertdammar dit material släpps vid problem i verken. Efter uppgrävning lagras materialet på upplag inom industriområdet. Det beräknas finnas omkring 500 000 ton på upplag.
Byte av ventilationsaggregat vid Stålbandsverket i Vitåfors
Objektet omfattar byte av ventilationsaggregat i Stålbandsverket Vitåfors.
Ombyggnation av luftbehandlingssystem CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar ombyggnationen av luftbehandlingssystemet för CK-lab i LKAB Malmberget.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Avser renovering av 34 st balkonger på 4 huskroppar.
Nybyggnad av sluss i Gällivare
Bygglov nybyggnad av sluss.
Elinstallationer för säkra bandtransportörer, LKAB Malmberget
Montage av ingreppsskydd ska utföras och i samband med detta skall Nödstoppar uppdateras med nya linor och förbättrat montage av don.
Tillverkning & montage bryggor och gångvägar MK3, Malmberget
Avser tillverkning & montage bryggor och gångvägar MK3, Malmberget.
Ombyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov flytt av kontorshus.
Bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021
Uppdraget syftar till att genomföra bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021.
Ombyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov flytt av mindre och större byggnad.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Bygglov manskapsbodar.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 nätstationer Avvakko 4:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp19328.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp42142.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp86111.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns00589.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns07726.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns20021.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns20179.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns34519.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns46078.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns68046.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns74087.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns76194.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns77243.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Ombyggnad av restaurang i Gällivare
Bygglov skylt med ljusanordning, Bygglov ändrad användning Bofinken 13.
Fönsterbyte FOU Vitåfors, Malmberget
Avser byte av 58 st fönster, 29 st fasta och 29 st öppningsbara på FOU station.
Påläggssvetsning 16 st kuggsegment, Malmberget
Avser Påläggssvetsning av slitna kuggar på 16 st kuggsegment.
Renovering filterkar, BUV Malmberget
Avser renovering av 1 st rostfritt filterkar, BUV Malmberget.
Miljöinventering av Gunillaskolan i Malmberget
Miljöinventering samt mängdning kommer att utgöra underlag till förfrågningsunderlag och rambeskrivning inför upphandling av sanerings-, rivningsentreprenad samt ansökan om rivningslov.
Miljöinventering av Välkommaskolan i Malmberget
Miljöinventering samt mängdning kommer att utgöra underlag till förfrågningsunderlag och rambeskrivning inför upphandling av sanerings-, rivningsentreprenad samt ansökan om rivningslov.
Tillbyggnad av personalutrymmen i Gällivare
Bygglov tillbyggnad av personalutrymmen.
Renovering av bastu i Vitåfors, Malmberget
Avser renovering av bastu i Manskapshuset Vitåfors bottenvåningen.
Utvändigt underhåll av kontor i Gällivare
Bygglov för montering av port och skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.