Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för byggnation av bostäder på Smålänningens gamla tomt i Ljungby.
Nytt bostadsområde i Ljungby
Utredning pågår. Rivning och ev sanering i första skedet Id 1518326.
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förtätning av bebyggelse m m i Ljungby
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Syftet är att förtäta bebyggelsen i den östra delen av f.d. järnvägsområdet för att få ett mer sammanhängande centrum. (Planlägga del av järnvägsområdet samt kv Torgtomterna för centrumändamål och bostäder, förändra sträckningen på Skånegatan från Hammarrondellen till posthörnan, göra om gatumark mellan Stora Torg och järnvägsområdet till ett trakfiktorg där bilisterna vägleds med gatubeläggningen, förändra området för bussterminalen, skapa ett parkeringskvarter med återvinningsstation norr om Hammarskolan).
Nybyggnad av äldreboende , förskola och centralkök i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn samt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning. Kommer även byggas ett centralkök i fastigheten.
Ny fliseldad pannanläggning i Ljungby
Avser leverans av 6 MW fliseldad pannanläggning FP6 vid industriområdet Karlsro i Ljungby.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Till- och ombyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola. Kommer att bli tre basrum inkl. grupprum, lärararbetsplatser, kapprum, samt teknikrum på plan 2 Ombyggnad av en del av befintlig byggnad i anslutning till tillbyggnaden .
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 8 lägenheter i två våningar.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, med 15-20 bostadsrätter. Området är vid Replösa Skola, Ljungby.
Tillbyggnad av församlingshus i Ljungby
Avser tillbyggnad och ombyggnad av församlingshem.
Ev sanering av förorenad mark vid sågverk i Ljungby kommun
Sanering av Dioxin och ev klorfenoler
Byte av fönster och fasad på flerbostadshus i Ljungby
Avser fönster- och fasadbyte på del av Uven 1 i Ljungby.
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser tillbyggnad med 6 lägenheter på vindsvåning i flerbostadshus.
Tillbyggnad på flerbostadshus i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av 5-6 lägenheter på vindsplan i flerbostadshus.
Renovering av fasad, Ljungby
Avser renovering av putsad fasad på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id 1598350,1598352
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ombyggnad av kontor till 2 lägenheter.
Renovering av tak, Ljungby
Avser renovering av tak, byte från betongplattor till till lertegel. Upphandlas tillsamman med Id: 1598351, 1598352
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av visningshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
För schaktning under 0,5 meter.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad av lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Skärmtak över utvändig trappa på flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadstomter i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Utvändigt underhåll av förskola i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för två nya utrymningsvägar och ramp i förskola.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av mur i Ljungby
Uppförande av mur och dike.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ljungby
Uppförande av ny återvinningsstation samt plank.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Tillbyggnad av affärshus.
Inbyggnad av lagertält i Ljungby
Plåtbeklädnad på lagertält.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av litet förråd- och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Ljungby
Ändrad användning till rehabiliteringsboende.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola.
Ramavtal avser lås och nyckelservice Ljungbybostäders/Ljungby kommuns
Avser löpande lås- och nyckelservice inom Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB:s förvaltade fastigheterTvå-års avtal med möjlighet till förlängning i ytterligare 1 + 1 år.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kronoskogen, Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats i Kronoskogen Ljungby.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser i Ljungby
Tillgänglighetsanpassning lekplatser, Upptaget i investeringsbudget 2021-2024.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad med ett skärmtak för att bygga in fläkt.
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Avser förgyllning av kors och kula på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id: 1598351, 1598350
Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2021-2024 Projektet avser Kompletteringsplantering, träd i parkmark.
Grönområde vid bostadsområder i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2021-2024 Grönytor vid bostadsområde Djupadal

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.