Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 152 st.

Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av korttidsboende i Halmstad
Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt korttidsboende som ska innehålla lokaler för 80 st boende samt en rehabiliteringsbassäng och ett storkök. I projektet ingår även att utföra en rivning av en förrådsbyggnad som idag ligger på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnation av bostäder i blandade hustyper. Man planerar småhustomter cirka 40 st och eventuellt radhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
122 lägenheter i 2 hus med 4 våningar + vindsvåning samt gemensamt garage.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar samt 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Halmstad
Avser nybyggnation av 3 st flerfamiljshus och 12 st radhus samt tillhörande komplementbyggnader. BOA-yta är ca 4358 kvm. Ranagårdsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, allmän platsmark mm för nytt område. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Nybyggnad av ca 80 lägenheter
Nybyggnad av F–3 skola i Halmstad
Avser nybyggnad skola i två våningar för 300 barn i Fyllinge samt skolgård. Huvudbyggnadens storlek är ca 4856 m2 bruttoarea (BTA) Komplementbyggnadernas storlek är ca 100 m2 Tomtens storlek är ca 12670 m2. Lokalgatan Jaktfalksvägen samt gång och cykelvägar ska genomgå en ombyggnad av: Sträckning, vändplan, lednigsnät, belysning och ytskikt. Ombyggd area är ca 2350 m2
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DH
Beläggningsgrupp DH02-2021 samt DH03-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12 och 2022-11-11.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad med fasadskyltar, mur, plank samt komplementbyggnad. Försäkringskassan kommer att disponera större delen av huset men även Klöverns koncept för kontorshotell, First Office, kommer att inrymmas på bottenplan i byggnaden.
Nybyggnad av seniorboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett seniorboende, med ungefär 40 nya bostadsrättslägenheter i fem tvåplanshus.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Avser tillbyggnad av lager för Biltema på ca 83.000 kvm.
Ombyggnad för resecentrum i Halmstad, etapp 3
Perrongetappen, när den sätts igång, innebär i korthet följande: Gångtunnel under spårområdet, med uppgångar och hissar till plattformar. Nuvarande plattformar görs längre och bredare. En helt ny plattform byggs bortanför yttersta spåret mitt emot stationen (Spår 5).
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskolan med åtta avdfdelnignar kommer att byggas i två plan med tillagningskök och ha plats för 140 barn. Den planeras stå inflyttningsklar i slutet av 2022.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Planområdet omfattar ca 40 ha som ligger inom Söndrums vattentäkt varvid särskilda föreskrifter gäller. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Gatubyggnad inom planområdet med tillhörande gång- och cykelvägar Gång- och cykelväg utmed stora delar av planområdets sträckning längs G:a Tylösandsvägen Parkområde med bl a utegym och hundrastgård VA-ledningar med tillhörande servisanslutningar till fastigheter El-, tele-, opto-, bredband- och fjärrvärmeutbyggnad. Etapp 1: 1528184
Nybyggnad av skola i Halmstad
Nybyggnad av skolbyggnad - nya östergårdsskolan. Rivningslov - rivning av skolbyggnad - östergårdsskolan Högstadiet 1.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter i 5 huskroppar. Uppskattad byggstart.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22.
Markarbeten för bostäder i Halmstad
Mindre gatuarbeten. Entreprenör avropades via ramavtal.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av modern förskola. 9 avdelningar med i snitt 12 barn per avdelning samt egen kock.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning och för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Halmstad
Projektet ligger vilande.
Tillbyggnad av industri i Halmstad
Tillbyggnad av industri på cirka 4500 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av 3 villor.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Två privata exploatörer.
Nybyggnad av tankanläggning, Halmstads flygplats
Avser nybyggnad av tankanläggning JET A1. Nytt pumphus och en 70 000 liters tank. Tank och pumphus skall levereras, etableras och installeras på en färdigbyggd platta. Option på ytterligare 1 tank, 70 000 liter.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Renovering av badhus i Halmstad
Avser omfattande renovering av Arenabadet. För att undvika framtida rostskador måste klinker och kakel bytas.
Upphandling av personal ‐och kontorsbodar för HEM, Halmstad
upphandling av Personal- och kontorsbodar till ELISA projekt. Avtalstiden är 2021‐04‐19‐ 2023‐12‐31 med möjlighet till förlängning i maximalt 4 x 3 månader.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Halmstad
Objektet avser; omläggning av yttertak med plåt respektive tätskiktsmatta utbyte av plåtfasader och balkongskärmar av plåt rengöring av fasader utbyte av stuprör tillbyggnad av fläktrum på yttertak utbyte av åskledare Berörd yttertaksarea ca 2 000 m²
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
renovering av höghuset på fastigheten Kannan 1, stambyten, balkongutbyggnad och inglasning, byte av ventilation och därmed sammanhängande invändiga arbeten i lägenheter och allmänna utrymmen. Även fönsterbyte, taktäckning och erforderlig fasadrenovering ingår i entreprenaden.Lägenhetshyresgästerna evakueras stamvis/etappvis med 9 lgh per stam/etapp. Max två (2) stammar/etapper kan göras samtidigt. Invändiga arbeten i respektive stam/etapp ska färdigställas senast inom 12 veckor.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industrifastighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Byte av halva husets fasadmaterial från puts till skivor samt nya balkongräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Fönsterbyte på 100 lägenheter, uppskattningsvis cirka 600 fönster.
Installation av solkraftsanläggning på förskolor i Sofieberg
I denna entreprenad ingår leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Fastigheterna Sofiebergs förskola, Nyckelvägen 2, 302 29 Halmstad och Kärlekens förskola, Stenstorpsvägen 13, 302 30 Halmstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Nybyggnad av spillplatta, anslutningsväg etc, Halmstad
Objektet avser i grova drag: Nya vägar med vändplats ca 2050 kvm Ny spillplatta ca 430 kvm Ny oljeavskiljare som ansluts till befintligt dagvattensystem Fundament för utrustning ingående i sidoentreprenaden ny bränsledepå (bestående av 2 tankar + teknikhus) Kanalisation el
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning i Halmstads kommun
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning på station H10 Stålverksgatan
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Halmstad
Omläggning yttertak och installation av solcellsanläggning.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Ny skorsten inklusive ljuddämpare till Vapnöhöjdens panncentral, Halmstad
Avser leverans och montage av ny skorsten till två biooljepannor på 6 respektive 19,2 MW, på Vapnöhöjdens panncentral i Halmstad. l uppdraget ingår även ljuddämpare (en ljuddämpare per panna) totalt 2 st. Samt demontera, transportera och skrota befintlig skorsten.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Rivning av bensinstation i Halmstad
rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på bostadshus samt gemensamhetshus. Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på Klackens Tvärgränd 2-34 Nonien 2: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 17-33 Fyllinge 2:277: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 35-49
Nybyggnad av lekplats i Halmstad
Nybyggnad av lekplats i utbildningssyfte för att lära sig om energi och avfall.
Ramavtal avseende sprutlackeringsarbeten, Halmstads Fastighets AB
Ramavtal avseende sprutlackering av luckor samt målning av stommar. Avtalstid 2021-04-15 - 2022-04-14 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Utvändigt underhåll av kyrka i Halmstad
utvändig ändring av kyrkan, byte av takmaterial som startar sommaren 21.
Utbyte av airsidegrind Halmstad
totalentreprenad ersätta befintlig grind mellan hangarplatta och airside på FMTS Halmstad Garnison.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Upphandling avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Installation av solceller och fasadrenovering.
Rivning av förskola i Halmstad
Rivning av vallmons förskola. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
utvändig ändring av samlingslokal, byte av tak samt uppsättning av solceller, mariakyrkan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Takbyte på industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus-takskikt.
Utvändigt underhåll av garage i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal, installation nytt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad-färgbyte.
Utvändigt underhåll av lager i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, solavskärmning, slottsjordsskolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av tak, hängrännor, stuprör- byte av färg - flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av en del av affärsbyggnad/lokal till bostad.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning och planritning i industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Bygglov för ändring av vårdbyggnad.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov tidsbegränsat bygglov för 2 st. skolpaviljonger-2021-04-01--2024-12-31-östergårdsskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad/lokal till bostäder.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av transformator.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.