Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshusi Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Nybyggnad av parkeringshus. 600 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av vindkraftpark i Kalmarsund
Nya Utgrunden ligger mellan Bergkvara och Degerhamn och det planeras att byggas mellan 13 och 17 stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 137 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Hus 01 (årskurs 4-6) Nybyggnad av en 3-parallellig skola i 4 plan inkl. fläktrum. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadiebyggnad. Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet fram till byggnaden. Inom fastighet Fullträffen 1 anläggs en vändplats och 1 st parkering för personer med funktionsnedsättning. Hus 02 (tillagningskök och matsal) Hus 03 (miljöstation) Tillagningskök för ca 700 portioner. På taket kommer det att installeras solceller. Intill hus 02 byggs även en miljöstation (hus 03). Nuvarande parkeringsplatser intill sporthallen ska vara tillgängliga för besökare till sporthallen under entreprenadtiden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 44 lägenheter + underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 70 lägenheter i hyresrättsform. Byggnaderna varierar i höjd men är alla utformade med ett modernt formspråk.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av ca 40 bostäder i Snurrom, Kalmar.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Sanering av förorenad mark vid f.d.sågverk i Kalmar etapp 2
Sanering av mark vid Vassmolösa ångsåg. Bidrag är beviljat för en andra etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kalmar
Planförslaget möjliggör ett nytt mobilitetshus som innefattar plats för cyklar och parkering för cirka 500 bilar och kan även inrymma andra funktioner som uthyrning och laddning av fordon.
Nybyggnad av flerbostadshus på varvsholmen i Kalmar
Etapp 1 omfattar 50 bostadsrätter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte. Cirka 500 fönster på 4 byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
På Stammen 2 och Kvarnkullen 2 avser vi att bygga 21st radhus i sex huskroppar. Bostäderna kommer vara 115 - 155 kvm och utföras som 2- eller 2,5-planshus. Vi avser uppföra husen i mörkgrå stående träpanel med grått plåttak.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av bostadsområde i Kalmar
Tidiga planer. Avser nybyggnad av bostadsområde med ca 150 till 250 lägenheter.
Till-, och ombyggnad av bostäder i Kalmar
Avser att byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 14st radhus.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Beläggningsgrupper FH 2207 Tank, FH 2208 Tank, DSS 2204 Tank, GK 2204 Tank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av storvillor i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av storvillor i tre plan innehållande 4 lägenheter i varje.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte. Cirka 150 fönster i 3 byggnader.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kalmar, Etapp 1
Avser nybyggnad av va-ledningar, el- och fiberkablar samt utbyggnad av gator, gc-vägar och gatubelysning. Objektet är beläget i tätorten Trekanten, väster om Kalmar.
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Ett modernt hus ska byggas i Bottorps hamn. Det gamla lotshuset i Bottorps hamn ska ersättas med ett nytt, i glas och puts.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av Studentlägenheter fördelade i fyra huskoppar som byggas om till cirka 16 större lägenheter.
Om och tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av värmeverket.
Ramavtal avseende löpande saneringsarbeten, Kalmarhem AB
Ramavtal avseende rivnings- och saneringsarbeten i det löpande underhållet och ombyggnationer för Kalmarhem AB. Avtalstid:2021-12-01 - 2023-11-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Avser nybyggnad av avloppspumpstation. Objektet är beläget inom norra Kalmar stad, ca 500 m öster om Norra vägen och ca 40 m norr om Norrlidsvägen.
Byte av VA-ledningar i Kalmar
Avser förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av gamla stan. Dagvattennätet kommer också att förstärkas/byggas ut.
Rivning och nybyggnad av danspaviljong i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av Danspaviljongen i Folket Park, Kalmar. Byggnaden består av källare, entréplan och ett mindre vindsutrymme med bland annat fläktaggregat. Projektet avser rivning av huset i sin helhet. Ingående delar som rivs är bland annat stomme, installationer, beklädnader, fönster, dörrar, tak, väggar, husgrund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av befintliga kontorslokaler till lägenheter.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall. 48,9 x 32,0 (1565 kvm) Byggnadshöjd 8m.
Kontrakt huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån i Kalmar
Projektet avser utförande av två huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Va-förnyelse - johannesborg etapp 7.
Förstärkning av kaj i Kalmar
Projektet avser förstärkning av delar av kaj 20. Kajförstärkningen avser ca 70 meter som spontas och där ankarplattor och dragslag förläggs samt åtgärder för dagvatten hantering, ledningar, gatubelysning mm.
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Reparation av broar i Kalmar kommun
Avser broreparationer för tre broar inom Kalmar kommun. - Gång- och cykelbro över Södra vägen och SJ vid Svaneberg i Kalmar. - Bro över Malmfjärden (Jutebron) i Kalmar. - Bro över Åleboån, Ödbyholmsvägen i Påryd
Ombyggnad av gata i Kalmar
Avser ombyggnad av ca 300 gata med tillhörande dagvattenledningar, gatubelysning.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av byggnads yttre utseende.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Kalmar
Fjärrvärmeledning, norra långgatan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av handelshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Man skall dela av lägenheter.
Tillbyggnad av idrottsplats i Kalmar
Nybyggnad av entrè till fredriksskans.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse 8 kedjehus.
Nybyggnad av skyddsrum i Kalmar
Nybyggnad av kombinerat miljö- och skyddsrum. Markplanet fungerar som miljörum och planet under mark som cykelförråd.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad med cirka 70 kvm. Ideell förening som efter beviljat bygglov kommer att söka investeringsbidrag för genomförande av projektet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från industri till kontor/lager.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Ändrad användning, från handel till restaurang samt tillbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ombyggnad av bottenvåning från kontorslokal till lägenhet, samt fasadändring.
Rivning av enbostadshus i Kalmar
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av komprimatorer.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av ställverk i Kalmar
Nybyggnad av hus för el-ställverk.
Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation, n152699.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstadslokal på 120 kvm.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast samt rivning av befintlig mast.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av cykelförråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring samt tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av en byggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kalmar
Fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus. Ändring av balkongdörr.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av byggnads yttre utseende.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.