Alla aktuella byggprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Ny sträckning av E22 mellan Lösen och Jämjö
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled. Fram till korsningen med länsväg 738 vid Torstäva får vägen två körfält i vardera riktningen och därefter omväxlande ett respektive två körfält. Vägen breddas i befintlig sträckning fram till Ramdala (7 kilometer), därefter går vägen i ny sträckning norr om Jämjö (8 kilometer). Nybyggnation av tre trafikplatser ingår. Ca 15 km lång sträcka.
Nybyggnad av kabeltorn i Karlskrona
Nybyggnad av ett 150 meter högt kabeltorn. Gjutingen sker av ett företag från Österrike.
Nybyggnad av flerbostadshus, omvårdnadsboende och p-hus i Karlskrona
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 platser i omvårdnadsboende och ett p-hus med ca 280 platser. Saneringsarbeten ska utföras. Saneringen finns på : 1591881
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med ca 190 lägenheter.
Nybyggnad av kulturhus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnad av ett kulturhus på ca 6000 kvm, i projektet ingår bibliotek, café, restaurang, konsthall m.m
Ombyggnad av flerbostadshus, Karlskrona
Avser stambyte och renovering av 212 lägenheter. Renovering omfattar bland annat kök, badrum, hall, wc, ny ventilation, nya markledningar etc.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlskrona
Avser nybyggnad av ett hus med 173 studentlägenheter i 7 våningar. Avser även cykelparkering, cykelverkstad och 2 tvättstugor samt utemiljöer med pergola och grillplats. Bostäderna uppförs med höga energikrav. På taket installeras solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnation av ett flerbostadshus med 67 hyreslägenheter i ett 10 våningshus.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Ca 40 bostadsrätter. Ett flerfamiljshus med 20 lägenheter och 20 st friliggande radhus/atriumhus. Radhusen i ett plan.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ny- och ombyggnad av kontor i Karlskrona.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer uppföras i 2 etapper och omfattar totalt fem hus och 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer uppföras i 2 etapper och omfattar totalt fem hus och 80 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlskrona
Nybyggnad av anläggning (avloppsreningsverk).
Nybyggnad av LSS-boende i Rödeby, Karlskrona
Avser nybyggnad av LSS-boende med 5st lägenheter och ytor att nyttja gemensamt, såsom kök, vardagsrum, byggnad för källsortering/avfall och förråd samt personalutrymmen. Certifieras av Sweden Green Building Council som Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av LSS-boende på Verkö, Karlskrona
Avser nybyggnad av LSS-boende med 5st lägenheter och ytor att nyttja gemensamt, såsom kök, vardagsrum, byggnad för källsortering/avfall och förråd samt personalutrymmen. Certifieras av Sweden Green Building Council som Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 12 hyresrätter i varje huskropp.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever. Nybyggnationen: 1651836
Ny faunapassage samt viltstängsel längs E22 mellan Jämjö-Brömsebro
Nytt viltstängsel längs hela sträckan (ca 14 km) och en faunapassage norr om Fågelmara.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 20-tal lägenheter.
Sanering- och markentreprenad , Karlskrona
Omfattar sanering- och markentreprenaden som ska genomföras för ett område som ska bli omvårdnadsområde, P-hus och bostäder. Projektet finns på: 1478512
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning för kommunalt vatten och avlopp för restera ca 150 hushåll. Ledningen kommer bestå av ca 12 km ledningsdragning.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Nybyggnad av skola f-6 med tillhörande idrottshall, slöjdsal etc. Tillbyggnation : 1518383
Ombyggnad av lokaler inom Blekingesjukhuset i Karlskrona
Avser ombyggnad av kemlab och blocentralens lokaler i byggnad 02-41 inom BLS Karlskrona. Berörda vångingsplan är plan 2 till plan 6. Arbetena kommer att pågå etappvis som längst t.o.m 15 februari 2023.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Nybyggnad av fem flerbostadshus, parkeringsplatser och undercentral.
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 4 stycken radhus.
Nybyggnad av fiskeväg, Karlskrona
Avser damsäkerhetshöjande åtgärder och ny fiskväg, Lyckebydammen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Ny tillfartsväg, Verkö hamn
Omfattar nyanläggning av lokalgata på Verkö.
Anläggande av strandpromenad på Pottholmen, Karlskrona, etapp 2
Avser ytterligare sanering, spontning, trädplanteringar och markarbeten. Etapp 1: 1581524
Tillbyggnad av solpark i Karlskrona
Avser utbyggnad av Karlskrona Solpark. Parkens storlek fördubblas, något som innebär att parken får en sammanlagd kapacitet om 2 400 kW.
Tillbyggnad av fiberförläggning på Tjurkö i Karlskrona
Avser byggentreprenad för fiberbyggnation på Tjurkö i Karlskrona kommun. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19, med ändringsföreskrift SJVFS 2020:4)
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser omfattar installation och ombyggnad av ventilationsanläggning för kontor, omklädningsrum.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna.
Byte av kedjetransportör, bränslestup och bränsleinmatare
Avser att upphandla en totalentreprenad för byte av kedjetransportör, bränslestup med fördelningsskruv och bränsleinmatare, inklusive utskrotning av befintlig utrustning, leverans, installation och provdrift
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Nybyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Avser nybyggnad av samlingslokal, förråd, parkering, plank/staket, och stödmurar.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende Elarbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem. Möjlighet till förläning 1+1
Ramavtal avseende Vs-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende VS-arbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av industrilokal (lagerbyggnad & tvätthall).
Nybyggnad av aktivitetscenter i Karlskrona
Bygglov för aktivitetsbyggnad.
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Renovering av förläggningsbyggnad och kontor samt utbildningslokaler. Byggnadens BTA är ca 8650 m2 och ursprungligen uppförd kring 1895. Nya installationer och ytskikt ska utföras samt omläggning av högdelarnas yttertak.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona
Planer finns för utvändigt underhåll av fasaden på konserthuset. Byte av tak finns på obj.nr : 1568645
Ombyggnad av affärshus i Karlskrona
Ombyggnad av kommersiell fastighet. Rivning av butiker och tillbyggnad av en ny privattandläkare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av padelhall i Karlskrona
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor i Karlskrona.
Nybyggnad av bostadshus, Karlskrona
Avser nybyggnad av villa med ca 2 lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus, Karlskrona
Avser nybyggnad av villa med två lägenheter.
Nybyggnad av multisportarena i Karlskrona
Avser nybyggnad av multisportarena intill Brinova Arena på Trossö. Den nya aktivitetsytan på Chapmansplan kan användas för exempelvis fotboll, basket och innebandy.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus (balkonger).
Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona
Avser reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende vitvaror för anläggningar tillhörande AB Karlskronahem.
Nybyggnad av bostadshus, Karlskrona
Nybyggnad av villa med 2 lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus, Karlskrona
Nybyggnad av villa med lägenheter i.
Ombyggnad av väg mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Trossö i Karlskrona
Planer som ej är beslutade. Upptaget i kommunens åtgärdslista över prioriterade gång- och cykelvägar inom Karlskrona kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal, med uppsättning av väggar.
Utbyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser Utbyggnad av församlingshem på ca 120 kvm.
Nybyggnad av fiskeväg i Karlskrona
Avser nybyggnad av en ny fiskväg ska anläggas istället för den gamla, som går till vänster om fallet i Lyckeby. Dammanläggningen från tidigt 1700-tal har fått sitt tillstånd.
Ramavtal avseende hiss och garageportarbeten
Avser ramavtal för hiss och garageportar.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten samt div kringutrustning, inklusive tillhörande miljöhus. Objektet är beläget på Marieberg och omfattar följande adresser: Bokvägen 2- 10
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten samt div kringutrustning, inklusive tillhörande miljöhus. Objektet är beläget på Marieberg och omfattar följande adresser: Rosenborgsvägen 1-15.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från magasin, lager och kontor till visning av föremål för allmänheten.
Nybyggnad av parhus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 st 16 lgh) bygglov för nybyggnad av parhus (6 lgh) samt carport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (balkong/terass, takkupa och ändrad fasad).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasdändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kasern i Karlskrona
Bygglov för fönsterbyte i logemente.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Fasadändring av flerbostadshus (nya balkonger och balkongdörrar).
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industriloka för ändrad användning från maskinhall till padelhall Hammarby 18:14.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Tillbyggnad av verkstad/servicehall, 6x12 m
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från kontor till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Karlskrona
Ändrad användning från lokal till 6 st hotellrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Ändring av takkonstruktion på flerbostadshus (från pulpet till sadeltak).
Utvändigt underhåll av konditori i Karlskrona
Avser fasadändring av konditori.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av bibliotek i Karlskrona
Avser ändrad användning från centrumlokal till bibliotek.
Ombyggnad till padelhall i Karlskrona
Avser ändrad användning från lager till padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en utställningshall för husvagnar.
Nybyggnad av kiosk i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av glasskiosk.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelhus).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (skydd för fjärrvärmeanordningar).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (utkiksbyggnad för fågelskådning).
Nybyggnad av soprum i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum (soprum).
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.