Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Tillbyggnad av McDonalds i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av McDonalds på ca 96 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Avser nybyggnad av 14 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av trygghetsboende i Oskarshamn
Kontraktet omfattar 20 trygghetslägenheter samt gemensamhetsdel.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Fasadåtgärder längs järnväg mellan Dunsjö-Jakobshyttan-Degerön
Avser sträckorna Dunsjö-Jakobshyttan samt Jakobshyttan-Degerön.
Nybyggnad av padelhall i Oskarshamn
Nybyggnad av padelhall med 5 banor.
Nytt ställverk mm i Oskarshamn
CHR-. Nytt 50 kV ställverk, nya transformatorer.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Projektet avser rivning av befintlig byggnad där skoladministration, rektorer samt skolhälsovård inryms. På platsen ska nybyggnation av nytt hus uppföras. Schaktarbeten för ny värmekulvert samt planering av ytor runt nya huset skall utföras.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Exploatering av mark för villatomter i Oskarshamn
Exploatering för bostadsområde, 25-30 villatomter. Ligger i budget för 2020.
VA-utbyggnad Ovädersleden/Kvarnviksvägen, Oskarshamn
Avser VA-utbyggnad Ovädersleden/Kvarnviksvägen.
Lokala bullerskyddskärmar längs järnväg mellan Dunsjö-Jakobshyttan-Degerön
Avser sträckorna Dunsjö-Jakobshyttan samt Jakobshyttan-Degerön.
Ombyggnad av hiss i arena Oskarshamn
Projektet omfattar att på totalentreprenad uppföra ett nytt hisschakt och en ny hiss. Arbetena omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Ombyggnad till familjecentral i Oskarshamn
Ombyggnationen omfattar plan 1 med tillhörande lokaler samt undercentral plan 0, skall byggas om till Familjecentral. Nytt fläkt- och aggregatrum byggs på plan 3. Härtill skall brand- och utrymningstekniska åtgärder utföras i de lokaler som påverkas av denna ombyggnation. Under pågående entreprenad kommer B att utföra fasadarbeten, fönsterbyten m.m. med ställning runt byggnaden med utsedd sidoentreprenad.
Tillbyggnad av padelhall i Oskarshamn
Tillbyggnad med 3 nya inomhusbanor.
Ombyggnad av GC-bro i Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun avser att öka den fria höjden under GC-bron som korsar över Norra Fabriksgatan.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av rondell i Oskarshamns kommun
Objektet avser ombyggnad rondellen vid Folkets Park samt höjning av 3 st vägmärkesportaler i Oskarshamn.
Reparation av lakvattendamm i Oskarshamns kommun
Denna entreprenad är en del av projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng har vid undersökningar konstaterats innehålla höga halter av miljögifter som dioxin, tungmetaller och PAH. Kommunen har deponerat de förorenade sedimenten på en anlagd farligt avfall deponi på Storskogen, Oskarshamns kommun. Denna entreprenad avser reparation av den befintliga lakvattendammen vid farligt avfall deponin på Storskogen.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tidigt skede! Planer finns på 6 vindslägenheter.
Tillbyggnad av spa i Oskarshamn
Tillbyggnad av spa- och relaxbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad industribyggnad, 15 x 28m.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamns kommun
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i två olika delprojekt; vid Norra Fabriksgatan i centrala Oskarshamn och längs Emmekalvsvägen i Emmekalv, en tätort belägen ca 15 km söder om Oskarshamn. 1. Spill- och dagvattenledning Norra Fabriksgatan, Oskarshamn Totalt ca 50 m betongledning för spillvatten i dimension 225 resp. 300 mm och ca 50 m dagvattenledning i dimension 300 mm. Läggningsdjup troligen ca 2-3 m. 2.Längs sträckan ska 3 st servisanslutningar öppnas. Renovering av 8 st nedstigningsbrunnar planeras dessutom längs sträckan. Ledningarna är förlagda i slänt/mark under en GC-bro över Norra Fabriksgatan som är en intensivt trafikerad matargata med ca 9000 fordon/dygn, varav en hel del tung trafik mot handelshamnen samt till och från Gotlandsfärjan. Uppströms brunnar är förlagda i Repslagaregatan, en mindre trafikerad stadsgata med mycket gång- och cykeltrafik. Nedströms brunnar är förlagda i Norra Fabriksgatan. 2. Spillvattenledning Emmekalvsvägen, Emmekalv En sträcka om ca 615 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm. Längs sträckan ska 25 st servisanslutningar öppnas och 11 st nedstigningsbrunnar renoveras. Läggningsdjup troligen ca 2-3 m.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
SVP - Byte av kontrollutrustning
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Huvuddel
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus på Ringvägen 9, Kyrkogårdsgatan 7, Mästerpalmsvägen 5 och 7, Trädgårdsgatan 20, Terrassvägen 1-7 och 12-16 och Terrassvägen 10/Kikebogatan 3. Uppskattad kostnad.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 1
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 2
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 3
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 4
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar på flerbostadshus för i huvuddel ingående byggnader samt balkongrenovering för Ringvägen 9. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 5
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 6
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar samt balkongrenovering på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 7
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar samt ommålning av plåttak och plåtdetaljer på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristdala
Ombyggnad av affärslokal till lägenheter 4 i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av vind till tre studentlägenheter. Byggstart och kostnad är uppskattad.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Man avser bygga in en innergård till industriyta, cirka 300 kvm.
Ombyggnad av gata vid kaj i Oskarshamn
Flytt av gata. Man skall flytta gatan något i sidled samt bygga om.
Tillbyggnad av affärshus i Oskarshamn
Tillbyggnad av pantrum och entré.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av vindskydd vid förskola.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad skärmtak inklusive plank.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad vindskydd på förskola.
Ombyggnad av plank i Oskarshamn
Nybyggnation av murar för återvinning, samt ändring av befintligt plank/staket.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Förhandsbesked för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Installation av panna och rökkanal i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Installation av solceller på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad, byte av portar samt skyltlov .
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Utbyggnad av pendlarparkering.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Tillbyggnad livsmedelsbutik .
Ombyggnad av bilverkstad i Oskarshamn
Ändrad användning till bilvård och bildemontering.
Rivning av förråd i Oskarshamn
Rivning av nedbrunnen byggnad.
Rivning av skärmtak i Oskarshamn
Rivning av skärmtak.
Energideklaration, Oskarshamns kommun
Avser energideklaration av byggnader och omfattar ca 50 byggnader om ca 65 000 kv BRA i Oskarshamns kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.